Gói thầu: Xây lắp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127174-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200122456
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 10:52:00 đến ngày 2020-02-03 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,062,729,434 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
B PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2kN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 9 cột
2 Tiếp địa RC2 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 6 bộ
3 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đôi kiểu dọc XNSC35-2LT/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
4 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đôi kiểu ngang XNSC35-2LT/N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
5 Xà đỡ thẳng 35kV XĐT35-3N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
6 Xà rẽ 3 pha cột đơn XR-3L Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
7 Xà rẽ 3 pha cột đúp ngang XR-3D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
8 Lắp đặt sứ đứng 35kV + phụ kiện (A cấp) 24 quả
9 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 35kV (A cấp) 18 chuỗi
10 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép ACSR70/11 (A cấp) 1.089 m
11 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 48 Cái
C PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Móng cột MT-3 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 3 móng
2 Móng cột MTK-4 thi công bằng thủ công (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 3 móng
3 Đào lấp rãnh tiếp địa RC2-0,8 6 hệ thống
D PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
E PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Cột bê tông ly tâm 14m LT-14-190-9,2kN thi công thủ công kết hợp cơ giới Chế tạo theo TCVN 5847:2016 3 cột
2 Cột bê tông ly tâm 18m LT-18-190-9,2kN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
3 Cột bê tông ly tâm 18m LT-18-190-9,2kN thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới Chế tạo theo TCVN 5847:2016 8 cột
4 Cột bê tông ly tâm 18m LT-18-190-11kN thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 3 cột
5 Tiếp địa RC2 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 11 bộ
6 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đơn XNSC22-1LT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Xà néo sứ chuỗi cột tròn đôi kiểu ngang XNSC22-2LT/N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
8 Xà néo lệch XNL3T-1LT-SC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 5 bộ
9 Xà néo lệch XNL3T-2LT/D-SC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
10 Xà néo lệch XNL3T-2LT/N-SC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
11 Xà rẽ 3 pha cột đơn XR-3L Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
12 Xà rẽ 3 pha cột đúp ngang XR-3D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
13 Xà phụ 3 pha: XP-3 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
14 Xà phụ 2 pha: XP-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
15 Giông cột đôi 18m: GCĐ-18 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 4 bộ
16 Lắp đặt sứ đứng 22kV + phụ kiện (A cấp) 22 quả
17 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 22kV (A cấp) 69 chuỗi
18 Căng dây lấy độ võng dây nhôm AC95/16-XLPE2.5/HDPE (A cấp) 1.638 m
19 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép ACSR70/11 (A cấp) 180 m
20 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 72 Cái
F PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Móng cột MT-4 thi công bằng máy (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 1 móng
2 Móng cột MTK-4 thi công bằng máy (cột 14m, đất cấp 2, sâu 1,9m) 1 móng
3 Móng cột MT-8 thi công thủ công (cột 18m, đất cấp 2, sâu 2,3m) 3 móng
4 Móng cột MT-8 thi công bằng máy (cột 18m, đất cấp 2, sâu 2,3m) 2 móng
5 Móng cột MTK-8 thi công bằng thủ công (cột 18m, đất cấp 2, sâu 2,3m) 1 móng
6 Móng cột MTK-8 thi công bằng máy (cột 18m, đất cấp 2, sâu 2,3m) 3 móng
7 Đào lấp rãnh tiếp địa RC2-0,8 11 hệ thống
G PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
H TRẠM BIẾN ÁP 35KV
I Xây lắp trạm 35kV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2kN Chế tạo theo TCVN 5847:2016 4 cột
2 Tiếp địa TBA 12N treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 hệ thống
3 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐD-N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
4 Xà đỡ sứ thanh dẫn trên XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
5 Xà đỡ sứ thanh dẫn dưới XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chồng sét van :XCC + CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Conson đỡ dầm MBA CS.GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
8 Dầm đỡ MBA GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
9 Ghế thao tác GTT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
10 Thang lên xuống trạm TT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
11 Giá lắp tủ điện 0,4kV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
12 Giá đỡ cáp tổng GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
13 Lắp đặt sứ đứng 35kV TBA (A cấp) 34 quả
14 Ghíp đồng nhôm 70 (A cấp) 12 Cái
15 Cáp hạ thế lộ tổng Cu/XLPE/PVC 1x120 66 m
16 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70-35kV 42 m
17 Dây đồng mềm M70 Cu/PVC 1x70 12 m
18 Dây đồng mềm bắt CSV MBA M50 Cu/PVC 1x50 12 m
19 Đầu cốt đồng M50 12 cái
20 Đầu cốt đồng M70 24 cái
21 Đầu cốt đồng M120 16 cái
22 Lắp đặt cầu chì tự rơi 35KV (A cấp) 2 bộ
23 Biển báo an toàn 2 bộ
24 Biển tên trạm 2 bộ
25 Ống nhựa HDPE D32/25 18 m
J Xây dựng trạm 35kV
1 Móng cột trạm MT-3 thi công bằng máy (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 4 móng
2 Đào lấp tiếp địa TBA (đất C2) 2 hệ thống
K TRẠM BIẾN ÁP 22KV
L Xây lắp trạm 22kV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2kN Chế tạo theo TCVN 5847:2016 6 cột
2 Tiếp địa TBA 12 D treo trên 2 cột (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 hệ thống
3 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD-D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 6 bộ
4 Xà đỡ sứ thanh dẫn trên XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
5 Xà đỡ sứ thanh dẫn dưới XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chồng sét van :XCC + CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
7 Conson đỡ dầm MBA CS.GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
8 Dầm đỡ MBA GDM Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
9 Ghế thao tác GTT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
10 Thang lên xuống trạm TT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
11 Giá lắp tủ điện 0,4kV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
12 Giá đỡ cáp tổng GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
13 Lắp đặt sứ đứng 24kV TBA (A cấp) 69 quả
14 Cáp hạ thế lộ tổng Cu/XLPE/PVC 1x120 126 m
15 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70-24kV 63 m
16 Dây đồng mềm M70 Cu/PVC 1x70 18 m
17 Dây đồng mềm bắt CSV MBA M50 Cu/PVC 1x50 18 m
18 Đầu cốt đồng M50 18 cái
19 Đầu cốt đồng M70 36 cái
20 Đầu cốt đồng M120 42 cái
21 Lắp đặt cầu chì tự rơi 24KV (A cấp) 3 bộ
22 Lắp đặt bộ đấu nối hotline bộ 1 pha ( kẹp quai + kẹp hotline) (A cấp) 9 bộ
23 Biển báo an toàn 3 bộ
24 Biển tên trạm 3 bộ
25 Ống nhựa HDPE D32/25 27 m
M Xây dựng trạm 22kV
1 Móng cột trạm MT-3 thi công bằng máy (cột 12m, đất cấp 2, sâu 1,7m) 6 móng
2 Đào lấp tiếp địa TBA (đất C2) 3 hệ thống
N PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
O PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Cột bê tông ly tâm 8,5m BTLT 8.5-190 -3.0kN (thi công thủ công) Chế tạo theo TCVN 5847:2016 78 cột
2 Cột bê tông ly tâm 8,5m BTLT 8.5-190 -3.0kN (thi công bằng cần cẩu kết hợp thủ công) Chế tạo theo TCVN 5847:2016 16 cột
3 Tiếp địa hạ thế lặp lại RCLT-2 (đất cấp 2) Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 24 bộ
4 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đơn CDVX-1T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 72 bộ
5 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đôi CDVX-2T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 31 bộ
6 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đơn CDVX-1V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 60 bộ
7 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi CDVX-2V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 7 bộ
8 Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đôi kiểu dọc XK4-2T/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
9 Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đôi kiểu ngang XK4-2T/N Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
10 Xà néo hạ thế 3 pha cột vuông đơn XK4-1V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
11 Lắp đặt sứ A30 (A cấp) 48 quả
12 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x120 (A cấp) 3.107 m
13 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95 (A cấp) 1.162 m
14 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70 (A cấp) 335 m
15 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x50 (A cấp) 303 m
16 Ghíp nhôm 3 bu lông (A cấp) 188 Cái
17 Kẹp siết 4x120 (A cấp) 217 cái
18 Kẹp siết 4x95 (A cấp) 69 cái
19 Kẹp siết 4x50-70 (A cấp) 42 cái
P PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ (THEO ĐM 1776)
1 Móng cột bê tông ly tâm đơn MT-2 (cột 8,5m, đất cấp 2- thi công thủ công) 30 móng
2 Móng cột bê tông ly tâm đơn MT-2 (cột 8,5m, đất cấp 2- thi công máy) 4 móng
3 Móng cột bê tông ly tâm đôi MT-2C (cột 8,5m, đất cấp 2- thi công thủ công) 24 móng
4 Móng cột bê tông ly tâm đôi MT-2C (cột 8,5m, đất cấp 2- thi công máy) 6 móng
5 Đào lấp tiếp địa hạ thế cột tròn RC1-LT 24 bộ
Q PHẦN THU HỒI HẠ THẾ
1 Tháo dỡ dây dẫn AV50 3.466 m
2 Tháo dỡ dây dẫn AV35 2.748 m
3 Tháo dỡ dây dẫn A35 830 m
4 Tháo dỡ sứ hạ thế 334 quả
5 Tháo dỡ thu hồi xà đỡ XĐ2 35 bộ
6 Tháo dỡ thu hồi xà đỡ XĐ4 32 bộ
7 Tháo dỡ thu hồi xà néo XK4 11 bộ
8 Tháo dỡ thu hồi xà néo XK2 2 bộ
9 Hạ cột BT 6,5m 19 cột
10 Hạ cột BT 5,5m 19 cột
R LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
1 Lắp đặt máy biến áp 250kVA-35/0,4kV (A cấp) 1 máy
2 Lắp đặt máy biến áp 180kVA-35/0,4kV (A cấp) 1 máy
3 Lắp đặt máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV (A cấp) 2 máy
4 Lắp đặt máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV (A cấp) 1 máy
5 Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV (A cấp) 5 tủ
6 Lắp đặt chống sét van <=35kV (A cấp) 5 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->