Gói thầu: 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112788-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Bình
Tên gói thầu 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200104823
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM và KHCB thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2020 của EVNCPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:57:00 đến ngày 2020-01-18 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,134,022,399 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí nhà ở tạm hiện trường (cho toàn bộ công trình) Cho toàn bộ công trình 1 Đồng
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (cho toàn bộ công trình) Cho toàn bộ công trình 1 Đồng
B Hạng mục 2: PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Móng cột MT3 (14m) (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Móng
2 Móng cột MTĐ-2 (14m) (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Móng
3 Tiếp địa đường dây LR4 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Bộ
4 Cột PC.I-14-190-6,5 (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Cột
5 Cột PC.I-14-190-11,0 (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Cột
6 Xà đỡ lệch 3 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 7 Bộ
7 Xà đỡ góc xuyên tâm chữ A Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
8 Xà néo góc đúp lệch 3 pha dọc tuyến Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
9 Xà néo góc đúp lệch 3 pha ngang tuyến Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
10 Xà néo lệch 3 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
11 Tiếp địa ngọn trung thế Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Bộ
12 Cách điện đứng pin post 22kV + ty Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 51 Bộ
13 Giá kẹp sứ đứng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 51 Cái
14 Cách điện chuỗi néo polymer Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 24 Chuỗi
15 Khóa néo dây bọc kiểu néo rọ - cỡ dây 95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 18 Cái
16 Khóa néo dây bọc kiểu néo ép - cỡ dây 95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 6 Cái
17 Cụm đấu rẽ dây bọc 95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 3 Cái
18 Kẹp đấu lèo dây bọc 95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 12 Cái
19 Dây dẫn bọc trung thế AC/XLPE 95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 1.814,58 m
20 Đầu cốt AM95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 12 Cái
21 Dao cách ly đường dây 24kV Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 3 Cái
C Hạng mục 3: PHẦN LẮP ĐẶT ĐIỆN TBA
1 Cầu chì tự rơi 24kV (1 pha) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 12 Cái
2 Dây chảy 15 K Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Sợi
3 Dây chảy 10 K Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 9 Sợi
4 Dây chảy 6 K Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Sợi
5 Cách điện đứng pin post 22kV + ty Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 15 Bộ
6 Dây buộc cổ sứ dây bọc Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 sợi
7 Dây bọc trung thế nối từ đường dây rẽ đến FCO-MBA và từ MBA-LA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 96 m
8 Cáp đồng CXV (1x240)-0.6/1KV Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 160 m
9 Cáp đồng CXV (1x120)-0.6/1KV Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 256 m
10 Cáp đồng CXV (1x95)-0.6/1KV Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 32 m
11 Dây đồng bọc cách điện CV-0,6/1kV-1x35mm2 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 68 m
12 Kẹp đấu chim cho dây đồng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 6 cái
13 Kẹp cáp nhôm 3 bulông ; CCA-3.95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 6 cái
14 Cùm đấu rẽ cho dây bọc Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 6 cái
15 Kẹp đấu rẽ Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 6 cái
16 Ốc siết cáp Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 48 cái
17 Đầu cốt đồng phía hạ thế MBA; ĐC-M240 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 40 cái
18 Đầu cốt đồng phía hạ thế MBA; ĐC-M120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 64 cái
19 Đầu cốt đồng phía hạ thế MBA; ĐC-M95 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 cái
20 Đầu cốt đồng phía hạ thế tiếp địa, CSV; ĐC-M35 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 40 cái
21 Bảng tên trạm Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 13 cái
22 Bảng cấm trèo Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 13 cái
23 Tiếp địa trạm TĐT-12 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 HT
24 Nắp che đầu cực FCO Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 39 Cái
25 Nắp che sứ cao áp MBA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 39 Cái
26 Nắp che sứ hạ áp MBA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 52 Cái
27 Nắp che chống sét van Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 39 Cái
28 Xà cầu chì tự rơi Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
29 Xà sứ đỡ trêm Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
30 Xà sứ đỡ dưới Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
31 Xà đỡ máy biến áp <=250kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
32 Gía bắt chống sét van Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
33 Thang thao tác Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Bộ
34 Tiếp địa thòng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 HT
35 Xà đỡ máy biến áp <=250kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
36 Côlie và tăng đơ Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Bộ
37 Xà cầu chì tự rơi Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
38 Xà đỡ cách điện đứng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
39 Xà đỡ máy biến áp <=250kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
40 Thanh xà kẹp máy biến áp Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
41 Culie bắt tủ điện hạ thế Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
42 Gía bắt chống sét van Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Bộ
43 Tiếp địa thòng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 HT
D Hạng mục 4. PHẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TBA
1 Lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 400kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 1 Máy
2 Lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 250kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 3 Máy
3 Lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 100kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 4 Máy
4 Lắp đặt CSV LA-18 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 24 Quả
5 Lắp đặt tủ điện hạ áp 150A Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 4 Tủ
6 Lắp đặt tủ điện hạ áp 400A Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 3 Tủ
7 Lắp đặt tủ điện hạ áp 630A Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 1 Tủ
E Hạng mục 5. PHẦN LẮP ĐẶT ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY 0,4KV
1 Móng cột BTLT M1-H (7,5) (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 13 Móng
2 Móng cột BTLT MH-Đ (7,5) (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 Móng
3 Móng cột BTLT MTĐ-1-10.5 (TC+CG) Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Móng
4 Tiếp địa lặp lại LR4 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Bộ
5 Cột PC.I-7,5-160-2,0 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 9 Cột
6 Cột PC.I-7,5-160-3,0 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 34 Cột
7 PC.I-10,5-190-3,5 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 2 Cột
8 Cáp vặn xoắn ABC/A 4x70 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 1.779,9 m
9 Cáp vặn xoắn ABC/A 4x120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT/ (A cấp) 1.439,22 m
10 Khóa néo KN4x70 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 57 Bộ
11 Khóa đỡ KĐ4x70 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 14 Bộ
12 Khóa néo KN4x120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 29 Bộ
13 Khóa đỡ KĐ4x120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 19 Bộ
14 Giá móc treo cáp Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 87 Bộ
15 Đai thép + khóa đai thép Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 124 Bộ
16 Bulong móc Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 34 Cái
17 Kẹp răng rẽ nhánh 25-120/6-120 -2 bulong Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 67 Cái
18 Kẹp răng rẽ nhánh 95-240/95-240 -2 bulong Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 11 Cái
19 Tiếp địa TN1 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 8 Cái
20 Đầu cốt AM 70 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 44 Cái
21 Đầu cốt AM 120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 24 Cái
22 Bịt đầu cáp Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 24 Cái
23 Bịt đầu cáp Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Cái
24 Dây buộc rút d200 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 62 Sợi
25 Ống nối 4x70 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 29 Cái
26 Ống nối 4x120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 16 Cái
27 Ống nhựa xoắn luồn cáp fi 65/50 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 170 m
28 Chuyển hộp 1 công tơ 1 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 12 Hộp
29 Chuyển hộp 4 công tơ 1 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Hộp
30 Chuyển cáp xuống hộp công tơ 1 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 m
31 Chuyển công tơ 1 pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 24 Công tơ
32 Chuyển ATM 1pha Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 24 Cái
33 Lắp mới cáp xuống công tơ CVV 2x8 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 24 m
34 Kẹp răng 1 bulong đấu công tơ 8-35/35-120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 14 Cái
35 Kẹp răng 1 bulong chuyển công tơ 8-35/35-120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 48 Cái
36 Kẹp răng 1 bulong chuyển công tơ 8-35/35-120 Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 48 Cái
F Hạng mục 6. PHẦN THÁO DỠ THU HỒI TBA
1 Vỏ tủ điện hạ áp nhỏ Thu hồi chuyển về kho Công ty Điện lực Quảng Bình- Thôn Tân Sơn Xã Đức Ninh- TP Đồng Hới (*) 4 Cái
2 Thanh cái đồng 0,4 KV, dài 800mm Như mục (*) 12 Thanh
3 Thanh trung tính đồng dài 800mm Như mục (*) 4 Thanh
4 Thanh nối MCCB tổng Như mục (*) 12 Thanh
5 Thanh nối MCCB xuất tuyến Như mục (*) 36 Thanh
6 Ap to mát 100 A - 600 V Như mục (*) 2 Cái
7 Ap to mát 80 A - 600 V Như mục (*) 5 Cái
8 Ap to mát 75 A - 600 V Như mục (*) 3 Cái
9 Ap to mát 50 A - 600 V Như mục (*) 3 Cái
10 Dây chảy 10 K Như mục (*) 3 Sợi
11 Dây chảy 6 K Như mục (*) 9 Sợi
12 Cáp đồng CXV (1x120)-0.6/1KV Như mục (*) 24 m
13 Cáp đồng CXV (1x95)-0.6/1KV Như mục (*) 104 m
14 Cáp đồng CXV (1x70)-0.6/1KV Như mục (*) 128 m
15 Cáp đồng CXV (1x50)-0.6/1KV Như mục (*) 32 m
16 Bảng tên trạm Như mục (*) 9 cái
17 Bảng cấm trèo Như mục (*) 9 cái
18 Xà đỡ máy biến áp <=250kVA Như mục (*) 3 Bộ
19 Côlie và tăng đơ Như mục (*) 8 Bộ
20 Tháo dỡ máy biến áp lực 3 pha 30kVA Như mục (*) 1 Máy
21 Tháo dỡ máy biến áp lực 3 pha 50kVA Như mục (*) 3 Máy
22 Tháo dỡ tủ điện hạ áp Như mục (*) 4 Tủ
G Hạng mục 7. PHẦN VTTB TBA SỬ DỤNG LẠI
1 Vỏ tủ điện hạ áp nhỏ Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 5 Cái
2 Thanh cái đồng 0,4 KV, dài 800mm Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 Thanh
3 Thanh trung tính đồng dài 800mm Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 5 Thanh
4 Thanh nối MCCB tổng Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 Thanh
5 Thanh nối MCCB xuất tuyến Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 45 Thanh
6 Ap to mát 250 A - 600 V Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Cái
7 Ap to mát 160 A - 600 V Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 4 Cái
8 Ap to mát 150 A - 600 V Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 2 Cái
9 Ap to mát 100 A - 600 V Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 6 Cái
10 Ap to mát 75 A - 600 V Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 2 Cái
11 Dây chảy 6 K Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 15 Sợi
12 Tháo lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 75kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Máy
13 Tháo lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 100kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 3 Máy
14 Tháo lắp đặt máy biến áp lực 3 pha 160kVA Theo chương V của hồ sơ E-HSMT 1 Máy
H Hạng mục 8. PHẦN THÁO DỠ THU HỒI ĐƯỜNG DÂY 0.4kV
1 Cáp vặn xoắn ABC/A 2x50 Như mục (*) 147 m
I Hạng mục 9.TỔNG HỢP PHẦN ĐẤU NỐI HOTLINE
1 Đấu nối hotline Đảm bảo an toàn, đúng thời gian 12 Dây
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->