Gói thầu: Chi phí hoa tết

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121471-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 16:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Du
Tên gói thầu Chi phí hoa tết
Số hiệu KHLCNT 20200120215
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 5 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:11:00 đến ngày 2020-01-19 16:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,320,538,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 33,1
2 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 39,8
3 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 26,4
4 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
5 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,97
6 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,96
7 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
8 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
9 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
10 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
11 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 61
12 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,1612
13 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,1612
14 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,1612
15 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 56,2304
16 Tre đan làm giá để hoa D14 CHƯƠNG V E-HSMT m2 39,9408
17 Bộ chữ bằng alumi cắm đèn led viền, Bộ chữ Mừng xuân Canh Tý 2020 CHƯƠNG V E-HSMT bộ 1
18 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
19 Cắt tỉa mô hình 3D Fomex - Fomex dày 1cm và cắt tỉa theo hình CHƯƠNG V E-HSMT m2 9,25
20 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,75
21 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 8,5
22 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,6
23 Hoa mix màu (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 23
24 Chậu hoa dạ yến thảo CHƯƠNG V E-HSMT chậu 7
25 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,275
26 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,99
27 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,45
28 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
29 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
30 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
31 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
32 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 132,037
33 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 19
34 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 66
35 Hoa mix màu (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 224
36 Cây mắt nhung CHƯƠNG V E-HSMT m2 113
37 Chuỗi ngọc CHƯƠNG V E-HSMT m2 85
38 Cây cỏ lạc CHƯƠNG V E-HSMT m2 128
39 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
40 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 2,85
41 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 9,9
42 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 16,95
43 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 33,6
44 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 12,75
45 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 12,75
46 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
47 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
48 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
49 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
50 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 52,7
51 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 71,5
52 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 33,9
53 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
54 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 10,725
55 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,085
56 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
57 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
58 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
59 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
60 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 10,6132
61 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,0742
62 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,0742
63 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,0742
64 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 25,4362
65 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 14,4
66 Ốp mặt Fomex in PP dày 5ly CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,4
67 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
68 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,5
69 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 5
70 Hoa tím (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,5
71 Cây xanh CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,5
72 Cỏ nhật CHƯƠNG V E-HSMT m2 5
73 Chuỗi ngọc CHƯƠNG V E-HSMT m2 5
74 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,525
75 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,75
76 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,525
77 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,525
78 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,75
79 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,75
80 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
81 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
82 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
83 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
84 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,2039
85 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,2039
86 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,2039
87 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 19,368
88 Bộ chữ bằng alumi cắm đèn led viền, Bộ chữ Xuân canh tý 2020 CHƯƠNG V E-HSMT bộ 1
89 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
90 Chuột làm bằng xốp ép, gọt tạo hình bằng tay, phủ nhũ vàng, cao 1,8m CHƯƠNG V E-HSMT m2 1
91 Viền bồn thân gỗ D60 CHƯƠNG V E-HSMT m 22,256
92 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,19
93 Hoàn thiện mặt Fomex dày 1cm in 1 mặt CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,94
94 Cắt tỉa mô hình 3D Fomex - Fomex dày 1cm và cắt tỉa theo hình CHƯƠNG V E-HSMT m2 3,4762
95 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 4,8
96 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi CHƯƠNG V E-HSMT 100m³ 0,048
97 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 5
98 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 10
99 Hoa mix màu (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,2
100 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
101 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,75
102 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,5
103 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,78
104 Lắp đèn - Đèn pha hắt chiếu sáng ngoài trời Công suất 70W-AC 220V CHƯƠNG V E-HSMT 1 bộ 6
105 Luồn dây lên đèn, dây 2x2.5mm2 CHƯƠNG V E-HSMT 100m 0,2
106 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK CHƯƠNG V E-HSMT m 20
107 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 20
108 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 10
109 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 6
110 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
111 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 7,5
112 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,0698
113 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,0698
114 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,0698
115 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 27,4426
116 Bộ chữ bằng alumi cắm đèn led viền, Bộ chữ Mừng đảng mừng xuân và 3/2/1930 - 3/2/2020 CHƯƠNG V E-HSMT bộ 1
117 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
118 Viền bồn thân gỗ D60 CHƯƠNG V E-HSMT m 18,468
119 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,3
120 Ốp mặt Fomex in PP dày 8ly CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,7482
121 Tấm alu dày 4ly, cắt theo hình CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,7482
122 Xốp cắm hoa dày 5cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,7482
123 Hoa lụa CHƯƠNG V E-HSMT m2 4,507
124 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 17
125 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
126 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 2,55
127 Lắp đèn - Đèn pha hắt chiếu sáng ngoài trời Công suất 70W-AC 220V CHƯƠNG V E-HSMT 1 bộ 3
128 Luồn dây lên đèn, dây 2x2.5mm2 CHƯƠNG V E-HSMT 100m 0,1
129 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK CHƯƠNG V E-HSMT m 10
130 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
131 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
132 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
133 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
134 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 CHƯƠNG V E-HSMT 19,635
135 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,1717
136 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,1717
137 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,1717
138 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 40,0391
139 Chữ hộp mica - gắn đèn led CHƯƠNG V E-HSMT m2 0,553
140 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
141 Viền bồn thân gỗ D60 CHƯƠNG V E-HSMT m 24,221
142 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 16,5
143 Bạt in phủ khung CHƯƠNG V E-HSMT m2 18
144 Tấm alu dày 4ly, cắt theo hình CHƯƠNG V E-HSMT m2 24,514
145 Xốp cắm hoa dày 5cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 18
146 Hoa lụa đầu bông dán tạo hình CHƯƠNG V E-HSMT m2 18
147 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 8,5
148 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 8
149 Hoa mix màu (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 13,8
150 Cỏ bạch chỉ CHƯƠNG V E-HSMT m2 6,8
151 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
152 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,275
153 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,2
154 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 2,07
155 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 1,02
156 Lắp đèn - Đèn pha hắt chiếu sáng ngoài trời Công suất 70W-AC 220V CHƯƠNG V E-HSMT 1 bộ 5
157 Luồn dây lên đèn, dây 2x2.5mm2 CHƯƠNG V E-HSMT 100m 0,15
158 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK CHƯƠNG V E-HSMT m 15
159 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
160 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
161 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
162 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
163 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,4683
164 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn 0,4683
165 Thu hồi vật liệu thép làm khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ CHƯƠNG V E-HSMT tấn -0,4683
166 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp CHƯƠNG V E-HSMT m2 122,2004
167 Chi tiết tạo hình bằng khung sắt, mặt fomax bồi PP, gắn đèn led viền CHƯƠNG V E-HSMT m2 44,0504
168 Ốp mặt fomax bồi PP, ốp cạnh và viền CHƯƠNG V E-HSMT m2 53,276
169 Hoa đào căng vải lụa nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT bông 25
170 Bộ chữ bằng alumi cắm đèn led viền, Bộ chữ Chúc mừng năm mới CHƯƠNG V E-HSMT bộ 1
171 Viền bồn thân gỗ D60 CHƯƠNG V E-HSMT m 50
172 Làm mặt sàn gỗ ván dày 2cm CHƯƠNG V E-HSMT m2 16,5
173 Hoa đỏ (trạng nguyên mật độ 10 cây/1m2, xác pháo 30 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 35
174 Hoa vàng (cúc mâm xôi 8 cây/1m2, cúc vạn thọ 30 cây/1m2, cúc vàng 25 cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 40
175 Hoa mix màu (hoa dạ yến thảo, phong lữ thảo mix các màu 15 cây/1m2, ngọc thảo 25cây/1m2), xếp tạo hình nghệ thuật CHƯƠNG V E-HSMT m2 38
176 Cỏ bạch chỉ CHƯƠNG V E-HSMT m2 50
177 Vật tư phụ (ống tưới nước, xô, bình xịt, kéo cắt tỉa...) CHƯƠNG V E-HSMT 1
178 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,25
179 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 6
180 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 5,7
181 Hoa để thay vào các vị trí bị hỏng (tạm tính 15% hoa trồng): CHƯƠNG V E-HSMT m2 7,5
182 Lắp đèn - Đèn pha hắt chiếu sáng ngoài trời Công suất 70W-AC 220V CHƯƠNG V E-HSMT 1 bộ 8
183 Luồn dây lên đèn, dây 2x2.5mm2 CHƯƠNG V E-HSMT 100m 0,5
184 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK CHƯƠNG V E-HSMT m 50
185 Nhân viên chăm sóc và tưới hoa CHƯƠNG V E-HSMT công 10
186 Nhân công bảo trì và thay hoa hỏng CHƯƠNG V E-HSMT công 5
187 Nhân công dọn dẹp mặt bằng CHƯƠNG V E-HSMT công 3
188 Ô tô tự đổ 5 tấn CHƯƠNG V E-HSMT ca 1
189 Trồng hoa vào chậu CHƯƠNG V E-HSMT chậu 40
190 Hoa lan hồ điệp loại B CHƯƠNG V E-HSMT cây 400
191 Hoa lan hồ điệp Đà Lạt CHƯƠNG V E-HSMT cây 600
192 Chậu trồng lan loại phi 32 CHƯƠNG V E-HSMT cái 9
193 Chậu trồng lan loại phi 28 CHƯƠNG V E-HSMT cái 5
194 Chậu trồng lan loại phi 22 CHƯƠNG V E-HSMT cái 6
195 Cây đào hội trường A CHƯƠNG V E-HSMT cây 1
196 Cây quất hội trường A CHƯƠNG V E-HSMT cây 1
197 Cây đào phòng khách CHƯƠNG V E-HSMT cây 2
198 Cây quất phòng khách CHƯƠNG V E-HSMT cây 2
199 Cành đào phòng thờ CHƯƠNG V E-HSMT cành 2
200 Cây đào bên huyện ủy CHƯƠNG V E-HSMT cây 1
201 Cây đào phòng họp CHƯƠNG V E-HSMT cây 1
202 Cây quất phòng họp CHƯƠNG V E-HSMT cây 1
203 Nhân viên bảo vệ hoa trong ngày bình thường CHƯƠNG V E-HSMT công 270
204 Nhân viên bảo vệ hoa, tượng trong ngày lễ, tết CHƯƠNG V E-HSMT công 135
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->