Gói thầu: Gói 03 Thi công công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 975, 977E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114001-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Gói 03 Thi công công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 975, 977E15.21 sau trạm 110kV Yên Thành lên vận hành cấp điện áp 22kV
Số hiệu KHLCNT 20191261045
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và KHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:25:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,447,333,297 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 76,000,000 VNĐ ((Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
B Hạng mục 2: Xây lắp đường dây trung áp:
1 Chống sét van 22kV ngoài trời HES-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 17 Bộ
2 Chống sét van thông minh CSV-KTĐ (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Quả
3 Cầu dao cách ly 22kV-630A loại chém ngang DS-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
4 Biến dòng điện 22kV:TI-24kV-200(300)/5/5A (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ/3 pha
5 Biến điện áp đo lường 22kV:TU-24kV:√3/110:√3/110:3V (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ/3 pha
6 Dây nhôm lõi thép AC50/8 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18.121 m
7 Dây nhôm lõi thép AC70/11 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 26.514 m
8 Dây nhôm lõi thép AC120/19 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2.170 m
9 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV AC70/11-XLPE2.5/HDPE(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 477 m
10 Dây dẫn bọc đấu chống sét van (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 51 m
11 Cáp ngầm đồng ngầm Cu/CXV(CRV)/Sehh/DSTA/W-12,7/22(24)kV-3x120mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 108 m
12 Cáp ngầm đồng ngầm Cu/CXV(CRV)/Sehh/DSTA/W-12,7/22(24)kV-3x120mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 135 m
13 Cáp ngầm đồng ngầm có lớp chống cháy Cu/CXV(CRV)/Sehh/DSTA/W-FR-12,7/22(24)kV-3x240mm2 (vỏ lớp chống cháy) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 148 m
14 Dây dẫn tận dụng căng lại AC70/11(TD) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 792 m
15 Dây dẫn tận dụng căng lại AC70/11(TD) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 10.350 m
16 Chuỗi néo dây trung tính CN-TT(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 428 Chuỗi
17 Bộ đỡ dây trung tính Đ-TT(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 263 Bộ
18 Cổ dề đỡ dây trung tính CDTT-Đ1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 234 Bộ
19 Cổ dề đỡ dây trung tính CDTT-N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 167 Bộ
20 Cổ dề néo dây trung tính CDTT-NKD Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 59 Bộ
21 Cổ dề néo dây trung tính CDTT-NKN Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 15 Bộ
22 Dây buộc cổ sứ định hình (composite, plastic) DBCS Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Cái
23 Chuỗi néo Polymer 22kV + Phụ kiện CN-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 351 Chuỗi
24 Chuỗi néo Polymer 22kV + Phụ kiện cho dây bọc CNB-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Chuỗi
25 Sứ đứng 22kV + ty sứ PPI-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 607 Quả
26 Sứ đứng 24kV + ty sứ (VHD-22) VHĐ-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 10 Quả
27 Kẹp quai KQ-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 120 Bộ
28 Kẹp Hotline HL-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 120 Bộ
29 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời ĐCNT 24kV-3x240(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
30 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời ĐCNT 24kV-3x120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
31 Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời ĐCNT 24kV-3x150(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
32 Mốc báo hiệu cáp MBH Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 19 Bộ
33 Kẹp cáp CC-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 540 Cái
34 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-190-9,2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
35 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 14 Cột
36 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-16-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 36 Cột
37 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-18-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
38 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-20-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
39 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Móng
40 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Móng
41 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
42 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-20 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Móng
43 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
44 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Móng
45 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Móng
46 Tiếp địa đường dây RC-2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 130 Bộ
47 Hào cáp ngầm đơn chôn trực tiếp trong đất 22MC1-1(1) 22MC1-1(1) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 189 M
48 Dây tiếp địa trung tính phần nổi TĐLL-TT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 196 Bộ
49 Chụp đầu cột ly tâm CT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
50 Chụp đầu cột ly tâm CT-3,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 15 Bộ
51 Ghế cách điện GTT-Đ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
52 Xà lắp chống sét van XCSV-22 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Bộ
53 Xà đỡ thẳng xuyên tâm XĐT-1T-22D-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
54 Xà đỡ thẳng XĐT-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Bộ
55 Xà néo cột xuyên tâm XN-1T-22D-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 13 Bộ
56 Xà néo XN-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 39 Bộ
57 Xà néo cột vuông XN-1T-22D-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
58 Xà néo cột xuyên tâm XN-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 31 Bộ
59 Xà néo XN-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Bộ
60 Néo néo kép dọc cột xuyên tâm XNKD-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
61 Néo néo kép ngang côt xuyên tâm XNKN-1T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
62 Néo néo kép ngang XNKN-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
63 Xà rẽ nhánh XR-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
64 Xà rẽ nhánh XR-1T-22C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
65 Xà rẽ nhánh XR-1T-22D-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
66 Xà rẽ nhánh cột đúp XRKD-1T-22D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
67 Xà néo kép ngang 3 tầng XNKN-3T-22C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
68 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
69 Giằng cột 14m GC-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
70 Giằng cột 16m GC-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
71 Giằng cột 18m GC-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
72 Ống thép mạ kẽm fi 33,5mm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 m
73 Khóa đồng Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cái
74 Dây buộc cổ sứ A25 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 53,4 kg
75 Đầu cốt đồng ĐC-M50(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 78 Cái
76 Ống nối dây dẫn ON-70 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 44 Cái
77 Ống nối dây dẫn ON-95 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 26 Cái
78 Ống nối dây dẫn ON-120 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
79 Tháo, lắp chuối cách điện néo đơn Polymer CNP-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Chuỗi
80 Chuỗi cách điện néo đơn thủy tinh CNT-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Chuỗi
81 Tháo, lắp cách điện đứng PPI-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Quả
82 Tháo, lắp chuỗi néo lắp đặt CN-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Chuỗi
83 Tháo, lắp xà rẽ nhánh XR-22-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
84 Tháo, lắp xà néo XN-1T-22D-LĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
C Phần thu hồi nhập kho PC
1 Cầu dao CD-10 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
2 Chống sét CSV-10 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 Bộ
3 Cầu chì SI-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
4 Biến điện áp TU-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
5 Biến điện áp TI-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
6 Tụ bù TB-300. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
7 Cột bê tông H-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 30 Cột
8 Cột bê tông LT-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 27 Cột
9 Sứ đứng VHĐ-10 (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 705 Quả
10 Sứ đứng VHĐ-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 37 Quả
11 Chuỗi néo thủy tinh CNT-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Chuỗi
12 Chuỗi néo thủy tinh CNT-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 27 Chuỗi
13 Chuỗi néo CNP-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Chuỗi
14 Chuỗi néo CNP-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Chuỗi
15 Xà néo 10kV XN-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 49 Bộ
16 Xà néo 22kV XN-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
17 Xà néo XĐV-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
18 Xà đỡ thẳng XĐT-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 63 Bộ
19 Xà đỡ thẳng XĐT-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
20 Xà rẽ nhánh XR-10.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
21 Xà rẽ nhánh XR-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
22 Xà rẽ nhánh XP3-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
23 Xà đỡ cầu chì XSI-22. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
24 Xà đỡ cầu chì XCSV-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
25 Xà đỡ tụ bù XTB-10. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
26 Chụp cột CH-3,5M. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
27 Dây néo (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
28 Dây dẫn AC-50. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3.168 m
29 Dây dẫn AC-70. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2.775 m
30 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x70mm2.(thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 30 m
31 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x185mm2. (thu hồi) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 90 m
D Trạm biến áp
1 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 100kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Máy
2 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 180kVA-22/0,4kV(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 Máy
3 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 250kVA-22/0,4kV(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 13 Máy
4 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 320kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Máy
5 V chuyển và Thí nghiệm MBA lực 560kVA-22/0,4kV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Máy
6 Cải tạo cầu chì SI (3 pha) CTSI-22 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 17 Bộ
7 Dây chảy cầu chì DC-4A (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Sợi
8 Dây chảy cầu chì DC-8A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 48 Sợi
9 Dây chảy cầu chì DC-10A (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 39 Sợi
10 Dây chảy cầu chì DC-12A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Sợi
11 Dây chảy cầu chì DC-20A (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Sợi
12 Chống sét van 22kV HES-24 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
13 Chụp sứ trung thế máy biến áp CS-TT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
14 Chup sứ hạ thế CS-HT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
15 Chụp chống sét van CC-CSV Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
16 Chụp cực cầu chì SI CC-SI Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
17 Dây nhôm bọc cách điện 24kV AC70/11-XLPE2.5/HDPE (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 732 m
18 Đầu cốt đồng nhôm H-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 450 Cái
19 Tủ điện hạ thế (4 lộ ra: 2x200A+1x150A+1DP) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Tủ
20 Tủ điện hạ thế (4 lộ ra: 3x200A+1DP) TĐ-400V-500A(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Tủ
21 Lắp đặt tủ điện hạ thế TĐ-400V-300A-LĐ(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Tủ
22 Lắp đặt tủ điện hạ thế TĐ-400V-300A-LĐ(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Tủ
23 Lắp đặt tủ điện hạ thế TĐ-400V-500A-LĐ(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Tủ
24 Cách điện đứng PPI-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 214 Quả
25 Cách điện đứng VHĐ-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 45 Quả
26 Cầu chì tự rơi 24kV SI-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 23 Bộ
27 Cầu chì PK 24kV PK-22(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
28 Kẹp quai KQ(50-70) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 99 Bộ
29 Kẹp Hotline Hotline(50-70) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 99 Bộ
30 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M240(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 80 Cái
31 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 76 Cái
32 Đầu cốt đồng đồng ĐC-M50(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 126 Cái
33 Lắp đặt cáp lực cho MBA PVC(M3x120+1x70) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 m
34 Lắp đặt cáp lực cho MBA PVC(M3x240+1x120) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 m
35 Cáp lực cho MBA 0,6/1kV PVC-1x240mm2 M240(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 112 m
36 Dây đồng mềm M120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 60 m
37 Dây đồng mềm M50(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 60 m
38 Móng cột MC(2,4) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 móng
39 Nền trạm NT(2,4) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 HT
40 Cột BTLT cao 12m PC.I-12-7,2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Cột
41 Xà néo dây đầu trạm 22kV (ngang tuyến) X.ĐD-22N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
42 Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van XSI-CSV-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
43 Xà đỡ sứ trung gian XTG-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
44 Xà đỡ sứ trung gian XTG-22-2,8m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
45 Xà đỡ sứ trung gian XTG-22-3,0m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
46 Giá đỡ máy biến áp GMBA-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
47 Ghế cách điện GCĐ-22-2,4m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
48 Giá đỡ cáp hạ thế GĐC-H Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
49 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
50 Tiếp địa TBA TĐ-TBA Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
51 Dây tiếp địa TBA cột 12m (phần nổi) NĐ-TBA12 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
52 Ống nhựa xoắn luồn cáp tổng D130/100 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 m
53 Ống nhựa xoắn luồn cáp tổng D85/65 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 168 m
54 Ống nhựa xoắn luồn dây tiếp địa D40/30 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 m
55 Biển an toàn Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Cái
56 Biển tên trạm Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Cái
57 Đai thép + Khóa đai Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
58 Móc đồng Fi 8 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 37,8 m
59 Khóa đồng Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Cái
60 Kẹp cáp nhôm CC-70(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 108 Cái
61 Xà néo XNII-T-3,0m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
E Thu hồi TBA
1 Cầu dao cách ky 10kV Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
2 Chống sét van 10kV Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Bộ
3 Thanh cái Cu-F8. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 483 m
4 Máy biến áp lực MBA-100kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Máy
5 Máy biến áp lực MBA-160kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Máy
6 Máy biến áp lực MBA-180kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 19 Máy
7 Máy biến áp lực MBA-250kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Máy
8 Máy biến áp lực MBA-320kVA-10/0,4kV. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Máy
9 Máy biến áp lực Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Máy
10 Cầu chì PK Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 17 Bộ
11 Cầu chì từ rơi Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
12 Tủ điện TĐ-400V-300A. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
13 Tủ điện TĐ-400V-400A. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
14 Cách điện đứng VHĐ-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 136 Bộ
15 Cột H10m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Bộ
16 Xà đỡ sứ trung gian XTG-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
17 Xà đỡ chống sét van XCSV-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
18 Xà đỡ cầu chì tự rơi XSI-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
19 Xà cầu dao XCD-10. Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
F Phần đường dây 0,4 kV
1 Dây dẫn ABC 4x120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 258 m
2 Lèo dây dẫn ABC4x120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 m
3 Cột bê tông H cao 8,5m H-8,5B Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
4 Cột bê tông H cao 8,5m H-8,5C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Cột
5 Móng cột hạ áp (đơn) M2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Móng
6 Móng cột hạ áp (đúp) MK Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Móng
7 Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột vuông CD2-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
8 Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột tròn CD2-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
9 Cổ dề néo cáp vặn xoắn cột tròn CDKD4-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
10 Tiếp địa lặp lại RLL-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
11 Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột ly tâm đơn XLVX-T-N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
12 Kẹp hãm KH4x120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 Bộ
13 Ghíp nhôm 3 bulông GN2-BL VT A cấp Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 24 Cái
14 Đầu cốt đồng nhôm AM-120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Cái
15 ống nối cáp ON-ABC Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->