Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115917-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200115898
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCB TDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 08:59:00 đến ngày 2020-01-18 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,938,819,551 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 59,000,000 VNĐ ((Năm mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường dây trung áp
B Phần xây dựng
1 Cột bê tông li tâm PC.12.190-7,2 Chương V của E-HSMT 15 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.12.190-7,2. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.12.190-9,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.12.190-10,0 Chương V của E-HSMT 28 Cột
5 Cột bê tông li tâm PC.12.190-10,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 7 Cột
6 Cột bê tông li tâm PC.14.190-9,2 Chương V của E-HSMT 2 Cột
7 Cột bê tông li tâm PC.14.190-11,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
8 Cột bê tông li tâm PC.14.190-13,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
9 Cột bê tông li tâm PC.14.190-13,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 3 Cột
10 Cột bê tông li tâm PC.16.190-11,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
11 Cột bê tông li tâm PC.20.190-9,2. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 4 Cột
12 Cột bê tông li tâm PC.20.190-11,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 5 Cột
13 Cột bê tông li tâm PC.20.190-13,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 4 Cột
14 Cột bê tông li tâm PC.20.230-18,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
15 Cột bê tông li tâm PC.20.230-24,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 4 Cột
16 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 41 Bộ
17 Tiếp địa, RC-2. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 6 Bộ
18 Tiếp địa, RC-4. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 14 Bộ
19 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 22kV XĐT-22 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
20 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL1-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
21 Xà rẽ nhánh XRN-35 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
22 Xà néo cột đơn 3 pha lệch 22kV XNL-22 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
23 Xà đỡ thẳng hình Z XĐZ-35 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
24 Xà néo góc cột đôi hình Z dọc tuyến XNZ-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
25 Xà néo góc cột đôi hình Z ngang tuyến XNZ-35N Chương V của E-HSMT 1 Bộ
26 Xà đỡ góc 3 pha bằng cột đúp ngang tuyến XĐG-35N Chương V của E-HSMT 1 Bộ
27 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35 Chương V của E-HSMT 10 Bộ
28 Xà đỡ vượt 3 pha bằng XĐV-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
29 Xà néo cột đúp 3 pha bằng ngang tuyến XN-35N Chương V của E-HSMT 6 Bộ
30 Xà néo cột đúp 3 pha bằng dọc tuyến XN-35D Chương V của E-HSMT 5 Bộ
31 Xà néo cột đúp 3 pha lệch dọc tuyến XNL-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
32 Xà néo cột đúp 3 pha bằng 22kV ngang tuyến XN-22N Chương V của E-HSMT 4 Bộ
33 Xà néo cột đúp 3 pha bằng 22kV dọc tuyến XN-22D Chương V của E-HSMT 5 Bộ
34 Xà rẽ nhánh XRN-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
35 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
36 Xà néo cột đơn 3 pha bằng XN-35 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
37 Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV XN-22 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
38 Xà néo cột đơn 3 pha lệch 22kV XNL1-22 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
39 Xà phụ XP-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
40 Xà đỡ vượt 3 pha bằng 22kV XĐV-22 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
41 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 22 Bộ
42 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 22 Bộ
43 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 22 Bộ
44 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 22 Bộ
45 Giằng cột GC-5 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
46 Giằng cột GC-6 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
47 Cổ dề néo thẳng CDT Chương V của E-HSMT 5 Bộ
48 Cổ dề néo góc CDG Chương V của E-HSMT 1 Bộ
49 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 15,552 km
50 Dây chống sét TK-50 Chương V của E-HSMT 0,474 km
51 Sứ đứng 24kV (gốm) Chương V của E-HSMT 50 Bộ
52 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 107 quả
53 Chuỗi néo đơn Polymer 22kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 96 chuỗi
54 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 129 chuỗi
55 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 184 cái
56 Ống nối 70 Chương V của E-HSMT 9 ống
57 Phụ kiện đỡ dây (khóa đỡ) Chương V của E-HSMT 4 bộ
58 Phụ kiện chuỗi néo dây trần (khóa máng) Chương V của E-HSMT 229 bộ
59 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120). (Kèm chụp bảo vệ) Chương V của E-HSMT 9 bộ
60 Móng cột đơn MT-2 Chương V của E-HSMT 15 Móng
61 Móng cột đơn MT-2. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 1 Móng
62 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 2 Móng
63 Móng cột đơn MT-3. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 1 Móng
64 Móng cột đơn MT-4 Chương V của E-HSMT 2 Móng
65 Móng cột đơn MT-5. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 3 Móng
66 Móng cột đơn MT-6 Chương V của E-HSMT 1 Móng
67 Móng cột đơn MT-6. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 7 Móng
68 Móng cột đơn MT-7. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 2 Móng
69 Móng cột đơn MT-9 Chương V của E-HSMT 1 Móng
70 Móng cột đơn MT-9. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 4 Móng
71 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 16 Móng
72 Móng cột đúp MTĐ-1. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 3 Móng
73 Móng cột đúp MTĐ-2. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 2 Móng
74 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 41 HT
75 Tiếp địa, RC-2. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 6 HT
76 Tiếp địa, RC-4. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 14 HT
C Phần thu hồi
1 Sứ đứng: VHD35 Chương V của E-HSMT 3 quả
2 Xà TH XĐTΔ Chương V của E-HSMT 1 bộ
3 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Chương V của E-HSMT 0,1 ca
D Thí nghiệm vật liệu
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 61 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 157 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 225 chuỗi
E Phần TBA
F Phần lắp đặt thiết bị TBA
1 Lắp đặt Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Lắp đặt Máy biến áp 100KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 3 Máy
3 Lắp đặt Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
4 Lắp đặt Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV Chương V của E-HSMT 3 Máy
5 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 5 Tủ
6 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-250A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
7 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-300A Chương V của E-HSMT 3 Tủ
8 Lắp đặt Chống sét van 22kV Chương V của E-HSMT 3 Bộ
9 Lắp đặt Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 6 Bộ
G Phần Xây lắp TBA
1 Cầu chì tự rơi 22kV+dây chì Chương V của E-HSMT 3 Bộ
2 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 6 Bộ
3 Sứ đứng gốm 22kV Chương V của E-HSMT 48 Quả
4 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 94 Quả
5 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 118 cái
6 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 56 cái
7 Đầu cốt đồng 1 lỗ 120 Chương V của E-HSMT 24 cái
8 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 81 cái
9 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ 90/70 Chương V của E-HSMT 234 m
10 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 18 kg
11 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 90 cái
12 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 54 cái
13 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 9 cái
14 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 9 cái
15 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 30 m
16 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x120+1x95 Chương V của E-HSMT 24 m
17 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 108 m
18 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 135 m
19 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 36 m
20 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 54 m
21 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2 Chương V của E-HSMT 27 cái
22 Cột bê tông li tâm PC.12-7,2 Chương V của E-HSMT 4 Cột
23 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 6 Cột
24 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van TBA 1 cột XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
25 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
26 Xà néo dây đầu trạm biến áp dọc tuyến XĐG-35 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
27 Xà đón dây đầu trạm (Trạm 1 cột) XĐD-1 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
28 Giá đỡ máy biến áp trạm 2 cột tim 2,6m GĐM-2,6 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
29 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
30 Xà đỡ sứ trung gian trạm 2 cột tim 2,6m XTG-2,6 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
31 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van trạm 2 cột tim 2,6m XSI+CSV-2,6 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
32 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
33 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
34 Thang trèo TT Chương V của E-HSMT 7 Bộ
35 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 9 Bộ
36 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP Chương V của E-HSMT 9 Bộ
37 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 9 Bộ
38 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 9 Bộ
39 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 9 Bộ
40 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 9 Bộ
41 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 7 HT
42 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 HT
43 Móng cột trạm biến áp MT-3 Chương V của E-HSMT 10 móng
44 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 7 HT
45 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 HT
H Phần thu hồi TBA
1 Thu hồi Dây néo Chương V của E-HSMT 1 bộ
2 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Chương V của E-HSMT 0,004 ca
I Phần thí nghiệm TBA
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 9 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 9 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 27 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 54 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat 300<= A < 500A Chương V của E-HSMT 3 Cái
6 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 33 Cái
7 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 9 Cái
8 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 9 Cái
9 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 42 cái
10 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 7 cái
11 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 7 cái
12 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 7 cái
13 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 9 Ruột
14 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 9 Bộ
15 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 9 H.T
16 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 142 Quả
J Đường dây hạ áp
K Phần xây dựng
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 (vật tư A cấp, B bảo quản lắp đặt) Chương V của E-HSMT 2,665 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 (vật tư A cấp, B bảo quản lắp đặt) Chương V của E-HSMT 0,326 Km
3 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 32 quả
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 174 cái
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 16 cái
6 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 170 cái
7 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn Chương V của E-HSMT 100 cái
8 Ghíp nhôm 3 bulông Chương V của E-HSMT 24 cái
9 Cặp cáp bọc nhưa 2 bulong Chương V của E-HSMT 224 cái
10 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 4 cái
11 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 80 cái
12 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 262 cái
13 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 90 cái
14 Khóa đai Chương V của E-HSMT 352 cái
15 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN95 Chương V của E-HSMT 36 Bộ
16 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 2 cái
17 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 2 Bộ
18 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 30 Vị trí
19 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 15 Cột
20 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 1 Cột
21 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 2 Cột
22 Cột bê tông vuông H 8,5C Chương V của E-HSMT 1 Cột
23 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-4,3 Chương V của E-HSMT 5 Cột
24 Cột bê tông ly tâm PC-10-190-4,3 Chương V của E-HSMT 3 Cột
25 Cột bê tông ly tâm PC-10-190-5,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
26 Cột bê tông ly tâm PC-12-190-10,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
27 Xà hạ thế XĐ-4 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
28 Xà hạ thế XN-4 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
29 Xà hạ thế XNĐ-4a Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Cổ dề giữ cáp trên cột vuông đôi CDN-2 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
31 Cổ dề giữ cáp trên cột tròn đôi CDLT-2a Chương V của E-HSMT 2 Bộ
32 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 1 hòm
33 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 1 hòm
34 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 1 hòm
35 Hòm công tơ di chuyển H3fa Chương V của E-HSMT 1 hòm
36 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 5 Móng
37 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 2 Móng
38 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 6 Móng
39 Móng cột ly tâm đơn ML-1 Chương V của E-HSMT 1 Móng
40 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 1 Móng
41 Móng cột ly tâm đơn ML-3 Chương V của E-HSMT 2 Móng
42 Móng cột ly tâm đôi MĐL-2 Chương V của E-HSMT 2 Móng
43 Móng cột ly tâm đôi MLĐ-3 Chương V của E-HSMT 1 Móng
44 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 30 HT
L Phần thu hồi
1 Dây A35 Phần thu hồi 302 m
2 Dây AV70. Phần thu hồi 636 m
3 Dây AV50. Phần thu hồi 270 m
4 Cột bê tông LT-8,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 1 cột
5 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 6 bộ
6 Xà néo trên cột vuông 4 dây XN-4 Phần thu hồi 2 bộ
7 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4 Phần thu hồi 3 bộ
8 Sứ hạ thế Phần thu hồi 64 quả
9 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,18 ca
M Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa Phần thí nghiệm 30 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->