Gói thầu: Gói 03 THi công công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 973E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111385-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Gói 03 THi công công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 973E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV
Số hiệu KHLCNT 20191261018
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:24:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,606,756,295 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 65,000,000 VNĐ ((Sáu mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
B Hạng mục 2: Xây lắp đường dây trung áp:
1 Cầu dao cách ly 22kV-630A (Chém ngang) (CD-22) - VT A cấp Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
2 Chống sét van 22kV ngoài trời HES-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
3 Chống sét van thông minh CSV-KTĐ (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Quả
4 Máy biến áp cấp nguồn điều khiển MBA-24/0,22kV-100VA (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Máy
5 Dây nhôm lõi thép AC50/8 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 22.753 m
6 Dây nhôm lõi thép AC70/11 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 13.191 m
7 Dây nhôm lõi thép AC95/16 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6.360 m
8 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV AC70/11-XLPE2.5/HDPE (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 10.968 m
9 Dây dẫn bọc đấu chống sét van Cu/PVC-50mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 60 m
10 Cáp ngầm đồng ngầm Cu/CXV(CRV)/Sehh/DSTA/W-12,7/22(24)kV-3x70mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 155 m
11 Cáp ngầm đồng ngầm có lớp chống cháy Cu/CXV(CRV)/Sehh/DSTA/W-FR-12,7/22(24)kV-3x240mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 161 m
12 Dây dẫn tận dụng căng lại AC70/11(TD) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3.225 m
13 Chuỗi néo dây trung tính CN-TT (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 288 Chuỗi
14 Bộ đỡ dây trung tính Đ-TT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 164 Chuỗi
15 Cổ dề đỡ dây trung tính CDTT-Đ1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 169 Chuỗi
16 Cổ dề đỡ dây trung tính CDTT-N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 83 Chuỗi
17 Cổ dề néo dây trung tính CDTT-NKD Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 43 Chuỗi
18 Cổ dề néo dây trung tính CDTT-NKN Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 15 Chuỗi
19 Dây buộc cổ sứ định hình (composite, plastic) DBCS Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Sợi
20 Chuỗi néo Polymer 22kV + Phụ kiện (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 153 Chuỗi
21 Chuỗi đỡ Polymer 22kV + Phụ kiện (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Chuỗi
22 Chuỗi néo Polymer 22kV + Phụ kiện cho dây bọc (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 192 Chuỗi
23 Sứ đứng 22kV + ty sứ + kẹp (PPI-22)(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 341 Quả
24 Sứ đứng 24kV + ty sứ (VHĐ-22) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Quả
25 Chụp chống sét van (1 bộ 3 cái) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
26 Kẹp quai KQ-120 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
27 Kẹp quai KQ-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 66 Bộ
28 Kẹp Hotline HL-120 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
29 Kẹp Hotline HL-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 66 Bộ
30 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời ĐCNT 24kV-3x240 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
31 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời ĐCNT 24kV-3x70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
32 Mốc báo hiệu cáp Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 cái
33 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-11,0 (có bích) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Cột
34 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-16-11,0 (có bích) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 Cột
35 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-16-13,0 (có bích) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Cột
36 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-18-11,0 (có bích) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 32 Cột
37 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Móng
38 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Móng
39 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Móng
40 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Móng
41 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Móng
42 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 14 Móng
43 Tiếp địa đường dây RC-2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 132 Bộ
44 Tiếp địa đường dây RC-3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
45 Hào cáp ngầm đơn chôn trực tiếp trong đất 22MC1-1(1) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 135 m
46 Dây tiếp địa trung tính phần nổi Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 133 Bộ
47 Chụp đầu cột ly tâm CT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
48 Chụp đầu cột ly tâm CT-3,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
49 Xà lắp chống sét van XCSV-22 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
50 Xà đỡ thẳng XĐT-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
51 Xà néo XN-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
52 Xà néo cột xuyên tâm XN-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 15 Bộ
53 Xà néo XN-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Bộ
54 Néo néo kép dọc cột xuyên tâm XNKD-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 13 Bộ
55 Néo néo kép dọc XNKD-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
56 Néo néo kép dọc cầu dao XNKDCD-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
57 Néo néo kép ngang côt xuyên tâm XNKN-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
58 Néo néo kép ngang XNKN-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
59 Xà néo 1 pha XN-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
60 Xà rẽ nhánh XR-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
61 Xà rẽ nhánh XR-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
62 Xà rẽ nhánh cột đúp XRKN-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
63 Xà néo kép dọc 3 tầng XNKD-3T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
64 Xà néo kép ngang 3 tầng XNKN-3T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
65 Xà néo kép dọc 2 mạch XNKD-2M Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
66 Xà đỡ 2 mach XĐ-2M Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
67 Xà đỡ 2 tầng XĐ-2T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
68 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
69 Ghế cách điện Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
70 Xà đỡ lèo XP1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
71 Xà đỡ lèo XP2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
72 Xà đỡ lèo XP3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
73 Xà đỡ lèo XP3-2m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
74 Giằng cột 14m GC-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
75 Giằng cột 16m GC-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
76 Giằng cột 18m GC-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 14 Bộ
77 Khóa đồng Việt Tiệp Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 bộ
78 Ống thép F33,5mm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 m
79 Dây buộc cổ sứ A25 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 40,3 kg
80 Kẹp cáp CC-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 408 Cái
81 Kẹp răng xuyên thủng cách điện (đấu nối cho dây bọc 22kV) KR-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
82 Đầu cốt đồng nhôm ĐC-50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 360 Cái
83 Đầu cốt đồng nhôm ĐC-70(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 66 Cái
84 Ống nối dây dẫn ON-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 34 Cái
85 Ống nối dây dẫn ON-95 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Cái
86 Ống nối dây dẫn ON-120 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Cái
87 Tháo, lắp máy cắt Recloser lắp đặt, thí nghiệm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
88 Tháo, lắp Tủ điều khiển MC Tủ-ĐK-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
89 Tháo, lắp Cầu chì tự rơi 24 kV SI-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Quả
90 Tháo, lắp Chuỗi cách điện đỡ đơn Polymer CĐP-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
91 Tháo, lắp Chuối cách điện néo đơn Polymer CNP-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
92 Tháo, lắp Cách điện đứng VHĐ-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 22 Bộ
93 Tháo, lắp Cách điện đứng PPI-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
94 Tháo, lắp Xà néo XN-1T-22C-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
95 Tháo, lắp Xà đỡ XP3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
96 Tháo, lắp Xà đỡ máy cắt Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
97 Tháo, lắp Xà lắp TU Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
98 Tháo, lắp Xà lắp SI Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
99 Tháo, lắp Giá đỡ tủ điện Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
100 Tháo, lắp lại xà đỡ thẳng Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
101 Cầu dao CD-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
102 Cầu dao CD-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
103 Chống sét CSV -10 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 33 Bộ
104 Cầu chì SI-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
105 Cầu chì SI-22.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
106 Tụ bù TB-300.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
107 Biến điện áp BU-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
108 Xương cột bê tông H-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
109 Xương cột bê tông LT-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 28 Cột
110 Cột bê tông ly tâm cao 12m LT-12.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 Cột
111 Sứ đứng VHĐ-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 312 Quả
112 Sứ đứng VHĐ-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 204 Quả
113 Sứ đứng SĐ-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 37 Quả
114 Chuỗi néo thủy tinh CNT-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Chuỗi
115 Xà néo 22kV XN-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
116 Xà néo XĐV-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
117 Xà đỡ thẳng XĐT-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 31 Bộ
118 Xà rẽ nhánh XR-22.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
119 Xà rẽ nhánh XR-22D. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
120 Xà néo II (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
121 Xà néo (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
122 Xà néo kép dọc XNKD-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
123 Xà néo kép ngang XNKN-22.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
124 Xà đỡ Cầu chì XSI-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
125 Xà đỡ Cầu chì XSI-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
126 Xà đỡ tụ bù XTB-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
127 Xà đỡ tụ bù XTB-22 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
128 Xà trung gian XTG-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
129 Xà đỡ thẳng XĐZ-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
130 Ghế cách điện GTT-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
131 Thang trèo (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
132 Chụp cột (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
133 Dây néo (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
134 Dây dẫn AC50 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18.636 m
135 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x70mm2.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 130 m
136 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x185mm2. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 150 m
C Hạng mục 3: Trạm biến áp
1 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 100kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Máy
2 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 180kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Máy
3 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 250kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Máy
4 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 320kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Máy
5 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 400kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Máy
6 Cải tạo cầu chì SI (3 pha) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
7 Dây chảy cầu chì DC-4A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Sợi
8 Dây chảy cầu chì DC-8A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 36 Sợi
9 Dây chảy cầu chì DC-10A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Sợi
10 Dây chảy cầu chì DC-12A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Sợi
11 Dây chảy cầu chì DC-15A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Sợi
12 Chống sét van 22kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
13 Chụp sứ trung thế máy biến áp Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
14 Chup sứ hạ thế Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
15 Chụp chống sét van Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
16 Chụp cực cầu chì SI Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
17 Dây nhôm bọc cách điện 24kV AC70/11-XLPE2.5/HDPE (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 288 Cái
18 Đầu cốt đồng nhôm H-70(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 180 Cái
19 Tháo, lắp tủ điện hạ thế TĐ-400V-500A-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Tủ
20 Tháo, lắp tủ điện hạ thế TĐ-400V-600A-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Tủ
21 Cách điện đứng PPI-22 + ty + kẹp (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 70 Quả
22 Cách điện đứng VHĐ-22+ ty(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Quả
23 Cầu chì tự rơi 24kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 quả
24 Kẹp quai KQ(50-70) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 39 Bộ
25 Kẹp Hotline (50-70) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 39 Bộ
26 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M240(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 Cái
27 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 36 Cái
28 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M50(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 36 Cái
29 Tháo, lắp cáp lực cho MBA PVC(M3x120+1x70) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 28 m
30 Tháo, lắp cáp lực cho MBA PVC(M3x240+1x120) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 14 m
31 Dây đồng mềm M120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 50 m
32 Dây đồng mềm M50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 m
33 Móng cột Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 móng
34 Nền trạm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 m
35 Cột BTLT cao 12m (PCI-12-7,2) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
36 Xà néo dây đầu trạm 22kV (ngang tuyến)X.ĐD-22N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
37 Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van XSI-CSV-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
38 Xà đỡ sứ trung gian XTG-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
39 Giá đỡ máy biến áp GMBA-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
40 Ghế cách điện GCĐ-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
41 Giá đỡ cáp hạ thế GĐC-H Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
42 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
43 Tiếp địa TBA TĐ-TBA Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
44 Dây tiếp địa TBA cột 12m (phần nổi) NĐ-TBA12 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
45 Ống nhựa xoắn luồn cáp tổng D130/100 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 m
46 Ống nhựa xoắn luồn cáp xuất tuyến D85/65 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 72 m
47 Ống nhựa xoắn luồn dây tiếp địa D40/30 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 m
48 Biển an toàn Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Cái
49 Biển tên trạm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Cái
50 Khóa đồng Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Cái
51 Kẹp cáp nhôm CC-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 300 Cái
52 Đai thép + khóa đai Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 bộ
53 Móc đồng Fi 8 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3,6 m
54 Cầu dao cách ly 10kV (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
55 Chống sét van 10kV(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Bộ
56 Thanh cái (thu hồi) Cu-F8. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 180 m
57 Máy biến áp lực (thu hồi) MBA-100kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Máy
58 Máy biến áp lực (thu hồi) MBA-180kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Máy
59 Máy biến áp lực (thu hồi) MBA-250kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Máy
60 Máy biến áp lực (thu hồi) MBA-320kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Máy
61 Máy biến áp lực (thu hồi) MBA-400kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Máy
62 Cầu chì PK (thu hồi) PK-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
63 Cầu chì từ rơi (thu hồi) SI-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
64 Cách điện đứng (thu hồi) VHĐ-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 40 Bộ
65 Cột H10m (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
66 Xà đỡ sứ trung gian (thu hồi) XTG-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
67 Xà đỡ chống sét van (thu hồi) XCSV-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
68 Xà đỡ cầu chì tự rơi (thu hồi)XSI-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
69 Xà đỡ cầu dao (thu hồi) XCD-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
D Hạng mục 4: Phần đường dây 0,4 kV
1 Dây dẫn ABC 4x120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 417 m
2 Lèo dây dẫn Lèo cáp ABC4x120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 m
3 Cột bê tông H cao 8,5m, chịu lực 460kg H-8,5C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 cột
4 Móng cột hạ áp M2 (đơn) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 móng
5 Móng cột hạ áp Mk (đúp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 móng
6 Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột vuông CD2-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 bộ
7 Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột tròn CD2-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 bộ
8 Cổ dề néo cáp vặn xoắn cột tròn CDKD4-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 bộ
9 Tiếp địa lặp lại RLL-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 bộ
10 Kẹp hãm KH4x120÷150(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 33 bộ
11 Ghíp nhôm 2 bulông GN2-BL(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 48 cái
12 Đầu cốt đồng nhôm AM-120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 cái
13 ống nối cáp ON-ABC Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->