Gói thầu: Gói thầu số 64: Cung cấp thiết bị điện các lò chợ

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123737-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/03/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOANG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY THAN HÒN GAI TKV
Tên gói thầu Gói thầu số 64: Cung cấp thiết bị điện các lò chợ
Số hiệu KHLCNT 20170816798
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay thương mại và các nguồn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-24 13:41:00 đến ngày 2020-03-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 11,319,051,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 300,000,000 VNĐ ((Ba trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Trạm biến áp phòng nổ trung tính cách ly U đm=6/0,4kV; S đm=200kVA 2 trạm Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
2 Trạm biến áp trọn bộ di động phòng nổ công suất Sđm=500kVA, điện áp 6/0,69kV 2 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
3 Trạm biến áp trọn bộ di động phòng nổ công suất Sđm=315kVA, điện áp 6/0,69kV 2 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
4 Tủ phân phối 6kV phòng nổ: Loại tủ đầu vào có 01 hộp cáp bên trái và 01 hộp nối Uđm = 6,0 kV; Iđm =200A 2 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
5 Tủ phân phối 6kV phòng nổ: Loại tủ đầu vào có 01 hộp cáp bên phải và 01 hộp nối Uđm = 6,0 kV; Iđm =100A 5 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
6 Trạm khởi động mềm phòng nổ Uđm = 660V; Pđm = 125kW 5 Trạm Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
7 Áp tô mát phòng nổ Uđm =380/660V, Iđm =400A 2 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
8 Áp tô mát phòng nổ Uđm =660V, Iđm =200A 75 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
9 Khởi động từ phòng nổ Uđm = 660V; Iđm = 60A loại đảo chiều không quay 32 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
10 Khởi động từ phòng nổ Uđm = 660V; Iđm = 60A loại có đảo chiều quay động cơ 8 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
11 Khởi động từ phòng nổ Uđm = 660V; Iđm = 30A loại đảo chiều không quay 4 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
12 Khởi động từ phòng nổ Uđm = 660V; Iđm = 30A loại có đảo chiều quay động cơ 3 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
13 Bộ khởi động an toàn nổ công suất 4kVA, điện áp 660/127V 38 cái Theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V- Yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu phải gửi kèm theo Cattalogue của Nhà sản xuất hoặc bản vẽ thiết kế lắp đặt của đơn vị chế tạo hoặc cam kết thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gồm bản gốc+ bản tiếng Việt ( trường hợp tài liệu được dịch từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt thì phải được đơn vị dịch thuật đóng dấu và xác nhận mới được coi là hợp lệ). Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hồ sơ dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->