Gói thầu: Mua sắm Máy biến áp và vật liệu

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110414-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Mua sắm Máy biến áp và vật liệu
Số hiệu KHLCNT 20191271223
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn kế hoạch ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 17:56:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 9,227,052,868 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 138,000,000 VNĐ ((Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
2 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 1,452 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 0,82 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 0,178 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 0,257 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc XLPE-4x95 0,024 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
7 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc XLPE-4x70 0,007 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
8 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc XLPE-4x50 0,007 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
9 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 7 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
10 Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV 160KVA-35/0.4KV 1 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
11 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 XLPE/HDPE 18/30(36)kV 2,019 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
12 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 1,417 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
13 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc XLPE-4x70 0,074 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
14 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
15 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 0,249 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
16 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 XLPE/HDPE 18/30(36)kV 2,793 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
17 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 4,016 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
18 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 0,491 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
19 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 1,226 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
20 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc XLPE-4x95 0,097 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
21 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc XLPE-4x70 0,009 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
22 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc XLPE-4x50 0,031 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
23 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 16 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
24 Máy biến áp 100KVA-22/0.4KV 100KVA-22/0.4KV 1 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
25 Máy biến áp 75KVA-35/0.4KV 75KVA-35/0.4KV 1 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
26 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV 180kVA-35/0,4kV 1 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
27 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 4,681 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
28 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 3,079 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
29 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 5,618 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
30 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 1,825 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
31 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 3 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
32 Máy biến áp 250KVA-35/0.4KV 250KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
33 Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV 160KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
34 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV 180kVA-35/0,4kV 1 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
35 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 9,933 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
36 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 2,454 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
37 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 XLPE-4x120 0,348 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
38 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 2,317 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
39 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 0,784 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
40 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 XLPE-4x35 0,134 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
41 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 lèo tại vị trí góc XLPE-4x120 0,0072 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
42 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc XLPE-4x95 0,0576 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
43 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc XLPE-4x70 0,0176 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
44 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc XLPE-4x50 0,0012 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
45 Máy biến áp 250KVA-22/0.4KV 250KVA-22/0.4KV 2 Máy Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
46 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 1,191 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
47 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 12,7/22(24)kV có lõi thép 70/11mm2 XLPE/HDPE 12,7/22(24)kV có lõi thép 70/11mm2 0,774 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
48 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 XLPE-4x120 0,623 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
49 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 0,594 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
50 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 0,071 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
51 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 lèo tại vị trí góc XLPE-4x120 0,016 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
52 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc XLPE-4x95 0,016 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
53 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc XLPE-4x50 0,002 Km Mới 100% Yêu cầu kỹ thuật theo phần 2 chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->