Gói thầu: Phân loại

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126067-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200126044
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 10:30:00 đến ngày 2020-01-21 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,264,901,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào ĐC3 nền đường 2.009,84 1 m3
2 Đào ĐC3 khuôn đường 1.244,36 1 m3
3 Đào lề đường, đất cấp 3 94,98 1 m3
4 Đắp nền đường K98 322,35 1 m3
5 VC đất đổ đi, đất cấp 3 2.636,424 1 m3
6 Lu tăng cường k98 906,03 1 m2
7 Đào bỏ cống cũ đất cấp 1 566,39 1 m3
8 VC đất cấp 1 566,39 1 m3
9 Đắp trả cống cũ đầm chặt K95 299,85 1 m3
B 2- Mặt đường
1 Móng cấp phối đá dăm lớp trên 300,58 1 m3
2 Móng cấp phối đá dăm lớp dưới 300,58 1m3
3 Tưới lớp dính bám 1 kg/m2 4.095,32 1 m2
4 Rải thảm m.đường BTNC hạt trung 4.095,32 1m2
5 Sản xuất bê tông nhựa hạt trung 680,642 1 Tấn
6 Vận chuyển bê tông nhựa 680,642 1 Tấn
7 Bù vênh m.đường BTNC hạt trung 440,93 1m2
8 Sản xuất bê tông nhựa hạt trung 73,283 1 Tấn
9 Vận chuyển bê tông nhựa 73,283 1 Tấn
C 3- An toàn giao thông
1 Đào móng cột, hố kiểm tra 0,2 1 m3
2 Bê tông móng đá 2*4 M150 0,2 1 m3
3 Biển báo phản quang tam giác 1 Cái
4 Trụ đỡ biển báo D90mm 1 Cái
5 Sơn, kẻ phân tuyến đường sơn phân tuyến 206,1 m2
D 4- Hố trồng cây
1 Bê tông hố trồng cây đá 1*2 M200 3,74 1 m3
2 Ván khuôn 74,8 1 m2
3 Đổ đất màu 8,5 1 m3
4 Làm lớp đá đệm móng 1,56 1 m3
E 5- Bó vỉa hè đường
1 Bê tông bó vỉa, đá 1x2 M250 25,63 m3
2 Ván khuôn 99,03 1 m2
3 Bê tông đá 1x2 M250 12,82 1 m3
4 Ván khuôn bó vỉa 217,15 1 m2
5 Lắp đặt bó vỉa 233 m
6 Lót vữa xi măng M100 12,58 1 m2
7 Làm lớp đá đệm móng 8,16 1 m3
F 6- Lát gạch vỉa hè đường
1 Lát gạch gạch Terrazo 1.183,54 m2
2 Lót vữa xi măng M75 1.183,54 1 m2
3 Bê tông vỉa hè đá 1*2 M200 9,21 1 m3
4 Ván khuôn 92,11 1 m2
G 7- Công trình thoát nước dọc
1 Đào đát hố móng ĐC3 1.254,71 1 m3
2 Đắp đất đến cao độ tự nhiên, độ chặt K95 1.021,9 1 m3
3 Đắp đất hố móng K95 97,66 1 m3
4 Làm lớp đá đệm móng 113,27 1 m3
5 ống cống ly tâm D100.HVH 151 m
6 ống cống ly tâm D100.H30 88 m
7 ống cống ly tâm D150.H30 8 m
8 ống cống ly tâm D60.HVH 31 m
9 Lắp đặt ống cống, vữa XM M125 77 1cấukiện
H 8- Hố ga thu nước
1 Đào đát hố móng ĐC3 225,33 1 m3
2 Đắp đất hố móng K95 91,43 1 m3
3 VC đất đổ đi, đất cấp 3 122,0141 1 m3
4 Xây móng gạch chỉ (6,5*10,5*22) 2 lỗ 0,28 1 m3
5 ống nhựa thu gôm nước thải PVC, D200, dày 8,7mm 64,6 m
6 Đầu chụp D200mm 17 m
7 Van ngăn mùi HPDE D205mm 13 Cái
8 Đập bỏ bê tông cống cũ 56,13 1 m3
9 BT tấm đan đá 1*2 M250 3,26 1 m3
10 Cốt thép tám đan<=10mm 0,2672 1 tấn
11 Ván khuôn tấm đan 14,06 1 m2
12 Lắp đặt tấm đan 39 Cái
13 Bê tông ĐK, xà mũ đá 1*2 M250 6,49 1 m3
14 Ván khuôn 65,24 1 m2
15 Gia công c.thép xà mũ D <=10mm 0,0985 Tấn
16 Bê tông hố ga đá 2*4 M150 42,28 1 m3
17 Ván khuôn thân 255,83 1 m2
18 Bê tông móng đá 2*4 M150 16,86 1 m3
19 Ván khuôn 37,08 1 m2
20 Làm lớp đá đệm móng 6,93 1 m3
21 Gia công lưới chắn rác 0,4337 Tấn
22 Lắp đặt tấm chắn rác 17 Cái
I ĐƯỜNG DÂY 22KV
1 Tiếp địa lập lại RL-6 2 Bộ
2 Móng trụ đơn MT-1 4 mg
3 Móng trụ đôi MT-Đ 2 mg
4 Móng trụ MTH-1 (đèn Led trang trí) 3 mg
5 Cột điện BTLT 14m loại 6,5kN 8 Cột
6 Xà đỡ 3 dây cột đơn 4 bộ
7 Xà néo 3 dây cột đơn 2 bộ
8 Xà néo cột đôi dọc tuyến 1 bộ
9 Xà néo cột đôi Ngang tuyến 1 bộ
10 Tiếp địa ngọn trung thế 6 Bộ
11 Cáp nhôm AX1V-WBC 95mm2 - 12,7(24)kV 275,4 m
12 Sứ đứng 22kV Linepost + Ty mạ 16 bộ
13 Sứ chuổi polime 22kV + phụ kiện 18 Bộ
14 Đầu cốt A-M95mm2 12 Cái
15 Dây composit buộc cổ sứ 24 dây
16 Lắp lại dây cáp nhôm AX-95mm2 758,88 m
17 Kẹp đấu hotline 3 Bộ
J ĐƯỜNG DÂY 0,4KV
1 Bu lông móc M16 -250 4 Bộ
2 Giá móc treo cáp 6 Bộ
3 Khóa treo cáp ABC - 4*50/150mm2 4 Bộ
4 Khóa néo cáp ABC - 4*50/150mm2 6 Bộ
5 Kẹp răng IPC 95/35 3 Bộ
6 Đai thép + Khóa đai 12 Bộ
7 Cáp vặn xoắn LV - ABC-(4x95) mm2 91,8 m
8 Đầu cốt A-M95mm2 8 Cái
9 Tiếp địa ngọn cáp ABC 3 Bộ
10 Lắp lại hộp công tơ - 4CT 16 hộp
11 Lắp lại dây cáp ABC 4x95MM2 252,96 m
K ĐƯỜNG DÂY CSCL + TRỤ ĐÈN LED TRANG TRÍ
1 Lắp Trụ đèn 3 Bộ
2 Khung Bu lon móng M24-4x810 3 Bộ
3 Bu lông móc M14 -250 4 Bộ
4 Giá móc treo cáp 5 Cái
5 Khóa treo cáp ABC - 4*25/95mm2 4 Cái
6 Khóa néo cáp ABC - 4*25/95mm2 5 Cái
7 Kẹp răng IPC 2/25 3 Cái
8 Đai thép + Khóa đai 9 bộ
9 Cáp vặn xoắn LV - ABC-(4x25) mm2 91,8 m
10 Đầu cốt A-M25mm2 6 Cái
11 Tiếp địa ngọn cáp ABC 3 Cái
12 Lắp lại cần đèn lắp trên cột đơn BTLT 5 Cái
13 Lắp lại cần đèn lắp trên cột đôi BTLT 1 Cái
14 Bộ đèn chiếu sáng 150W 6 Cần
15 Dây lên đèn VCmo-2x2,5 30 m
16 Lắp lại dây cáp ABC 4x25MM2 252,96 m
L PHẦN THÁO GỞ
1 Tháo hạ cột BTLT < 12M 7 cột
2 Tháo gỡ xà đỡ < 50KG 6 cột
3 Tháo gỡ xà néo < 50KG 1 cột
4 Tháo sứ đứng 15-22kV trên cột BTLT 15 bộ
5 Tháo sứ chuỗi 10-22KV trên cột BTLT 6 bộ
6 Tháo gỡ dây cáp AX-95MM2 960,84 bộ
7 Tháo gỡ cổ dề néo 3 Cái
8 Tháo hạ cột BTL < 10M 4 cột
9 Tháo hạ cột đèn Led quảng cáo 3 cột
10 Tháo bulong móc cáp vặn xoắn A<=4x95MM2 5 bộ
11 Tháo giá móc treo cáp vặn xoắn A<=4x95MM2 4 bộ
12 Tháo khóa néo cáp vặn xoăn A<=4x95MM2 4 bộ
13 Tháo khóa treo cáp vặn xoắn A<=4x95MM2 5 bộ
14 Tháo khóa néo cáp vặn xoắn A<=4x25MM2 4 bộ
15 Tháo khóa treo cáp vặn xoắn A<=4x25MM2 5 bộ
16 Tháo bulong móc cáp vặn xoắn A<=4x25MM2 5 bộ
17 Tháo giá móc treo cáp vặn xoắn A<=4x25MM2 4 Bộ
18 Tháo hạ dây cáp vặn xoắn ABC 4x95MM2 320,28 m
19 Tháo hạ dây cáp vặn xoắn ABC 4x25MM2 325,38 m
20 Tháo hộp công tơ - 4CT 16 tủ
21 Tháo cần đèn + chóa đèn 6 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->