Gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp Xà và cột mạ kẽm nhúng nóng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111389-01
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Tên gói thầu Gói thầu số 8: Cung cấp Xà và cột mạ kẽm nhúng nóng
Số hiệu KHLCNT 20200109650
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD của Công ty Điện lực Gia Lai năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 18:08:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,483,326,316 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Xà trung - hạ thế các loại mạ kẽm nhúng nóng 35.000 Kg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
2 Tiếp địa (bằng thép góc, dẹt, thép tròn) mạ kẽm nhúng nóng 25.000 Kg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
3 Chụp đầu cột tròn BTLT (CĐC6-1,9-DZTA 212) 66 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
4 Chụp đầu cột tròn BTLT (CĐC6-2,3-DZTA 212) 10 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
5 Chụp đầu cột tròn BTLT (CĐC6-2,7-DZTA 212) 3 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
6 Chụp đầu cột tròn BTLT (CĐC6-3,1-DZTA 212) 105 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
7 Chụp đầu cột tròn cột đơn (CĐC9-1,5) (DZTA-211-SCL) 182 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
8 Chụp đầu cột tròn cột đơn (CĐC9-1,9) (DZTA-211-SCL) 124 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
9 Chụp đầu cột tròn cột đơn (CĐC9-2,3) (DZTA-211-SCL) 60 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
10 Chụp đầu cột tròn cột đơn (CĐC9-2,7) (DZTA-211-SCL) 23 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
11 Chụp đầu cột tròn cột đơn (CĐC9-3,1) (DZTA-211-SCL) 376 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->