Gói thầu: Mua sắm máy biến áp các loại ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2020)

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113637-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Mua sắm máy biến áp các loại ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2020)
Số hiệu KHLCNT 20200107772
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-16 18:21:00 đến ngày 2020-02-03 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 9,904,886,414 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 138,000,000 VNĐ ((Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 180kvA-10(35)/0,4kV 3 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
2 Máy biến áp 250kvA-35/0,4kV 2 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
3 Máy biến áp 180kvA-35/0,4kV 2 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
4 Máy biến áp 250kvA-10(35)/0,4kV 1 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
5 Máy biến áp 180kvA-10(22)/0,4kV 1 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
6 Máy biến áp 250kvA-10(22)/0,4kV 2 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Tiến Thành 1,3 , Sơn Thành 1, Công Thành 2, Tân Thành 1, Hùng Thành 3, Hậu Thành 1,4 ,Viên Thành 1, Phú Thành 2, Đồng Thành 1, Hồng Thành 1, huyện Yên Thành
7 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV 5 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mỹ Thành 6, Viên Thành 2, Bảo Thành 2, Vĩnh Thành 3, Thọ Thành 2, Tân Thành 2, Tân Thành 4 huyện Yên Thành
8 Máy biến áp 180kVA-(10)22/0,4kV 2 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mỹ Thành 6, Viên Thành 2, Bảo Thành 2, Vĩnh Thành 3, Thọ Thành 2, Tân Thành 2, Tân Thành 4 huyện Yên Thành
9 Máy biến áp 250kVA-35/0.4kV 1 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Thị Trấn 3, Lăng Thành 3, Mỹ Thành 3, Thịnh Thành 1, Quang Thành 2, Thọ Thành 5, Bảo Thành 2, Kim Thành 2, Nhân Thành 1 huyện Yên Thành
10 Máy biến áp 180kVA-35/0.4kV 5 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Thị Trấn 3, Lăng Thành 3, Mỹ Thành 3, Thịnh Thành 1, Quang Thành 2, Thọ Thành 5, Bảo Thành 2, Kim Thành 2, Nhân Thành 1 huyện Yên Thành
11 Máy biến áp 180kVA-10(35)/0.4 3 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Thị Trấn 3, Lăng Thành 3, Mỹ Thành 3, Thịnh Thành 1, Quang Thành 2, Thọ Thành 5, Bảo Thành 2, Kim Thành 2, Nhân Thành 1 huyện Yên Thành
12 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0.4 1 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Thị Trấn 3, Lăng Thành 3, Mỹ Thành 3, Thịnh Thành 1, Quang Thành 2, Thọ Thành 5, Bảo Thành 2, Kim Thành 2, Nhân Thành 1 huyện Yên Thành
13 Máy biến áp 250kvA-10(22)/0,4kV 1 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Nam Lĩnh 1,4 , Xuân Hoà 1,3 , Nam Trung 2,4 , 26/3 Nam Giang, 4AC huyện Nam Đàn
14 Máy biến áp 250kvA-35/0,4kV 7 máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Nam Lĩnh 1,4 , Xuân Hoà 1,3 , Nam Trung 2,4 , 26/3 Nam Giang, 4AC huyện Nam Đàn
15 Máy biến áp 320kVA-35/0.4kV 2 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
16 Máy biến áp 250kVA-35/0.4kV 3 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
17 Máy biến áp 180kVA-35/0.4kV 2 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
18 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0.4 3 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
19 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0.4 1 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
20 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0.4 3 Máy Chương V Tiêu chuẩn kỹ thuật Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Mai Hùng 9, Quỳnh Hoa 5, Quỳnh Hưng 1, Thuận Nghĩa 1, Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lộc 7, Quỳnh Long 1, Quỳnh Lương 5, Hạnh Phong, Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 4, Quỳnh Tân 7, Quỳnh Thạch 1, Nam Văn 6 - ĐL Quỳnh Lưu
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->