Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124198-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc.
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200119574
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn ngân sách huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:53:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,752,798,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC 04 PHÒNG HỌC
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 0,629 100m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu HSTK 0,331 100m3
3 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu HSTK 3,263 m3
4 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu HSTK 1,054 100m3
5 ép trước cọc BTCT 25x25cm, cọc dài >4m, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 9,715 100m
6 Nối cọc BTCT 25x25cm Theo yêu cầu HSTK 51 1mối nối
7 Phá dỡ bê tông nền móng có cốt thép Theo yêu cầu HSTK 0,188 m3
8 Xây tường gạch thẻ 4x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,293 m3
9 Xây tường gạch thẻ 4x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,194 m3
10 Xây tường gạch thẻ 4x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,62 m3
11 Xây tường gạch thẻ 4x8x18 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,185 m3
12 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x18 h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 3,455 m3
13 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 5,562 m3
14 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 4,593 m3
15 Xây tường gạch ống 8x8x18 câu gạch thẻ 4x8x18 h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 37,124 m3
16 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy >30cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 1,012 m3
17 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 5,785 m3
18 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 4,382 m3
19 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 1,011 m3
20 Xây tường gạch ống 8x8x18 câu gạch thẻ 4x8x18 h<=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 38,734 m3
21 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu HSTK 1,632 m3
22 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 23,042 m3
23 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 18,46 m3
24 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu HSTK 3,155 m3
25 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 0,89 m3
26 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 6,142 m3
27 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 0,42 m3
28 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 5,328 m3
29 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 1,324 m3
30 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 40,827 m3
31 Bê tông sàn mái đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 27,823 m3
32 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 7,863 m3
33 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 10,206 m3
34 Bê tông cầu thang thường đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 2,919 m3
35 Sản xuất bê tông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 57,997 m3
36 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 2,479 m3
37 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu HSTK 1,011 100m2
38 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu HSTK 2,749 100m2
39 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu HSTK 4,65 100m2
40 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu HSTK 3,135 100m2
41 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái, chiều cao ắt, máng nước, tấm đan Theo yêu cầu HSTK 3,16 100m2
42 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường Theo yêu cầu HSTK 0,293 100m2
43 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ cọc, cột Theo yêu cầu HSTK 2,444 100m2
44 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp Theo yêu cầu HSTK 0,474 100m2
45 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 228 cái
46 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 6 cái
47 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Theo yêu cầu HSTK 0,231 tấn
48 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm Theo yêu cầu HSTK 1,254 tấn
49 Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền đường kính <=10mm Theo yêu cầu HSTK 0,826 tấn
50 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,325 tấn
51 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 1,603 tấn
52 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,214 tấn
53 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 1,027 tấn
54 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,319 tấn
55 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 1,43 tấn
56 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,558 tấn
57 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 3,775 tấn
58 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,336 tấn
59 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,38 tấn
60 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,193 tấn
61 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,358 tấn
62 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,193 tấn
63 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 4,22 tấn
64 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính >10mm, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,037 tấn
65 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,12 tấn
66 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính >10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,228 tấn
67 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn Theo yêu cầu HSTK 0,169 tấn
68 Sản xuất, lắp dựng cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính <=10mm Theo yêu cầu HSTK 2,058 tấn
69 Sản xuất, lắp dựng cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính <=18mm Theo yêu cầu HSTK 6,229 tấn
70 Sản xuất, lắp dựng cốt thép BT đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính >18mm Theo yêu cầu HSTK 0,113 tấn
71 Thép nối cọc Theo yêu cầu HSTK 2.013,92 kg
72 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=27mm, dày 1,9mm Theo yêu cầu HSTK 0,102 100m
73 Sản xuất và lắp dựng cửa đi kính khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu HSTK 59,35 m2
74 Sản xuất và lắp dựng cửa sổ kính khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu HSTK 29,88 m2
75 Sản xuất và lắp dựng cửa sổ kính khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu HSTK 33,3 m2
76 Lắp dựng hoa sắt cửa Theo yêu cầu HSTK 12,053 m2
77 Sản xuất lan can sắt (không sử dụng ô trang trí) Theo yêu cầu HSTK 29,932 m2
78 Lắp dựng lan can sắt, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 29,932 m2
79 Sản xuất cửa inox Theo yêu cầu HSTK 2,79 m2
80 Lắp dựng lan can inox Theo yêu cầu HSTK 2,79 m2
81 Kính cường lực dày 8mm Theo yêu cầu HSTK 5,495 m2
82 Sản xuất thang sắt Theo yêu cầu HSTK 0,043 tấn
83 Lắp dựng lan can sắt, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 2,858 m2
84 Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, dày 2mm Theo yêu cầu HSTK 0,114 100m
85 Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, dày 2mm Theo yêu cầu HSTK 0,015 100m
86 Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 60mm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, dày 2mm Theo yêu cầu HSTK 0,334 100m
87 Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ, kích thước 6x12cm Theo yêu cầu HSTK 11,9 m
88 Trụ gỗ cầu thang (trụ đề ba) Theo yêu cầu HSTK 1 trụ
89 Sản xuất vì kèo thép hình Theo yêu cầu HSTK 0,33 tấn
90 Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m Theo yêu cầu HSTK 0,33 tấn
91 Bulong fi14 Theo yêu cầu HSTK 56 cái
92 Sản xuất xà gồ thép Theo yêu cầu HSTK 1,936 tấn
93 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu HSTK 1,936 tấn
94 Lợp mái ngói 10v/m2, chiều cao <=16m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 3,772 100m2
95 Úp nóc bằng ngói bò (3viên/m) Theo yêu cầu HSTK 132 viên
96 Lợp mái, che tường bằng tôn phẳng dày 0,45 li Theo yêu cầu HSTK 0,011 100m2
97 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (sơn nước) Theo yêu cầu HSTK 422,276 m2
98 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 40,344 m2
99 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 19,701 m2
100 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (sơn nước) Theo yêu cầu HSTK 423,154 m2
101 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (sơn nước) Theo yêu cầu HSTK 90,112 m2
102 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 18,08 m2
103 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 (sơn nước) Theo yêu cầu HSTK 111,999 m2
104 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 168,159 m2
105 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 (sơn nước) Theo yêu cầu HSTK 284,92 m2
106 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 28,38 m2
107 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75 (sơn nước trong nhà) Theo yêu cầu HSTK 7,56 m2
108 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75 (sơn nước ngoài nhà) Theo yêu cầu HSTK 194,648 m2
109 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75 (không sơn) Theo yêu cầu HSTK 31,836 m2
110 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 2cm, vữa XM mác 75 (lần 2 tạo dáng) Theo yêu cầu HSTK 20,708 m2
111 Trát granitô tường dày 1,5cm, vữa lót, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu HSTK 14,839 m2
112 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 653,039 m
113 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, đá chẻ 10x20cm Theo yêu cầu HSTK 18,278 m2
114 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 130x400mm Theo yêu cầu HSTK 8,287 m2
115 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400mm Theo yêu cầu HSTK 381,148 m2
116 Láng granitô cầu thang có vữa lót Theo yêu cầu HSTK 40,232 m2
117 Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 85,1 m
118 Láng vữa tạo dốc sênô, mái hắt, máng nước dày 2cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 45,438 m2
119 Láng vữa bảo vệ sênô, mái hắt, máng nước dày 3cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 34,98 m2
120 Lát nền, sàn bằng gạch ceramic 250x250mm Theo yêu cầu HSTK 51 m2
121 Lát nền, sàn bằng gạch granite 400x400mm Theo yêu cầu HSTK 434,144 m2
122 Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá ≤0,16m2 Theo yêu cầu HSTK 4,416 m2
123 Làm trần tấm prima 60x60cm + sơn nước Theo yêu cầu HSTK 156,8 m2
124 Bả bằng vào tường trong Theo yêu cầu HSTK 463,71 m2
125 Bả bằng vào tường ngoài Theo yêu cầu HSTK 357,577 m2
126 Bả bằng vào cột, dầm, trần trong Theo yêu cầu HSTK 494,591 m2
127 Bả bằng vào cột, dầm, trần ngoài Theo yêu cầu HSTK 174,94 m2
128 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả , 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu HSTK 958,301 m2
129 Sơn tường ngoài nhà đã bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu HSTK 532,517 m2
130 Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ Theo yêu cầu HSTK 76,998 m2
131 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Theo yêu cầu HSTK 25,4727 m2
132 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng... Theo yêu cầu HSTK 111,658 m2
133 Rải nhựa làm móng công trình Theo yêu cầu HSTK 2,308 100m2
134 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 0,189 100m3
135 Đào kênh mương rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 0,119 100m3
136 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu HSTK 0,167 100m3
137 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu HSTK 1,125 m3
138 Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,305 m3
139 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu HSTK 1,125 m3
140 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 0,325 m3
141 Bê tông, chiều cao hố van, chiều cao hố ga đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 4,095 m3
142 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 0,602 m3
143 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn tường bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 0,721 100m2
144 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp Theo yêu cầu HSTK 0,023 100m2
145 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 1 cái
146 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 7 cái
147 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=250kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 4 cái
148 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Theo yêu cầu HSTK 0,058 tấn
149 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn Theo yêu cầu HSTK 0,029 tấn
150 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 7,624 m2
151 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 0,966 100m3
152 Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất >2,5m, đất cấp I Theo yêu cầu HSTK 36 100m
153 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu HSTK 3,444 m3
154 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu HSTK 3,579 m3
155 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 4,8 m3
156 Bê tông tường dày <=45cm, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu HSTK 9,925 m3
157 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 0,098 m3
158 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng, chiều cao <=16m Theo yêu cầu HSTK 1,245 100m2
159 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp Theo yêu cầu HSTK 0,01 100m2
160 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=250kg, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 2 cái
161 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu HSTK 0,364 100m3
162 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 1,369 tấn
163 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu HSTK 0,362 tấn
164 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 97,634 m2
165 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 0,274 m2
166 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu HSTK 57,573 m2
167 Lợp mái, che tường bằng tôn phẳng Theo yêu cầu HSTK 0,021 100m2
B PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ
1 Lắp đặt MCB 2 cực 50A, dòng cắt 4,5 kA Theo yêu cầu HSTK 1 cái
2 Lắp đặt MCB 2 cực 32A, dòng cắt 4,5 kA Theo yêu cầu HSTK 3 cái
3 Lắp đặt MCB 2 cực 20A, dòng cắt 4,5 kA Theo yêu cầu HSTK 4 cái
4 Lắp đặt MCB 1 cực 10A, dòng cắt 4,5kA Theo yêu cầu HSTK 2 cái
5 Lắp đặt tủ điện thép mạ kẽm âm tường chứa MCB - 9 đường Theo yêu cầu HSTK 1 hộp
6 Lắp đặt tủ điện thép mạ kẽm nhựa âm tường chứa MCB - 4 đường Theo yêu cầu HSTK 5 hộp
7 Lắp đặt đèn Led 1 bóng 1,2m 220V-36W Theo yêu cầu HSTK 47 bộ
8 Lắp đặt đèn Led 1 bóng 0,6m 220V-20W Theo yêu cầu HSTK 5 bộ
9 Lắp đặt quạt trần Theo yêu cầu HSTK 16 bộ
10 Lắp đặt điều tốc quạt trần Theo yêu cầu HSTK 16 cái
11 Lắp đặt công tắc 1 chiều Theo yêu cầu HSTK 31 cái
12 Lắp đặt công tắc 2 chiều Theo yêu cầu HSTK 2 cái
13 Lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu Theo yêu cầu HSTK 20 cái
14 Lắp đặt dây điện đồng đơn, tiết diện 1x10mm² qua ống bảo hộ Theo yêu cầu HSTK 100 m
15 Lắp đặt dây điện đồng đơn, tiết diện 1x6mm² qua ống bảo hộ Theo yêu cầu HSTK 15 m
16 Lắp đặt dây điện đồng đơn, tiết diện 1x4mm² qua ống bảo hộ Theo yêu cầu HSTK 135 m
17 Lắp đặt dây điện đồng đơn, tiết diện 1x2,5mm² qua ống bảo hộ Theo yêu cầu HSTK 480 m
18 Lắp đặt dây điện đồng đơn, tiết diện 1x1,5mm² qua ống bảo hộ Theo yêu cầu HSTK 1.060 m
19 Lắp đặt dây cáp đồng trần, tiết diện 1x25mm² Theo yêu cầu HSTK 15 m
20 Đóng cọc tiếp địa mạ đồng Þ15, L = 2,3m Theo yêu cầu HSTK 3 cọc
21 Lắp đặt ốc siết cáp U16 (đồng thau) Theo yêu cầu HSTK 3 con
22 Lắp đặt ống nhựa luồn điện âm Þ20 Theo yêu cầu HSTK 260 m
23 Lắp đặt ống nhựa luồn điện âm Þ25 Theo yêu cầu HSTK 50 m
24 Lắp đặt ống nhựa luồn điện âm Þ32 Theo yêu cầu HSTK 10 m
25 Lắp đặt nối ống PVC Þ20 Theo yêu cầu HSTK 86 cái
26 Lắp đặt nối ống PVC Þ25 Theo yêu cầu HSTK 16 cái
27 Lắp đặt nối ống PVC Þ32 Theo yêu cầu HSTK 3 cái
28 Lắp đặt hộp điện nhựa âm tường Theo yêu cầu HSTK 44 hộp
29 Lắp đặt mặt nạ từ 1-3 lổ Theo yêu cầu HSTK 16 cái
30 Lắp đặt mặt nạ từ 4-6 lổ Theo yêu cầu HSTK 8 cái
31 Lắp đặt hộp nối dây âm sàn Theo yêu cầu HSTK 67 hộp
32 Lắp đặt hộp nối dây âm tường Theo yêu cầu HSTK 30 hộp
33 Lắp đặt máy bơm 350W - 220V Theo yêu cầu HSTK 1 cái
C PHẦN PCCC
1 Lắp đặt bình chữa cháy khí CO2 - 5kg Theo yêu cầu HSTK 2 bình
2 Lắp đặt bình bột khô BC - 8kg Theo yêu cầu HSTK 2 bình
3 Lắp đặt giá treo bình chữa cháy Theo yêu cầu HSTK 2 bộ
4 Lắp đặt bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC Theo yêu cầu HSTK 2 bộ
D PHẦN CHỐNG SÉT
1 Lắp đặt kim thu sét <br/> (Rbv= 107m) Theo yêu cầu HSTK 1 cái
2 Kéo rải dây chống sét bằng đồng C 50mm² Theo yêu cầu HSTK 50 m
3 Đóng cọc thoát sét thép mạ đồng Theo yêu cầu HSTK 5 cọc
4 Mối hàn hóa nhiệt giữa dây dẫn sét và cọc thoát sét Theo yêu cầu HSTK 6 mối
5 Lắp đặt ống STK Þ42 dày 2,3li Theo yêu cầu HSTK 0,032 100m
6 Lắp đặt ống STK Þ49 dày 2,3li + 2 thép L40x40x4 Theo yêu cầu HSTK 0,01 100m
7 Lắp đặt ống nhựa PVC đk 34mm + móc đóng Theo yêu cầu HSTK 0,3 100m
8 Keo dán ống 100 gr Theo yêu cầu HSTK 1 týp
9 Lắp đặt hộp kiểm tra nối đất Theo yêu cầu HSTK 1 hộp
10 Lắp đặt thiết bị đếm sét Theo yêu cầu HSTK 1 cái
E PHẦN NƯỚC
1 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=21mm, dày 1,7mm Theo yêu cầu HSTK 0,356 100m
2 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 21mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 52 Cái
3 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 21mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 40 Cái
4 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=27mm Theo yêu cầu HSTK 0,54 100m
5 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 19 Cái
6 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 30 Cái
7 Lắp đặt van ren đường kính 34mm Theo yêu cầu HSTK 5 Cái
8 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 34mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 14 Cái
9 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=34mm, dày 2,1mm Theo yêu cầu HSTK 0,49 100m
10 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 2 Cái
11 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=60mm, dày 3,0mm Theo yêu cầu HSTK 0,135 100m
12 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 34mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 7 Cái
13 Lắp đặt van ren đường kính 34mm Theo yêu cầu HSTK 1 Cái
14 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3 Theo yêu cầu HSTK 1 Bể
15 Lắp đặt Rơ le Theo yêu cầu HSTK 2 cái
16 Lắp đặt phao cơ fi 34mm Theo yêu cầu HSTK 2 Cái
17 Lắp đặt lúp pê thau fi 34mm Theo yêu cầu HSTK 1 Cái
18 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=49mm, dày 2,5mm Theo yêu cầu HSTK 0,13 100m
19 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 49mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 10 Cái
20 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 49mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 6 Cái
21 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=60mm, dày 3,0mm Theo yêu cầu HSTK 0,17 100m
22 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=90mm, dày 3,0mm Theo yêu cầu HSTK 0,82 100m
23 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 28 Cái
24 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 22 Cái
25 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 30 Cái
26 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 13 Cái
27 Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 90mm Theo yêu cầu HSTK 4 Cái
28 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=114mm Theo yêu cầu HSTK 0,22 100m
29 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 19 Cái
30 Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 114mm Theo yêu cầu HSTK 3 Cái
31 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 40 Cái
32 Lắp đặt phễu thu D50 Theo yêu cầu HSTK 20 Cái
33 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 28 Cái
34 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 8 Cái
35 Lắp đặt chậu xí bệt thiếu nhi Theo yêu cầu HSTK 12 Bộ
36 Lắp đặt chậu xí bệt người lớn Theo yêu cầu HSTK 4 Bộ
37 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh Theo yêu cầu HSTK 16 Cái
38 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi (lavabo thiếu nhi) Theo yêu cầu HSTK 8 Bộ
39 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi (lavabo người lớn) Theo yêu cầu HSTK 4 Bộ
40 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo yêu cầu HSTK 12 Bộ
41 Lắp đặt cút nhựa PVC Theo yêu cầu HSTK 12 Cái
42 Lắp đặt vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen Theo yêu cầu HSTK 12 Bộ
43 Lắp đặt đĩa để xà bông Theo yêu cầu HSTK 12 Cái
44 Lắp đặt giá treo thiếu nhi Theo yêu cầu HSTK 4 Cái
45 Lắp đặt giá treo người lớn Theo yêu cầu HSTK 4 Cái
46 Lắp đặt kệ kính thiếu nhi Theo yêu cầu HSTK 8 Cái
47 Lắp đặt kệ kính người lớn Theo yêu cầu HSTK 4 Cái
48 Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh Theo yêu cầu HSTK 16 Cái
49 Lắp đặt giá treo Theo yêu cầu HSTK 12 Cái
50 Lắp đặt gương soi Theo yêu cầu HSTK 12 Cái
51 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=27mm, dày 1,9mm Theo yêu cầu HSTK 0,06 100m
52 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=90mm, dày 3,0mm Theo yêu cầu HSTK 0,64 100m
53 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Theo yêu cầu HSTK 8 Cái
54 Lắp đặt cầu chắn rác inox D90 Theo yêu cầu HSTK 8 Cái
55 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=200mm, dày 5,9mm Theo yêu cầu HSTK 0,6 100m
F HẠNG MỤC: SÂN ĐƯỜNG
1 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu HSTK 2,776 m3
2 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc Theo yêu cầu HSTK 0,17 100m3
3 Rải nhựa làm nền công trình Theo yêu cầu HSTK 2,425 100m2
4 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu HSTK 19,4 m3
5 Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ Theo yêu cầu HSTK 7,45 10m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->