Gói thầu: Mua sắm sứ cách điện và phụ kiện Hotline

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104442-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG
Tên gói thầu Mua sắm sứ cách điện và phụ kiện Hotline
Số hiệu KHLCNT 20191259167
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:25:00 đến ngày 2020-01-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,752,328,570 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 71,000,000 VNĐ ((Bảy mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Kẹp quai (dùng cho cáp 25-70) 150 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
2 Kẹp quai (dùng cho cáp 70-120) 60 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
3 Kẹp quai (dùng cho cáp 150-240) 27 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
4 Kẹp rẽ nhánh (dùng cho cáp 50) 132 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
5 Kẹp rẽ nhánh (dùng cho cáp 70) 135 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
6 Kẹp rẽ nhánh (dùng cho cáp 120) 3 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
7 Kẹp hotline đồng (dùng cho cáp 25-70) 228 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
8 Kẹp hotline đồng (dùng cho cáp 70-120) 6 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
9 Sứ đứng Polymer 35kV 615 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
10 Sứ đứng Polymer 22kV 176 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
11 Sứ đứng 35kV 8.554 Quả Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
12 Sứ đứng 22kV 1.815 Quả Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
13 Ty sứ đứng 35kV 168 Cái Nội dung chi tiết mô tả hàng hóa tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->