Gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp Cột điện BTLT

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111507-01
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Tên gói thầu Gói thầu số 7: Cung cấp Cột điện BTLT
Số hiệu KHLCNT 20200109650
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD của Công ty Điện lực Gia Lai năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 20:03:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,635,568,890 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cột BTLT 8.5m PC.I-8.5-160-2.5 Cột 33 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
2 Cột BTLT 8,5m NPC.I-8,5-160-3,0 Cột 10 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
3 Cột BTLT 8.5m NPC.I-8.5-160-4.3 Cột 18 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
4 Cột BTLT 10m PC-10-190-3.5 Cột 167 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
5 Cột BTLT 10m NPC.I-10-190-4.3 Cột 78 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
6 Cột BTLT 10m NPC.I-10-190-5.0 Cột 16 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
7 Cột BTLT 12m PC.I-12-190.5.4 Cột 245 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
8 Cột BTLT 12m NPC.I-12-190-7.2 Cột 61 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
9 Cột BTLT 12m NPC.I-12-190-9,0 Cột 2 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
10 Cột BTLT 14m PC.I-14-190-6.5 Cột 10 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
11 Cột BTLT 14m NPC.I-14-190.8.5 Cột 18 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
12 Cột BTLT 14m NPC.I-14-190.11 Cột 8 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
13 Cột BTLT 16m NPC.I-16-190-11,0 Cột 2 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
14 Cột BTLT 18m NPC.I-18-190-12,0 Cột 2 Cột Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
15 Móng néo MN 12-4 Mg 22 Mg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
16 Móng néo MN 15-5 Mg 73 Mg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
17 Móng thanh ngáng hạ áp Mg 38 Mg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
18 Móng thanh ngáng TN-1.2 cột 8,4m Mg 23 Mg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
19 Móng thanh ngáng TN-1,8 cột 10-14m Mg 488 Mg Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->