Gói thầu: Quan trắc chất lượng môi trường năm 2020 khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130561-01
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 13:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Hòa Bình
Tên gói thầu Quan trắc chất lượng môi trường năm 2020 khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình
Số hiệu KHLCNT 20200121684
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 do EVN cấp
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 11:50:00 đến ngày 2020-02-04 13:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 441,548,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Xây dựng đề cương quan trắc môi trường 1. Nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan; 2. Làm việc với Sở TNMT tỉnh Hòa Bình để xin ý kiến chỉ đạo về nội dung đề cương 3. Lập đề cương khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện, thời gian, tần suất thực hiện... Đề cương 1
2 Khảo sát lấy mẫu tại hiện trường 1. Thực hiện lấy các mẫu: không khí, nước mặt, nước sinh hoạt, nước thải… tại các điểm giám sát đã nêu trong Đề cương. 2. Bảo quản các mẫu theo đúng qui trình kỹ thuật; vận chuyển an toàn các mẫu về phòng thí nghiệm; 3. Cùng đại diện Sở TNMT tỉnh Hòa Bình và chủ đầu tư lập “Biên bản giám sát quan trắc môi trường” cho đợt quan trắc môi trường Đợt 4 -Thực hiện vào các tháng: 3, 6, 9 và 12/2020 - Đại diện Sở TNMT tỉnh Hòa Bình và chủ đầu tư cùng đi để giám sát
3 Phân tích mẫu Thực hiện phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm theo qui trình kỹ thuật Đợt 4
4 Tổng hợp tài liệu, lập báo cáo cho đợt quan trắc môi trường 1. Tập hợp đủ các tài liệu theo qui định của pháp luật; 2. Lập Báo cáo Quan trắc môi trường khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2020 cho mỗi đợt thực hiện (04 đợt vào các tháng 3, 6, 9 và 12/2020) 3. Phiếu kết quả thử nghiệm, phân tích 6 mẫu nước hồ phục vụ kỹ thuật an toàn đập Báo cáo 4 Mỗi Báo cáo in thành 05 tập (quyển)
5 Báo cáo tình hình thực hiện các qui định trong Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước năm 2020 Báo cáo được xây dựng từ kết quả quan trắc các mẫu nước thải, nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải Báo cáo 1 Báo cáo in thành 05 tập (quyển)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->