Gói thầu: Gói thầu số 10: Cung cấp Biến dòng trung hạ áp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130477-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Tên gói thầu Gói thầu số 10: Cung cấp Biến dòng trung hạ áp
Số hiệu KHLCNT 20200109650
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD của Công ty Điện lực Gia Lai năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:09:00 đến ngày 2020-01-17 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 422,711,740 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Biến dòng hạ thế 75/5A 10 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
2 Biến dòng hạ thế 100/5A 80 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
3 Biến dòng hạ thế 150/5A 220 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
4 Biến dòng hạ thế 200/5A 30 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
5 Biến dòng hạ thế 250/5A 160 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
6 Biến dòng hạ thế 400/5A 60 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
7 Biến dòng hạ thế 500/5A 34 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
8 Biến dòng hạ thế 600/5A 34 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
9 Biến dòng hạ thế 800/5A 34 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
10 Biến dòng hạ thế 1.000/5A 20 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
11 Biến dòng hạ thế 1.200/5A 8 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
12 Biến dòng hạ thế 1.500/5A 8 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
13 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 100/5A 22 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
14 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 150/5A 58 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
15 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 200/5A 29 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
16 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 250/5A 1 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
17 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 400/5A 2 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
18 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 500/5A 1 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
19 Biến dòng điện hạ áp (kiểu kẹp) 600/5A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSYC
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->