Hướng dẫn tìm kiếm gói thầu muasamcong - Mạng đấu thầu quốc gia

Hướng dẫn nhà thầu mới tìm kiếm và tra cứu gói thầu trên trang muasamcong.mpi.gov - hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống eGP mới 2023)

news Bidwinner
access_time  04/04/2023 15:45:41