Gói thầu: Xây lắp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100828-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191275144
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 10:13:00 đến ngày 2020-01-13 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,071,287,829 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
B PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2KN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 3 cột
2 Tiếp địa RC2-0,8 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
3 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đơn XNSC35-1LT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
4 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đôi kiểu dọc XNSC35-2LT/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
5 Xà rẽ nhánh 3 pha cột đơn XR-3L Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
6 Lắp đặt sứ đứng 35kV + phụ kiện (A cấp) 8 quả
7 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 35kV (A cấp) 12 chuỗi
8 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép ACSR70/11 (dây A cấp) 385 m
9 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 24 Cái
C PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Móng cột MT-3 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 1 móng
2 Móng cột MTK-4 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 1 móng
3 Đào lấp rãnh tiếp địa RC2-0,8 2 hệ thống
D PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
E PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2KN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 10 cột
2 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2KN thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới Chế tạo theo TCVN 5847:2016 3 cột
3 Cột bê tông ly tâm 14m LT-14-190-9,2KN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 3 cột
4 Cột bê tông ly tâm 14m LT-14-190-9,2KN thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới Chế tạo theo TCVN 5847:2016 1 cột
5 Cột bê tông ly tâm 16m LT-16-190-9,2KN thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
6 Tiếp địa RC2-0,8 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 14 bộ
7 Xà đỡ thẳng 22kV XĐT22-3N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 5 bộ
8 Xà rẽ nhánh 3 pha cột đơn XR-3L Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
9 Xà đỡ vượt cột tròn đơn XĐV22-1LT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
10 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đơn XNSC22-1LT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
11 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đơn kiểu dọc XNSC22-2LT/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
12 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đơn kiểu ngang XNSC22-2LT/N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
13 Xà rẽ 3 pha cột đúp ngang XR-3N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
14 Xà rẽ 3 pha cột đúp dọc XR-3D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
15 Giông cột đôi 16m: GCĐ-16 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
16 Giông cột đôi 14m: GCĐ-14 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
17 Lắp đặt sứ đứng 22kV + phụ kiện (A cấp) 58 quả
18 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 22kV (A cấp) 36 chuỗi
19 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép ACSR70/11 (dây A cấp) 3.408 m
20 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 60 Cái
F PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Móng cột MT-3 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 6 móng
2 Móng cột MT-3 thi công bằng máy (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 1 móng
3 Móng cột MT-4 thi công bằng thủ công (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 1 móng
4 Móng cột MT-4 thi công bằng máy (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 1 móng
5 Móng cột MTK-4 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 2 móng
6 Móng cột MTK-4 thi công bằng máy (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 1 móng
7 Móng cột MTK-4 thi công bằng thủ công (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 1 móng
8 Móng cột MTK-4 thi công bằng máy (cột 16m, đất cấp 2, sâu 2,1m) 1 móng
9 Đào lấp rãnh tiếp địa RC2-0,8 14 hệ thống
G PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
H XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP 35KV
I Lắp đặt trạm 35kV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2KN Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
2 Tiếp địa TBA 12 D treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
3 Xà đón dây đầu trạm lệch dọc tuyến XĐD-LD Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
4 Xà đỡ sứ thanh dẫn trên XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
5 Xà đỡ sứ thanh dẫn dưới XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chồng sét van :XCC + CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
7 Conson đỡ dầm MBA CS.GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
8 Dầm đỡ MBA GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
9 Ghế thao tác Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
10 Thang trèo trạm Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
11 Giá lắp tủ điện Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
12 Giá đỡ cáp tổng GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
13 Lắp đặt sứ đứng 35kV TBA (A cấp) 22 quả
14 Ghíp đồng nhôm 3 bu lông 70 (A cấp) 6 Cái
15 Cáp hạ thế lộ tổng Cu/XLPE/PVC 1x120 24 m
16 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70-35kV 21 m
17 Dây đồng mềm trung tính MBA M70 Cu/PVC 1x70 6 m
18 Dây đồng mềm bắt CSV MBA M50 Cu/PVC 1x50 6 m
19 Đầu cốt đồng M50 2 cái
20 Đầu cốt đồng M70 12 cái
21 Đầu cốt đồng M120 8 cái
22 Lắp đặt cầu chì tự rơi 35KV (A cấp) 1 bộ
23 Chụp đầu cực cầu chì tự rơi (1 bộ gồm 3 cái chụp trên, 3 chụp dưới) 1 bộ
24 Ống nhựa HDPE D32/25 9 m
25 Ống nhựa HDPE D65/50 8 m
26 Biển báo an toàn 1 bộ
27 Biển tên trạm 1 bộ
J Xây dựng trạm 35kV
1 Móng cột MT-3 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 2 móng
2 Đào lấp tiếp địa TBA (đất C2) 1 hệ thống
K XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP 22KV
L Lắp đặt trạm 22kV
1 Cột bê tông ly tâm 14m LT-14-190-9,2KN Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
2 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2KN Chế tạo theo TCVN 5847:2016 4 cột
3 Tiếp địa TBA 12N treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
4 Tiếp địa TBA 12 D treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
5 Tiếp địa TBA 14 D treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
6 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD-D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Xà đón dây đầu trạm XĐD-N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
8 Xà đỡ sứ thanh dẫn trên XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 4 bộ
9 Xà đỡ sứ thanh dẫn dưới XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
10 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chồng sét van :XCC + CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
11 Conson đỡ dầm MBA CS.GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
12 Ghế thao tác Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
13 Thang trèo trạm Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
14 Giá lắp tủ điện Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
15 Giá đỡ cáp tổng GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
16 Lắp đặt sứ đứng 24kV TBA (A cấp) 65 quả
17 Cáp hạ thế lộ tổng Cu/XLPE/PVC 1x120 90 m
18 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70-24kV 63 m
19 Dây đồng mềm trung tính MBA M70 Cu/PVC 1x70 18 m
20 Dây đồng mềm bắt CSV MBA M50 Cu/PVC 1x50 18 m
21 Ghíp đồng nhôm 3 bu lông 70 18 Cái
22 Đầu cốt đồng M50 6 cái
23 Đầu cốt đồng M70 36 cái
24 Đầu cốt đồng M120 24 cái
25 Lắp đặt cầu chì tự rơi 24KV (A cấp) 3 bộ
26 Chụp đầu cực cầu chì tự rơi (1 bộ gồm 3 cái chụp trên, 3 chụp dưới) 3 bộ
27 Lắp đặt bộ đấu nối hotline ( kẹp quai + kẹp hotline) (A cấp) 9 bộ
28 Ống nhựa HDPE D32/25 9 m
29 Ống nhựa HDPE D65/50 8 m
30 Biển báo an toàn 3 bộ
31 Biển tên trạm 3 bộ
M Xây dựng trạm 22kV
1 Móng cột MT-3 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 4 móng
2 Móng cột MT-4 thi công bằng thủ công (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 2 móng
3 Đào lấp tiếp địa TBA (đất C2) 3 hệ thống
N PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
O PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Cột bê tông ly tâm 8,5m LT-8,5-190-3,0kN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 18 cột
2 Tiếp địa hạ thế lặp lại RCLT-2 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 7 bộ
3 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đơn CDVX-1T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 20 bộ
4 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đôi CDVX-2T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 12 bộ
5 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đơn CDVX-1V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 9 bộ
6 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi CDVX-2V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 8 bộ
7 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x120 (A cấp) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 731 m
8 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95 (A cấp) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 439 m
9 Lắp đặt sứ A30 (A cấp) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 44 quả
10 Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đôi kiểu dọc XK4-2T/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
11 Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đôi kiểu ngang XK4-2T/N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
12 Xà đỡ hạ thế 3 pha cột tròn đơn XĐ4-1T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
13 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 32 Cái
14 Tháo, lắp lại hộp 4 công tơ 1 pha 2 hộp
15 Tháo, lắp lại hộp 2 công tơ 1 pha 2 hộp
16 Kẹp siết 4x120 (A cấp) 59 cái
17 Kẹp siết 4x95 (A cấp) 32 cái
P PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ (THEO ĐM 1776)
1 Móng cột bê tông ly tâm đơn MT-2 (cột 8,5m, đất cấp 2) 8 móng
2 Móng cột bê tông ly tâm đôi MT-2C (cột 8,5m, đất cấp 2) 5 móng
3 Đào lấp tiếp địa RC2LT 7 bộ
Q PHẦN THU HỒI ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Tháo dỡ sứ hạ thế 46 quả
2 Tháo dỡ thu hồi xà đỡ XĐ2-1V 1 bộ
3 Tháo dỡ thu hồi xà đỡ XĐ4-1V 1 bộ
4 Tháo dỡ thu hồi xà néo XK4-1V 5 bộ
5 Tháo dỡ dây dẫn AV50 660 m
6 Hạ cột BT 5,5m 3 cột
7 Hạ cột BT 6,5m 4 cột
R LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
1 Lắp đặt máy biến áp 180kVA-35/0,4kV (A cấp) 1 máy
2 Lắp đặt máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV (A cấp) 1 máy
3 Lắp đặt máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4kV (A cấp) 2 máy
4 Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV (A cấp) 4 tủ
5 Lắp đặt chống sét van <=35kV (A cấp) 3 bộ
6 Lắp đặt chống sét van 10kV (A cấp) 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->