Gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123593-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Xây lắp KK
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200116709
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện+ngân sách xã Phú Hồ
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:01:00 đến ngày 2020-01-21 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,000,081,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 31,000,000 VNĐ ((Ba mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B Hạng mục 2: Phần xây lắp
C *\1- Mặt đường :
1 Bê tông mặt đường, dày 20cm, Vữa bê tông đá 2x4 M300 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 278,2 1 m3
2 Móng CPĐD Dmax37.5mm dày 12cm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 166,8 1 m3
3 Rải giấy dầu lớp cách ly Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1.390,47 1 m2
4 Ván khuôn mặt đường bê tông, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 100,78 1 m2
D *\2- Nền đường :
1 Đào đất KPH bằng máy đào Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 675 1 m3
2 Đào bậc cấp bằng máy đào, Đất cấp II Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 56,92 1 m3
3 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 731,92 1 m3
4 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 731,92 1 m3
5 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.95 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1.744,83 1 m3
6 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.98 404,98 1 m3
7 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=1km đầu, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2.441,435 1 m3
8 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=7km tiếp, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2.441,435 1 m3
9 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly >7km cuối, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2.441,435 1 m3
10 Trồng cỏ mái taluy nền đường, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 650,62 1 m2
E *\3- An toàn giao thông :
1 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, Biển tam giác cạnh 70cm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 6 Cái
2 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, Biển chữ nhật 45x90cm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2 Cái
3 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, Loại trụ đỡ bằng sắt ống d90, L=3.05m Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2 1 Cái
4 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, Loại trụ đỡ bằng sắt ống d90, L=3.17m Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 6 1 Cái
5 Làm cọc tiêu bằng bê tông cốt thép Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 37 1 Cái
6 Bê tông móng cọc tiêu, Vữa bê tông đá 1x2 M100 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,036 1 m3
7 Sản xuất k/c thép tấm chụp đầu cọc tiêu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,006 1 tấn
8 Lắp dựng k/c thép tấm chụp đầu cọc tiêu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,006 Tấn
9 Dán màng phản quang đầu cọc tiêu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,74 1 m2
10 Bê tông cột thủy chí, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,128 1 m3
11 Gia công cốt thép cột thủy chí, Đ/kính cốt thép d<=10mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,01 Tấn
12 Ván khuôn BT cột thủy chí Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 4,32 1 m2
13 Sơn đỏ, trắng cột thủy chí Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2,04 1m2
14 Bê tông móng cột thủy chí, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,32 1 m3
15 Đá dăm 2x4 đệm móng, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,12 1 m3
F *\4- Nút giao :
G +) Mặt đường :
1 Bê tông mặt đường, dày 20cm, Vữa bê tông đá 2x4 M300 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 20,86 1 m3
2 Bù bê tông mặt đường, dày TB 15cm, Vữa bê tông đá 1x2 M300 26,16 1 m3
3 Móng CPĐD Dmax37.5mm dày 12cm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 12,51 1 m3
4 Rải giấy dầu lớp cách ly Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 278,69 1 m2
5 Ván khuôn mặt đường bê tông Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 17,45 1 m2
H +) Nền đường :
1 Cắt mặt đường BTXM hiện có Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,3 10 m
2 Đục nhám mặt bê tông xi măng đường cũ Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 19,5 1 m2
3 Đào đất KPH bằng máy đào Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 68,46 1 m3
4 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 68,46 1 m3
5 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 68,46 1 m3
6 Đào khuôn đường bằng máy đào, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2,69 1 m3
7 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2,381 1 m3
8 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất mua) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 252,28 1 m3
9 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.98 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 31,29 1 m3
10 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=1km đầu, Đất cấp III 321,373 1 m3
11 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=7km tiếp, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 321,373 1 m3
12 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly >7km cuối, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 321,373 1 m3
13 Lu nền đường đạt K=0.95 sâu 30cm, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 12,7 1 m2
I *\5- Mương B=600mm :
1 Phá dỡ kết cấu bê tông mương cũ Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 3,82 m3
2 Vận chuyển phế thải đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 3,82 1 m3
3 Vận chuyểnphế thải đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 3,82 1 m3
4 Bê tông mương thoát nước, Vữa bê tông đá 2x4 M200 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 4,49 1 m3
5 Bê tông giằng mương thoát nước, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,67 1 m3
6 Gia công cốt thép thân+giằng mương, Đ/kính cốt thép d<=10mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,483 Tấn
7 Gia công cốt thép thân+giằng mương, Đ/kính cốt thép d<=18mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,125 Tấn
8 Ván khuôn mương thoát nước Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 41,16 1 m2
9 Đá dăm 2x4 đệm móng, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,1 1 m3
J *\6- Cống vuông V=500mm :
1 Bê tông ống cống đúc sẵn, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2,6 1 m3
2 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=10mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,281 1 tấn
3 Ván khuôn ống cống Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 46,5 1 m2
4 Quét nhựa đường ống cống Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 28 1 m2
5 Lắp đặt ống cống V500mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10 1 đốt
6 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, ống cống vuông V500mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 9 Mối nối
7 Bê tông móng, sân cống, chân khay, Vữa bê tông đá 4x6 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 4,49 1 m3
8 Ván khuôn móng, sân cống, chân khay 10,79 1 m2
9 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,4 1 m3
10 Ván khuôn tường đầu, tường cánh Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,89 1 m2
11 Bê tông bản mặt cống, Vữa bê tông đá 1x2 M300 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,11 1 m3
12 Đá dăm 2x4 đệm móng Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,31 1 m3
13 SXLD phai thủy lợi gỗ nhóm 3 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,02 1 m3
14 Hoàn trả bê tông mương thoát nước, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,05 1 m3
15 Phá dỡ kết cấu bê tông mương cũ Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,09 m3
16 Tháo dỡ ống cống cũ D300mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 3,4 1 m
17 Đào móng công trình, đất cấp 2 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 5,17 1 m3
18 VC đất đào, phế thải đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 6,231 1 m3
19 VC đất đào, phế thải đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 6,231 1 m3
20 Đào móng công trình, đất cấp 3 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 5,74 1 m3
21 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 4,22 1 m3
K *\7- Cống tròn D1500mm :
1 Lắp đặt ống cống BTCT D1500mm, Loại chịu lực, đoạn ống dài 2.5m Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 12,5 1 m
2 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, Đường kính ống D1500mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 4 Mối nối
3 Bê tông móng, sân cống, chân khay, Vữa bê tông đá 4x6 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 35,52 1 m3
4 Ván khuôn móng, sân cống, chân khay Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 64,63 1 m2
5 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10,39 1 m3
6 Ván khuôn tường đầu, tường cánh Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 45,42 1 m2
7 Đá dăm 2x4 đệm móng Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 5,42 1 m3
8 Tháo dỡ ống cống cũ D800mm 5 1 m
9 Lắp đặt lại ống cống D800mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 5 1 m
10 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2.5m Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1.639 1 m
11 Đào móng công trình, đất cấp 1 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 119,28 1 m3
12 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 119,28 1 m3
13 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 119,28 1 m3
14 Đào móng công trình, đất cấp 3 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10,51 1 m3
15 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 9,301 1 m3
16 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất mua) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 63,099 1 m3
17 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=1km đầu, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 71,302 1 m3
18 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=7km tiếp, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 71,302 1 m3
19 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly >7km cuối, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 71,302 1 m3
20 Đắp đất đê quai bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.85(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 101,39 1 m3
21 Đào đất thanh thải đê quai sau thi công, Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 101,39 1 m3
L *\8- Cầu hộp :
1 Bê tông cống hộp, Vữa bê tông đá 1x2 M300 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 177,68 1 m3
2 Gia công cốt thép cống hộp, Đ/kính cốt thép d<=10mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,418 Tấn
3 Gia công cốt thép cống hộp, Đ/kính cốt thép d<=18mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10,304 Tấn
4 Gia công cốt thép cống hộp, Đ/kính cốt thép d>18mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 6,063 Tấn
5 Ván khuôn BT cống hộp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 545,96 1 m2
6 Quét nhựa đường thân cống Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 184,5 1 m2
7 Sản xuất k/c thép tấm khe phòng lún Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,096 1 tấn
8 Lắp dựng k/c thép tấm khe phòng lún Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,096 1 tấn
9 Bao tải tẩm nhựa đường khe phòng lún Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 28,5 1 m2
10 Cấp phối đá dăm Dmax37.5mm giảm tải Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 17,84 1 m3
11 Bê tông bản mặt cầu, Vữa bê tông đá 1x2 M300 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10,96 1 m3
12 Gia công cốt thép bản mặt cầu, Đường kính cốt thép d<=10mm Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 0,567 Tấn
13 Ván khuôn mặt đường bê tông Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1,19 1 m2
14 Bê tông đá dăm lót móng, Vữa bê tông đá 2x4 M100 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 13,8 1 m3
15 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 28,18 1 m3
16 Ván khuôn tường đầu, tường cánh Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 87,86 1 m2
17 Bê tông móng, sân cống, chân khay, Vữa bê tông đá 4x6 M150 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 79,86 1 m3
18 Ván khuôn móng, sân cống, chân khay Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 141,28 1 m2
19 Đá hộc xếp khan gia cố thượng, hạ lưu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 31,18 1 m3
20 Xây đá hộc gia cố mái taluy, Vữa XM cát vàng M100 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 61,46 1 m3
21 Đá dăm 2x4 đệm móng Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 17,41 1 m3
22 Đá dăm 1x2 đệm móng Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 11,16 1 m3
23 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2.5m Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 10.385 1 m
24 Đào móng công trình, đất cấp 1 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 804,96 1 m3
25 Đào móng công trình, đất cấp 2 Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 519,39 1 m3
26 Phá dỡ kết cấu đá xây hiện trạng Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 2,485 m3
27 Đắp đất nền đường bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 76,81 1 m3
28 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất mua) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 160,58 1 m3
29 Đắp đất công trình bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.95(đất mua) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 80,57 1 m3
30 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=1km đầu, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 272,5 1 m3
31 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly <=7km tiếp, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 272,5 1 m3
32 Vận chuyển đất đắp bằng ô tô tự đổ, Cự ly >7km cuối, Đất cấp III Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 272,5 1 m3
33 Đắp đất đê quai bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.90(đất tận dụng) Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 401,8 1 m3
34 Đào đất thanh thải đê quai sau thi công Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 401,8 1 m3
35 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=1km đầu Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1.237,555 1 m3
36 Vận chuyển đất đào đổ đi CL <=7km tiếp Tham chiếu bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1.237,555 1 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->