Gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công tháo dỡ, lắp đặt và TNHC

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117127-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Tên gói thầu Gói thầu số 4: Thi công tháo dỡ, lắp đặt và TNHC
Số hiệu KHLCNT 20190963064
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn EVNNPT
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:01:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,764,626,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 112,000,000 VNĐ ((Một trăm mười hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ BÊN MỜI THẦU CẤP, NHÀ THẦU TIẾP NHẬN BẢO QUẢN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
B Dây dẫn điện siêu nhiệt lõi Composite ACCC 316 và phụ kiện sử dụng cho đoạn tuyến trên bờ
1 Chiều dài dây dẫn ACCC 316.<br/>Việc kéo rải căng dây như chiều dài trên bao gồm việc lắp đặt:<br/>+ Ống nối dây dẫn ACCC 316: 08 cái<br/>+ Ống nối sửa chữa dây dẫn ACCC 316: 08 cái<br/>+ Khóa thi công kẹp dây ACCC 316 để lấy độ võng: 24 bộ<br/>+ Bộ giữ lõi Composite dây ACCC 316: 24 bộ Tập 2 của E-HSMT 78,162 Km
2 Tạ chống rung dây dẫn ACCC 316 Tập 2 của E-HSMT 780 Bộ
C Dây dẫn điện siêu nhiệt lõi Composite ACCC ULS 314 và phụ kiện sử dụng cho đoạn tuyến vượt sông
1 Chiều dài dây dẫn ACCC ULS 314.<br/>Việc kéo rải căng dây như chiều dài trên bao gồm việc lắp đặt:<br/>+ Ống nối dây dẫn ACCC ULS 314: 4 cái<br/>+ Ống nối sửa chữa dây dẫn ACCC ULS 314: 4 cái<br/>+ Khóa thi công kẹp dây ACCC ULS 314 để lấy độ võng: 4 bộ<br/>+ Bộ giữ lõi Composite dây ACCC ULS 314: 4 bộ Tập 2 của E-HSMT 19,877 Km
2 Tạ chống rung dây dẫn ACCC ULS 314 Tập 2 của E-HSMT 132 Bộ
D Phụ kiện chuỗi cách điện dây dẫn
1 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn): NDD-1x15-160 Tập 2 của E-HSMT 48 Bộ
2 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn), lưu ý má lèo dây TAL 660mm2: NDD-1x15-160(A) Tập 2 của E-HSMT 3 Bộ
3 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn), lưu ý má lèo dây TAL 660mm2: NDD-1x15-160(B) Tập 2 của E-HSMT 3 Bộ
4 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn (phía dây dẫn): NDD-2x15-160 Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
5 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn (phía dây dẫn): ĐDD-2x15-70 Tập 2 của E-HSMT 12 Bộ
6 Phụ kiện chuỗi đỡ đơn dây dẫn (phía dây dẫn): ĐDD-1x15-70 Tập 2 của E-HSMT 78 Bộ
7 Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn (phía dây dẫn): LDD-1x15-70 Tập 2 của E-HSMT 24 Bộ
8 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn): NDD2-1.160 Tập 2 của E-HSMT 48 Bộ
9 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn), lưu ý má lèo dây TAL 660mm2: NDD2-1.160(A) Tập 2 của E-HSMT 3 Bộ
10 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn (phía dây dẫn, lưu ý má lèo dây ACSR700mm2, không khoan lỗ bu lông tai lèo và má lèo: NDD2-1.160(B) Tập 2 của E-HSMT 3 Bộ
11 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn (phía dây dẫn): NDD2-2.160 Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
12 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn (phía dây dẫn): ĐDD2-2.70 Tập 2 của E-HSMT 24 Bộ
13 Phụ kiện chuỗi đỡ đơn dây dẫn (phía dây dẫn): ĐDD2-1.70 Tập 2 của E-HSMT 78 Bộ
14 Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn (phía dây dẫn): ĐLD2-1.70 Tập 2 của E-HSMT 33 Bộ
15 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn (phía dây dẫn): NDD-2x15-300 Tập 2 của E-HSMT 24 Bộ
16 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn (phía dây dẫn): ĐDD-2x18-120 Tập 2 của E-HSMT 12 Bộ
17 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn (phía dây dẫn):ĐDD-2x22-120 Tập 2 của E-HSMT 12 Bộ
18 Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn (phía dây dẫn): LDD-1x15-70 Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
19 Phụ kiện khóa đỡ cho chống sét van (phía dây dẫn) Tập 2 của E-HSMT 3 Bộ
E Các công tác thi công khác
1 Lắp đèn cảm ứng cảnh báo tĩnh không (tại khoảng vượt sông Xoài Mút, sông Tiền, sông Mỹ Tho, sông Ba Lai) Tập 2 của E-HSMT 8 Bộ
2 Lắp đặt đèn báo hiệu hàng không (bao gồm giá đỡ) tại các cột đỡ vượt sông Tiền Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
F Lắp đặt vật tư thiết bị tại TBA 220kV Bến Tre
G Phụ kiện thiết bị
1 Kẹp cực thiết bị máy cắt 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
2 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
3 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
4 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 1 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
5 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
6 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
7 Kẹp cực thiết bị máy biến dòng điện 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
8 Kẹp cực thiết bị máy biến điện áp 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
9 Kẹp cực thiết bị chống sét van 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
10 Kẹp cực thiết bị cách điện đứng 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 7 Cái
11 Khóa đỡ chuỗi cách điện đỡ 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
H Dây dẫn, thanh dẫn và phụ kiện
1 Dây nhôm chịu nhiệt TAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 250 m
2 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 2xACSR700mm2 với dây 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
3 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 1xTAL660mm2 với dây 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
4 Đầu cosse ép lèo dây 1xTAL660mm2, phù hợp khóa néo chuỗi cách điện néo 220kV phía đường dây Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
5 Mỡ dẫn điện phù hợp các kẹp nối (electrical joint compound), ống 250g Tập 2 của E-HSMT 10 Ống
I Lắp đặt vật tư thiết bị tại TBA 220kV Mỹ Tho
J Phụ kiện thiết bị
1 Kẹp cực thiết bị máy cắt 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
2 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
3 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
4 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 1 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
5 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
6 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
7 Kẹp cực thiết bị máy biến dòng điện 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
8 Kẹp cực thiết bị máy biến điện áp 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
9 Kẹp cực thiết bị chống sét van 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
10 Kẹp cực thiết bị cách điện đứng 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 24 Cái
11 Khóa đỡ chuỗi cách điện đỡ 220kV, phù hợp dây dẫn 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
K Dây dẫn, thanh dẫn và phụ kiện
1 Dây nhôm chịu nhiệt TAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 500 m
2 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 2xACSR400mm2 với dây 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
3 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 1xTAL660mm2 với dây 1xTAL660mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
4 Đầu cosse ép lèo dây 1xTAL660mm2, phù hợp khóa néo chuỗi cách điện néo 220kV phía đường dây Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
5 Mỡ dẫn điện phù hợp các kẹp nối (electrical joint compound), ống 250g Tập 2 của E-HSMT 20 Ống
L PHẦN VẬT TƯ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
M Các loại vật liệu khác
1 Cung cấp và lắp đặt Biển báo an toàn điện Tập 2 của E-HSMT 47 Bộ
2 Cung cấp và lắp đặt Biển số cột Tập 2 của E-HSMT 47 Bộ
N Cung cấp và lắp đặt Biển tên đường dây:
1 + Biển báo Tập 2 của E-HSMT 47 Bộ
2 + Khung và giá đỡ lắp biển báo lên cột Mỗi bộ khoảng 160kg 47 Bộ
O Công tác phục vụ thi công kéo dây
1 Công tác lập dàn giáo vượt đường dây 110kV đang mang điện Tập 2 của E-HSMT 2 Vị trí
2 Công tác lập dàn giáo vượt đường dây trung, hạ thế đang mang điện Tập 2 của E-HSMT 12 Vị trí
P PHẦN VẬT TƯ NHÀ THẦU THÁO DỠ, THU HỒI VÀ VẬN CHUYỂN VỀ KHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH (CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4)
Q Dây dẫn điện ACSR 300/48 và phụ kiện sử dụng cho đoạn tuyến trên bờ
1 Dây dẫn điện ACSR 300/48 Tập 2 của E-HSMT 76.276 m
2 Tạ chống rung dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 960 Cái
3 Phụ kiện chuỗi đỡ đơn dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 156 Bộ
4 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 36 Bộ
5 Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 57 Bộ
6 Phụ kiện chuỗi néo đơn dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 108 Bộ
7 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 12 Bộ
R Dây dẫn điện Pastel 412 và phụ kiện sử dụng cho đoạn tuyến vượt sông
1 Dây dẫn điện Pastel 412 Tập 2 của E-HSMT 18.816 m
2 Tạ chống rung dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 144 Cái
3 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 24 Bộ
4 Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
5 Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn điện Tập 2 của E-HSMT 24 Bộ
S Tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết bị tại TBA 220kV Bến Tre
T Phụ kiện thiết bị
1 Kẹp cực thiết bị máy cắt 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
2 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
3 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
4 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 1 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
5 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
6 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
7 Kẹp cực thiết bị máy biến dòng điện 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
8 Kẹp cực thiết bị máy biến điện áp 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
9 Kẹp cực thiết bị chống sét van 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
10 Kẹp cực thiết bị cách điện đứng 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 7 Cái
11 Khóa đỡ chuỗi cách điện đỡ 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
U Dây dẫn, thanh dẫn và phụ kiện
1 Dây nhôm lõi thép ACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 230 m
2 Kẹp 2 rãnh song song, phù hợp dây 1xACSR400mm2 với dây 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
3 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 2xACSR700mm2 với dây 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
V Tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết bị tại TBA 220kV Mỹ Tho
W Phụ kiện thiết bị
1 Kẹp cực thiết bị máy cắt 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
2 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
3 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 2 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
4 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, có 1 lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
5 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
6 Kẹp cực thiết bị dao cách ly 220kV, 1 pha, không lưỡi tiếp đất, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại đứng Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
7 Kẹp cực thiết bị máy biến dòng điện 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
8 Kẹp cực thiết bị máy biến điện áp 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
9 Kẹp cực thiết bị chống sét van 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
10 Kẹp cực thiết bị cách điện đứng 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2, loại ngang Tập 2 của E-HSMT 24 Cái
11 Khóa đỡ chuỗi cách điện đỡ 220kV, phù hợp dây dẫn 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
X Dây dẫn, thanh dẫn và phụ kiện
1 Dây nhôm lõi thép ACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 460 m
2 Kẹp 2 rãnh song song, phù hợp dây 1xACSR400mm2 với dây 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
3 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 1xACSR400mm2 với dây 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 3 Cái
4 Kẹp rẽ nhánh, phù hợp dây 2xACSR400mm2 với dây 1xACSR400mm2 Tập 2 của E-HSMT 12 Cái
5 Đầu cosse ép lèo dây 1xACSR400mm2, phù hợp khóa néo chuỗi cách điện néo 220kV phía đường dây Tập 2 của E-HSMT 6 Cái
Y PHẦN VẬT TƯ NHÀ THẦU THÁO DỠ VÀ LẮP LẠI
1 Tháo và lắp lại các chống sét van không khe hở tại vị trí cột 20, 21 Tập 2 của E-HSMT 6 Bộ
Z PHẦN THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NHÀ THẦU THỰC HIỆN
AA TNHC phần Đường dây
1 Thí nghiệm đo thông số đường dây theo yêu cầu của EVN và EVNNPT Tập 2 của E-HSMT 1
AB TNHC tại TBA 220kV Bến Tre (kể cả tính toán chỉnh định relay)
AC TNHC phần nhất thứ
1 Đo điện trở tiếp xúc của mối nối 3 pha, điện áp 220kV Tập 2 của E-HSMT 48 Mối nối
AD TNHC phần nhị thứ
1 Hệ thống mạch dòng điện cho đo lường Tập 2 của E-HSMT 4 Hệ thống
2 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ so lệch dọc (87L) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
3 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ khoảng cách (21) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
4 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ thanh cái (87B) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
5 Khai báo cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway với ngăn lộ có cấp điện áp 220kV Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
AE TNHC tại TBA 220kV Mỹ Tho (kể cả tính toán chỉnh định relay)
AF TNHC phần nhất thứ
1 Đo điện trở tiếp xúc của mối nối 3 pha, điện áp 220kV Tập 2 của E-HSMT 93 Mối nối
AG TNHC phần nhị thứ
1 Hệ thống mạch dòng điện cho đo lường Tập 2 của E-HSMT 4 Hệ thống
2 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ so lệch dọc (87L) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
3 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ khoảng cách (21) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
4 Hệ thống mạch dòng điện cho bảo vệ thanh cái (87B) Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
5 Khai báo cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway với ngăn lộ có cấp điện áp 220kV Tập 2 của E-HSMT 2 Hệ thống
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->