Gói thầu: Trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tỉnh BRVT

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129943-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 07:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh
Tên gói thầu Trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tỉnh BRVT
Số hiệu KHLCNT 20200129790
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị xã
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 22:15:00 đến ngày 2020-01-21 07:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,990,267,083 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Lắp dđặt mô hình " CỔNG CHÀO THỊ XÃ " Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
2 Lắp mô hình sóng đỡ hoa ( h: 2.8m, dài 12m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 2
3 Lắp mô hình bánh lái mỏ neo ( h: 4.5m, dài 6.3m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
4 Lắp đặt dây đèn leD chạy theo khung mỏ neo và bánh lái Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 36
5 Lắp hộp đèn Mica chữ " THỊ XÃ PHÚ MỸ " Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
6 Trang trí hoa Cúc lá nhám đơn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 1.056
7 Trang trí hoa Cúc lá nhám kép Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 3.252
8 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 3.051
9 Trang trí Hoa cẩm nhung Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 580
10 Trang trí Hoa Cúc mâm xôi Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 4
11 Trang trí hoa Trạng Nguyên Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 40
12 Trang trí hoa Dạ yến Thảo Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 40
13 Trang trí hoa hướng dương cao 1m Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 232
14 Lắp đặt trụ đỡ thúng hoa ( h : 1.4m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trụ 4
15 Lắp đặt trụ đỡ thúng hoa ( h : 1.1m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trụ 4
16 Lắp đặt trụ đỡ thúng hoa ( h : 0.6m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trụ 4
17 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 12
18 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 1.800
19 Lắp Khung treo thúng hoa làm mới Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2
20 Lắp Khung treo thúng hoa ( Gia công lại vật tư cũ ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2
21 Lắp Khung hình nấm hoa ( Gia công lại vật tư cũ ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 8
22 Trang trí hoa Dạ yến Thảo Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 960
23 Trang trí hoa Cúc lá nhám đơn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 2.688
24 Trang trí hoa Sao Nhái Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 1.656
25 Trang trí hoa Cúc Bách Nhật Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 2.304
26 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 240
27 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 8
28 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 2.112
29 Lắp đặt chậu hình ly Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 1
30 Trang trí hoa Trạng Nguyên Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 40
31 Trang trí hoa Mào gà MiNi Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 200
32 Trang trí hoa Sao Nhái Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 288
33 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 2.232
34 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 352
35 Lắp khung mô hình cánh chim hoà bình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
36 Lắp Trang sử vàng ( Gia cố lại vật tư cũ ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
37 Trang trí hoa Cúc lá nhám kép Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 250
38 Trang trí hoa Phăng xê Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 1.512
39 Trang trí hoa mào gà búa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 744
40 Trang trí hoa Vạn Thọ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 860
41 Lắp Chậu trưng hoa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 12
42 Trang trí hoa Cúc lá nhám đơn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 1.656
43 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 240
44 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 4
45 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 1.188
46 Trang trí Hoa cẩm nhung Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 360
47 Trang trí hoa Trạng Nguyên Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 220
48 Trang trí hoa Vạn Thọ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 500
49 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 2
50 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 550
51 Lắp Chậu trưng hoa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2
52 Trang trí hoa Trạng Nguyên Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 180
53 Trang trí hoa Cúc lá nhám đơn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 426
54 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 413
55 Trang trí hoa Cúc lá nhám kép Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 682
56 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 4
57 Xếp gạch tạo mô hình Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật viên 800
58 Lắp Khung treo thúng hoa làm mới Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2
59 Trang trí hoa Dạ yến Thảo Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 70
60 Lắp Khung sắt hình quạt Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2
61 Trang trí hoa Cúc lá nhám kép Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 810
62 Lắp Linh vật con chuột mút xốp ( KT: 2m x 60cm ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật con 2
63 Lắp khung Chữ Mica 2020 gắn đèn (3x1.2m) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
64 Trang trí hoa Mào gà MiNi Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 650
65 Trang trí dừa cạn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 600
66 trang trí thảm cỏ Nhung nhân tạo lên khung Pano tường hoa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 30
67 Trang trí hoa vàng anh Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 45
68 Trang trí hoa Cúc sao băng Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 45
69 Trang trí Hoa cẩm nhung Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 10
70 Trang trí hoa Vạn Thọ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật giỏ 775
71 Đắp cát tạo mô hình tiểu cảnh Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m3 10
72 Lắp đặt dđá suối tạo tiểu cảnh Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 10
73 Lắp đặt sỏi trang trí Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bao 12
74 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 6
75 Xây tường gạch thẻ 4x8x19 , vữa XM mác 75 làm vòng bao mô hình. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m3 1,2
76 Lắp dựng khung sắt làm pa nô Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 125
77 Trãi cỏ nhung nhân tạo tạo nền pa nô Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 125
78 Dán hoa vải màu vàng tạo khung chữ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 50
79 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m chiếu sáng Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 42
80 Cung cấp chậu mai vàng lớn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật chậu 2
81 Cung cấp chậu mai vàng nhỏ Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật chậu 5
82 Căn bạc 03 hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 44,182
83 Lắp đặt Nẹp nhôm viền hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 123,84
84 Công tác gia cố kết cấu thép khung hộp đèn bằng V4 và V3 dày 4ly. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tấn 0,358
85 Lắp đặt đèn Neon 1,2m hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 45
86 Lắp đặt cờ phướn 0.5x1m 03 hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 22
87 Lắp đặt cờ Lớn 2.5x3.5m Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 8
88 Lắp đặt 03 hộp đèn trang trí Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tấn 2
89 Lắp đặt dây điện đơn đấu nối Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 200
90 Công tác gia cố kết cấu thép khung cổng đường 46 bằng thép V5 Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tấn 0,972
91 Lắp đặt khung dầm thép hộp đèn trang trí cổng 46 Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tấn 2,5
92 Căn bạc hộp đèn cổng 46 Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 198,72
93 Lắp đặt đèn Neon 1.2m hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 150
94 lắp đặt Tôn Bích hộp đèn Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m2 90
95 Lắp đặt cơ phướn ( 0.6x1,2m ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 43
96 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 200
97 Gắn chữ phom alu trên khung sắt " CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN CANH TÝ 2020". Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 1,35
98 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 108,75
99 Lắp móng bình hoa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 20
100 Lắp bộ đèn bình hoa sen ( Đèn led dây + đèn Led dẹp + Lưới màu + vải Phi bóng ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 20
101 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 410
102 Lắp móng bình hoa Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 10
103 Lắp bộ đèn trụ hoa sen ( Đèn led dây + đèn Led dẹp + Lưới màu + vải Phi bóng ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 10
104 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 200
105 Lắp Bảng đèn trang trí ngang đường khung hoa sen KT: 14*1,5M Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 14
106 Lắp đặt bộ chằng trụ điện giăng đèn ngang đường ) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 10
107 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 200
108 Lắp bảng đèn giăng ngang đường chợ Hắc Dịch ( vật liệu Đèn Led dây+Đèn led dẹp+lưới nhựa+Bộ chữ Mica " Chúc mừng năm mới ") KT: 24*1,5 m Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 2,4
109 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 50
110 Lắp khung đèn trang trí Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 102
111 Lắp đặt dây điện đấu nối cho hệ thống điện. Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 1.872
112 Lắp trụ hoa ( KT: cao 5m, đường kính 3m) Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 1
113 Lắp bộ chữ alu " Chúc Mừng Năm Mới, Xuân Canh Tý 2020 " Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 1
114 Lắp Bộ đèn trang trí KT ( 1,5x2m) bằng tấm alu, khoan lỗ bắt đèn led Quy định tại Mục 2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 25
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->