Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc các TBA 110kV thuộc Công ty Điện lực Điện Biên

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113846-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN
Tên gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc các TBA 110kV thuộc Công ty Điện lực Điện Biên
Số hiệu KHLCNT 20191275920
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 14:28:00 đến ngày 2020-01-13 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 35,250,600 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 MBA T1 TP Điện Biên Phủ MBA T1 giá trị còn lại của thiết bị 1,800,000,000 đồng Thiết bị 1
2 MBA T2 TP Điện Biên Phủ MBA T2 giá trị còn lại của thiết bị 5,600,000,000 đồng Thiết bị 1
3 MC 132 TP Điện Biên Phủ Máy cắt 132 giá trị còn lại của thiết bị là 262,000,000 đồng Thiết bị 1
4 MC 131 TP Điện Biên Phủ Máy cắt 131 giá trị còn lại của thiết bị là 131,000,000 đồng Thiết bị 1
5 MC 171 TP Điện Biên Phủ Máy cắt 171 giá trị còn lại của thiết bị là 456,000,000 đồng Thiết bị 1
6 MC 172 TP Điện Biên Phủ Máy cắt 172 giá trị còn lại của thiết bị là 399,000,000 đồng Thiết bị 1
7 MC 112 TP Điện Biên Phủ Máy cắt 112 giá trị còn lại của thiết bị là 399,000,000 đồng Thiết bị 1
8 TI 171 TP Điện Biên Phủ TI 171 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 134,000,000 đồng Thiết bị 1
9 TI 171 TP Điện Biên Phủ TI 171 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 134,000,000 đồng Thiết bị 1
10 TI 171 TP Điện Biên Phủ TI 171 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 134,000,000 đồng Thiết bị 1
11 TI 172 TP Điện Biên Phủ TI 172 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
12 TI 172 TP Điện Biên Phủ TI 172 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
13 TI 172 TP Điện Biên Phủ TI 172 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
14 TI 112 TP Điện Biên Phủ TI 112 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
15 TI 112 TP Điện Biên Phủ TI 112 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
16 TI 112 TP Điện Biên Phủ TI 112 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
17 TI131 TP Điện Biên Phủ TI 131 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
18 TI131 TP Điện Biên Phủ TI 131 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
19 TI131 TP Điện Biên Phủ TI 131 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
20 TI132 TP Điện Biên Phủ TI 132 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
21 TI132 TP Điện Biên Phủ TI 132 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
22 TI132 TP Điện Biên Phủ TI 132 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
23 TUC11 TP Điện Biên Phủ TUC11 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
24 TUC11 TP Điện Biên Phủ TUC11 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
25 TUC11 TP Điện Biên Phủ TUC11 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
26 TU C12 TP Điện Biên Phủ TUC 12 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
27 TU C12 TP Điện Biên Phủ TUC 12 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
28 TU C12 TP Điện Biên Phủ TUC 12 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
29 TU171 TP Điện Biên Phủ TU 171 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 134,000,000 đồng Thiết bị 1
30 TU172 TP Điện Biên Phủ TU 172 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 117,000,000 đồng Thiết bị 1
31 Tủ MC 331 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 331 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
32 Tủ MC 371 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 371 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
33 Tủ MC 373 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 373 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
34 Tủ MC 375 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 375 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
35 Tủ MC 377 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 377 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
36 Tủ MC 431 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 431 giá trị còn lại của thiết bị là 330,000,000 đồng Thiết bị 1
37 Tủ MC 477 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 477 giá trị còn lại của thiết bị là 264,000,000 đồng Thiết bị 1
38 Tủ MC 475 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 475 giá trị còn lại của thiết bị là 264,000,000 đồng Thiết bị 1
39 Tủ MC 473 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 473 giá trị còn lại của thiết bị là 264,000,000 đồng Thiết bị 1
40 Tủ MC 471 TP Điện Biên Phủ Máy cắt MC 471 giá trị còn lại của thiết bị là 264,000,000 đồng Thiết bị 1
41 Tủ TU C31 TP Điện Biên Phủ Tủ TUC31 giá trị còn lại của thiết bị là 193,000,000 đồng Thiết bị 1
42 Tủ TU C32 TP Điện Biên Phủ Tủ TUC32 giá trị còn lại của thiết bị là 193,000,000 đồng Thiết bị 1
43 Tủ TU C41 TP Điện Biên Phủ Tủ TUC41 giá trị còn lại của thiết bị là 165,000,000 đồng Thiết bị 1
44 Tủ hợp bộ TD31 TP Điện Biên Phủ Tủ hợp bộ TD 31 giá trị còn lại của thiết bị là 200,000,000 đồng Thiết bị 1
45 Tủ hợp bộ MC 332 TP Điện Biên Phủ Tủ hợp bộ Máy cắt MC 332 giá trị còn lại của thiết bị là 347,000,000 đồng Thiết bị 1
46 Tủ hợp bộ MC 312 TP Điện Biên Phủ Tủ hợp bộ Máy cắt MC 312 giá trị còn lại của thiết bị là 252,000,000 đồng Thiết bị 1
47 Tủ MC 432 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 432 giá trị còn lại của thiết bị là 264,000,000 đồng Thiết bị 1
48 Tủ MC 412 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 412 giá trị còn lại của thiết bị là 211,000,000 đồng Thiết bị 1
49 Tủ MC 472 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 472 giá trị còn lại của thiết bị là 211,000,000 đồng Thiết bị 1
50 Tủ MC 474 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 474 giá trị còn lại của thiết bị là 211,000,000 đồng Thiết bị 1
51 Tủ MC 476 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 476 giá trị còn lại của thiết bị là 211,000,000 đồng Thiết bị 1
52 Tủ MC 478 TP Điện Biên Phủ Tủ Máy cắt MC 478 giá trị còn lại của thiết bị là 211,000,000 đồng Thiết bị 1
53 Tủ TU C42 TP Điện Biên Phủ Tủ TU C42 giá trị còn lại của thiết bị là 132,000,000 đồng Thiết bị 1
54 Tủ hợp bộ TD42 TP Điện Biên Phủ Tủ hợp bộ TD42 giá trị còn lại của thiết bị là 160,000,000 đồng Thiết bị 1
55 MBA T1 Tuần Giáo Máy biến áp MBA T1 giá trị còn lại của thiết bị 1,400,000,000 đồng Thiết bị 1
56 MBA T2 Tuần Giáo Máy biến áp MBA T2 giá trị còn lại của thiết bị 2,520,000,000 đồng Thiết bị 1
57 MC 171 Tuần Giáo Máy cắt MC 171 giá trị còn lại của thiết bị là 228,000,000 đồng Thiết bị 1
58 MC 172 Tuần Giáo Máy cắt MC 172 giá trị còn lại của thiết bị là 114,000,000 đồng Thiết bị 1
59 MC 173 Tuần Giáo Máy cắt MC 173 giá trị còn lại của thiết bị là 57,000,000 đồng Thiết bị 1
60 MC 174 Tuần Giáo Máy cắt MC 174 giá trị còn lại của thiết bị là 57,000,000 đồng Thiết bị 1
61 MC 176 Tuần Giáo Máy cắt MC 176 giá trị còn lại của thiết bị là 171,000,000 đồng Thiết bị 1
62 MC 112 Tuần Giáo Máy cắt MC 112 giá trị còn lại của thiết bị là 57,000,000 đồng Thiết bị 1
63 MC131 Tuần Giáo Máy cắt MC 131 giá trị còn lại của thiết bị là 131,000,000 đồng Thiết bị 1
64 MC132 Tuần Giáo Máy cắt MC 132 giá trị còn lại của thiết bị là 455,000,000 đồng Thiết bị 1
65 TI 171 Tuần Giáo TI 171 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
66 TI 171 Tuần Giáo TI 171 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
67 TI 171 Tuần Giáo TI 171 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
68 TI 172 Tuần Giáo TI 172 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
69 TI 172 Tuần Giáo TI 172 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
70 TI 172 Tuần Giáo TI 172 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
71 TI 173 Tuần Giáo TI 173 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
72 TI 173 Tuần Giáo TI 173 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
73 TI 173 Tuần Giáo TI 173 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
74 TI 174 Tuần Giáo TI 174 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
75 TI 174 Tuần Giáo TI 174 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
76 TI 174 Tuần Giáo TI 174 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
77 TI 176 Tuần Giáo TI 176 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
78 TI 176 Tuần Giáo TI 176 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
79 TI 176 Tuần Giáo TI 176 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
80 TI 112 Tuần Giáo TI 112 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
81 TI 112 Tuần Giáo TI 112 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
82 TI 112 Tuần Giáo TI 112 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
83 TI 131 Tuần Giáo TI 131 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
84 TI 131 Tuần Giáo TI 131 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
85 TI 131 Tuần Giáo TI 131 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
86 TI 132 Tuần Giáo TI 132 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 99,000,000 đồng Thiết bị 1
87 TI 132 Tuần Giáo TI 132 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 99,000,000 đồng Thiết bị 1
88 TI 132 Tuần Giáo TI 132 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 99,000,000 đồng Thiết bị 1
89 TU 171 Tuần Giáo TU 171 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 67,000,000 đồng Thiết bị 1
90 TU 172 Tuần Giáo TU 172 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
91 TU 173 Tuần Giáo TU173 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
92 TU 173 Tuần Giáo TU173 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
93 TU 173 Tuần Giáo TU173 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
94 TU 174 Tuần Giáo TU174 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
95 TU 174 Tuần Giáo TU174 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
96 TU 174 Tuần Giáo TU174 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
97 TU 176 Tuần Giáo TU 176 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 50,000,000 đồng Thiết bị 1
98 TUC11 Tuần Giáo TCC 11 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
99 TUC11 Tuần Giáo TCC 11 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
100 TUC11 Tuần Giáo TCC 11 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
101 TU C12 Tuần Giáo TCC 12 pha A giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
102 TU C12 Tuần Giáo TCC 12 pha B giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
103 TU C12 Tuần Giáo TCC 12 pha C giá trị còn lại của thiết bị là 17,000,000 đồng Thiết bị 1
104 Tủ MC 331 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC 331 giá trị còn lại của thiết bị là 69,000,000 đồng Thiết bị 1
105 Tủ MC 332 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC 332 giá trị còn lại của thiết bị là 681,000,000 đồng Thiết bị 1
106 Tủ MC 371 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC 371 giá trị còn lại của thiết bị là 50,000,000 đồng Thiết bị 1
107 Tủ MC 373 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC 373 giá trị còn lại của thiết bị là 50,000,000 đồng Thiết bị 1
108 Tủ MC 375 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC 375 giá trị còn lại của thiết bị là 50,000,000 đồng Thiết bị 1
109 Tủ MC TD441 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MCTD 441 giá trị còn lại của thiết bị là 40,000,000 đồng Thiết bị 1
110 Tủ TU C31 Tuần Giáo Tủ TU C31 giá trị còn lại của thiết bị là 39,000,000 đồng Thiết bị 1
111 Tủ TU C32 Tuần Giáo Tủ TU C32 giá trị còn lại của thiết bị là 269,000,000 đồng Thiết bị 1
112 Tủ MC 431 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC431 giá trị còn lại của thiết bị là 66,000,000 đồng Thiết bị 1
113 Tủ MC 432 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC432 giá trị còn lại của thiết bị là 549,000,000 đồng Thiết bị 1
114 Tủ MC 471 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC471 giá trị còn lại của thiết bị là 53,000,000 đồng Thiết bị 1
115 Tủ MC 472 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC472 giá trị còn lại của thiết bị là 377,000,000 đồng Thiết bị 1
116 Tủ MC 412 Tuần Giáo Tủ Máy cắt MC412 giá trị còn lại của thiết bị là 549,000,000 đồng Thiết bị 1
117 Tủ TU C41 Tuần Giáo Tủ TUC41 giá trị còn lại của thiết bị là 33,000,000 đồng Thiết bị 1
118 Tủ dao cắm 312-1 Tuần Giáo Tủ dao cắm 312-1 giá trị còn lại của thiết bị là 282,000,000 đồng Thiết bị 1
119 Tủ dao cắm 412-1 Tuần Giáo Tủ dao cắm 312-1 giá trị còn lại của thiết bị là 300,000,000 đồng Thiết bị 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->