Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117085-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109343
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:02:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,684,074,084 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 85,000,000 VNĐ ((Tám mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm
1 Thí nghiệm chống sét van 42 kV Theo yêu cầu E-HSMT 15 Bộ 1 pha
2 Thí nghiệm cách điện sứ đứng 35 kV Theo yêu cầu E-HSMT 28 Cái
3 Thí nghiệm cách điện thuỷ tinh treo U70 Theo yêu cầu E-HSMT 1.269 Bát
4 Thí nghiệm cáp lực 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 Sợi 3 ruột
5 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Hệ thống
6 Thí nghiệm tiếp địa Rg và Rtlv Theo yêu cầu E-HSMT 70 Vị trí
C HẠNG MỤC XÂY LẮP
Đường dây trung thế - Thiết bị, vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Cầu dao cách ly 35kV/630A ngoài trời Polymer trọn bộ (cầu dao, giá đỡ, cần thao tác) loại chém dọc Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Máy cắt tự đóng lại (38kV; 630A) + tủ điều khiển + cáp điều khiển + giá lắp recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Máy biến áp cấp nguồn 35kV loại ngâm dầu 1 pha 2 sứ 35/0,23kV, 50hZ - 1000VA, kèm giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Bộ giám sát điều khiển Recloser từ xa Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Dây nhôm lõi thép ACSR 150/19 Theo yêu cầu E-HSMT 13.295 mét
6 Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11 Theo yêu cầu E-HSMT 55 mét
7 Cáp ngầm 35kV có giáp băng bảo vệ chống thấm dọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-Water 20/35(40,5)kV 3x150mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 304 mét
8 Dây chống sét TK50 Theo yêu cầu E-HSMT 1.089 mét
D HẠNG MỤC XÂY LẮP
Đường dây trung thế - Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 42kV (1 bộ=3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
2 Tháo lắp lại máy cắt Recloser 24kV + giá bắt + tủ điều khiển Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Tháo lắp lại tủ điều khiển máy cắt Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 tủ
4 Tháo lắp lại cầu dao cách ly 24kV + giá đỡ + cần thao tác Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Tháo lắp lại máy biến áp cấp nguồn 1 pha 24kV-1000VA + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Tháo lắp lại bộ thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
7 Cột bê tông ly tâm T16-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
8 Cột bê tông ly tâm T18-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 34 cột
9 Cột bê tông ly tâm T18-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cột
10 Cột bê tông ly tâm T18-2400 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
11 Cột bê tông ly tâm T20-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
12 Cột bê tông ly tâm T20-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
13 Cột bê tông ly tâm T20-2400 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
14 Móng cột MT3a (18) Theo yêu cầu E-HSMT 26 móng
15 Móng cột MT3a (20) Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
16 Móng cột MT5a (18) Theo yêu cầu E-HSMT 10 móng
17 Móng cột MT5a (20) Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
18 Móng cột MTĐ3(16) Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
19 Móng cột MTĐ3a (18) Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
20 Móng cột MTĐ3a (20) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
21 Móng cột MTĐ5a (18) Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
22 Móng cột MTĐ5a (20) Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
23 Móng cột MTĐ8a (18) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
24 Móng cột MTĐ8a (20) Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
25 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
26 Giằng cột GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
27 Giằng cột GC1a Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
28 Giằng cột GC2+GC3 Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
29 Giằng cột GC4 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Giằng cột néo dây GCND (R97) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
31 Giằng cột néo dây GCND (R107) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Giằng cột néo dây GCND (R113) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Giằng cột néo dây GCND (R116) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Cổ dề đỡ sét CD đỡ sét Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
35 Cổ dề néo sét CD néo sét Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
36 Xà đỡ dây XĐD-1 sứ 35KV Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
37 Xà đỡ dây XĐD-3 sứ 35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
38 Xà 35kV X1LS-3T-SC-2M treo Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
39 Xà 35kV X1L-3T-SC-2M treo Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
40 Xà 35kV X31LS-3T-SC-2M Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
41 Xà 35kV X31L-3T-SC-2M Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
42 Xà 35kV X32LS-3T-SC-NB-2M Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
43 Xà 35kV X32L-3T-SC-NB-2M Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
44 Xà 35kV X42L-3T-SC-NB-2M Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
45 Xà 35kV X42L-3T-SC-NB-2M (230) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
46 Xà 35kV X42LS-3T-SC-NB-2M Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
47 Xà 35kV X42LS-3T-SC-NB-2M (230) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
48 Xà 35kV XR2L-D-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
49 Xà đỡ đầu cáp + thu lôi van 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
50 Xà đỡ đầu cáp ngầm đầu ra Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
51 Xà đỡ cáp Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
52 Ghế cách điện 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
53 Cô li ê cổ sứ ghế 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
54 Xà đỡ ghế cách điện 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
55 Thang trèo + giá bắt thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
56 Cô li ê đai cáp + đai ống cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
57 Cô li ê đai cáp + đai ống cột LT16 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
58 Cô li ê đai cáp + đai ống cột LT18-2400 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
59 Tay đỡ dây trung gian 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
60 Thanh lập là bắt thu lôi van 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
61 Xà đỡ dây đỉnh trạm XĐT-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
62 Xà néo đỉnh trạm SC ( XNT-SC-35kV ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
63 Xà đỡ néo đỉnh trạm ( XNT-35kV) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
64 Tháo lắp lại xà đỡ dây 1 sứ 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
65 Tháo lắp lại xà đỡ dây 3 sứ 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
66 Tháo lắp lại xà đỡ ghế cách điện 1 cột ly tâm 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
67 Tháo lắp lại ghế cách điện 24kV 1 cột ly tâm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
68 Tháo lắp lại thang trèo + giá bắt thang 1 cột ly tâm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
69 Dây đồng bọc cách điện 35kV Cu/XLPE 1x150mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
70 Dây đồng bọc cách điện 35kV Cu/XLPE 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
71 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
72 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
73 Tháo lắp lại cáp ngầm 35kV 3x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 25 mét
74 Tháo lắp lại dây nhôm bọc cách điện 12,7kV ACSR/XLPE 120/19 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
75 Tháo lắp lại dây đồng bọc cách điện 12,7kV Cu/XLPE 1x120 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
76 Tháo lắp lại dây đồng bọc cách điện 12,7kV Cu/XLPE 1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
77 Tháo lắp lại cách điện đứng 24kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 12 quả
78 Cách điện đứng 35KV chiều dài đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 28 quả
79 Ty côn sứ mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
80 Cách điện bát thủy tinh U70 chiều dài đường rò 450mm (243 chuỗi néo: 4 bát/1chuỗi; 99 chuỗi đỡ: 3 bát/1chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 1.269 bát
81 Khóa néo dây dẫn N-912 (loại 4 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 243 bộ
82 Khóa đỡ dây Đ-158 (2 gu dông) Theo yêu cầu E-HSMT 99 cái
83 Móc treo chữ U MT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 348 cái
84 Mắt nối trung gian MN-12 Theo yêu cầu E-HSMT 336 cái
85 Vòng treo VT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 348 cái
86 Mắt nối kép MN2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 348 cái
87 Khánh đơn VT.KG1-12 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
88 Khóa néo dây chống sét NG-50 Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
89 Khóa đỡ dây chống sét ĐS-357(Đs-15) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
90 Cặp cáp thép KS-50 Theo yêu cầu E-HSMT 53 bộ
91 Cặp cáp nhôm AC(25-150) 3 bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 57 bộ
92 Đầu cốt đồng M150 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
93 Đầu cốt đồng nhôm AM150 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
94 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
95 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 64 bộ
96 Tiếp địa đầu cáp thu lôi van (Rtlv) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
97 Biển cấm trèo điện áp cao nguy hiểm Theo yêu cầu E-HSMT 70 biển
98 Biển báo cột 2 nguồn ( vị trí cột 20 ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 biển
99 Kéo dây vượt đường > 10m Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
100 Kéo dây qua vị trí bẻ góc Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
101 Câu đấu lại nhánh rẽ Theo yêu cầu E-HSMT 5 vị trí
102 Hào cáp ngầm 35kV trên vỉa hè gạch block mầu Theo yêu cầu E-HSMT 230 mét
103 Hào cáp ngầm 35kV trên đường đất Theo yêu cầu E-HSMT 45 mét
104 Hố ga nối cáp Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
105 Tháo lát lại gạch vỉa hè block mầu Theo yêu cầu E-HSMT 184 m2
106 Đầu cáp khô ngoài trời 3M 3x150- 35kV (co ngót nguội) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
107 Hộp nối cáp trung thế 35kV 3x150mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
108 Ống nhựa xoắn chịu lực TPF F195/150 Theo yêu cầu E-HSMT 278 mét
109 Ống thép mạ kẽm F110 ( 3 mét/vị trí ) Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
110 Viên sứ báo hiệu cáp ngầm 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 33 viên
111 Cọc bê tông M200 (kt:100x100x300mm) Theo yêu cầu E-HSMT 33 cọc
112 Côn thu: Theo yêu cầu E-HSMT 4 chiếc
113 Nút cao su chống thấm Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
114 Băng cao su non ( băng S ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
115 Băng cao su lưu hóa ( băng V ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
116 Băng keo PVC chịu nước ( băng P ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
117 Biển báo cáp ngầm (phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
E HẠNG MỤC XÂY LẮP
Dịch chuyển TBA ( vật liệu bên B cấp )
1 Tháo lắp lại MBA 400kVA-35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Tháo lắp lại thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Tháo lắp lại tủ điện 400V MBA 400kVA Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Tháo lắp lại cáp nhập MBA 400kVA Theo yêu cầu E-HSMT 49 mét
5 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Móng cột MT2 ( tim cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Tháo lắp lại Cầu chì cắt có tải 35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Tháo lắp lại xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 (tim cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Tháo lắp lại xà cầu chì tự rơi trạm treo 2 cột LT12 (tim cột2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Tháo lắp lại xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 (tim cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Tháo lắp lại tay đỡ dây trung gian 35kV (1 bộ 3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Tháo lắp lại xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Tháo lắp lại xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Tháo lắp lại Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Tháo lắp lại Côliê cổ sứ ghế trạm 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
16 Tháo lắp lại thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Tháo lắp lại cách điện đứng 35kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
19 Tháo lắp lại đây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
20 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
21 Dây đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
22 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
23 Đầu cốt đồng ép cáp 120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
24 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
25 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
26 Tháo lắp lại Biển cấm TBA (phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
27 Tháo lắp lại Biển đề tên trạm (phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
F HẠNG MỤC XÂY LẮP
Đường dây hạ thế (vật liệu bên B cấp )
1 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 31 mét
2 Tháo lắp lại cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
3 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
5 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
6 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
7 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
8 Ống nối cáp vặn xoắn hạ thế ON120 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
9 Ống cách điện co ngót nóng Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
G HẠNG MỤC XÂY LẮP- Phần thu hồi
1 Cột bê tông ly tâm LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Cột bê tông ly tâm LT16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Xà néo dây đỉnh trạm dọc 6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ đầu cáp + thu lôi van 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Thu lôi van 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà X1nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Xà X42nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà GCND (R97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Dây nhôm lõi thép AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 651 mét
12 cách điện đứng 24KV (Polymer) + ty kẹp mạ Theo yêu cầu E-HSMT 1 quả
13 cách điện sứ đứng 35KV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 21 quả
14 Cách điện chuỗi polymer 24kV + phụ kiện chuỗi Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
15 Cách điện chuỗi polymer 35kV + phụ kiện chuỗi Theo yêu cầu E-HSMT 3 chuỗi
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->