Gói thầu: Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện khu vực Minh An, Liên sơn, Hạnh Sơn, La Pán Tẩn, Tỉnh Yên Bái năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126979-01
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Yên Bái
Tên gói thầu Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện khu vực Minh An, Liên sơn, Hạnh Sơn, La Pán Tẩn, Tỉnh Yên Bái năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200126117
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 07:50:00 đến ngày 2020-01-22 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,672,439,424 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 55,000,000 VNĐ ((Năm mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần vật tư A cấp, B bảo quản, thí nghiệm và lắp đặt
1 Máy biến áp 3 pha 180KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 máy
2 Chống sét van 35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
3 Cầu chì SI-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
4 Tủ hạ thế trọn bộ 300A (3 lộ ra 150A ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Tủ
5 Cáp nhôm AX1V-WBC-50 (24kV) Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 m
6 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 m
7 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 m
8 Dây nhôm lõi thép AC 70/11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 m
9 Dây đồng mềm nhiều sợi M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 m
10 Dây đồng mềm nhiều sợi M95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 m
11 Chụp đầu cực trung thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
12 Chụp đầu cực hạ thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Cái
13 Chụp đầu cực CSV Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
14 Chụp đầu cực SI Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 Cái
15 Kẹp quai nhôm 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
16 Kẹp hotline nhôm 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
17 Đai thép không gỉ cột đơn Mô tả kỹ thuật theo chương V 28 cái
18 Khóa đai Mô tả kỹ thuật theo chương V 28 cái
19 Đầu cốt đồng M95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
20 Đầu cốt đồng M50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 cái
21 Đầu cốt đồng M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
22 Đầu cốt đồng M 120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
23 Đầu cốt đồng nhôm AM 70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
24 Dây dẫn ACSR70/11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4.879 m
25 Chống sét thông minh CS -35kV(1 bộ 3 quả) kèm phụ kiện Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
26 Cầu dao DN 35/630 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
27 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 25-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
28 Kẹp quai nhôm 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
29 Kẹp hotline nhôm 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
30 Đầu cốt AM-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
31 Dây AV 50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4.151 m
32 Dây AV 70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 19.903 m
33 Dây AV 95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 23.878 m
34 Dây AV 120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4.701 m
35 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 25-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.056 cái
36 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 16-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.040 cái
37 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 35-120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 660 cái
38 Đầu cốt AM-120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
39 Đầu cốt AM-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
40 Đầu cốt AM-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
41 Đầu cốt AM-50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
42 Đai thép không rỉ Mô tả kỹ thuật theo chương V 92 cái
43 Khóa đai Mô tả kỹ thuật theo chương V 92 cái
B Phần vật tư B cấp
1 Xà đón dây đầu trạm XĐD35-N-XT Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
2 Xà đón dây đầu trạm XĐD35-D-XT-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
3 Xà đón dây đầu trạm XĐD35-D-XT-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
4 Xà đỡ sứ trung gian XTG-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
5 Xà đỡ sứ trung gian XTG-35-XT Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
6 Xà cầu chì tự rơi SXI-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
7 Giá máy biến áp GĐBA-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
8 Giá đỡ cáp hạ thế X.CL Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
9 Xà đỡ CSV mặt máy Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
10 Ghế cách điện GCĐ-35 kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
11 Thang sắt TS-2.5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
12 Dây leo tiếp địa DLTĐ-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
13 Cột BTLT NPC.I-12-190-7.2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
14 Móng cột trạm MT3-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
15 Hệ thống tiếp địa trạm TĐT -2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 HT
16 Sứ VHD -35cả ty Mô tả kỹ thuật theo chương V 37 quả
17 Sứ hạ thế A-30cả ty Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 quả
18 Ống nhựa HDPE 105/80 (luồn cáp XT) Mô tả kỹ thuật theo chương V 56 m
19 Biển tên trạm Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
20 Biển cấm trèo Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
21 Xà cầu dao cột đúp XCDĐXT-35-2D Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
22 Ghế CĐ 1 cột GCĐ-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
23 Thang sắt Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
24 Bộ truyền động, tay thao tác cầu dao Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
25 Xà đỡ vượt XN-35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
26 Xà néo cột đơn XNXT-35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
27 Xà néo đúp XNĐXT-35-2N Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
28 Xà néo đúp XNĐXT-35-2D Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
29 Xà néo XNIIXT-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
30 Xà néo XNIIXT-2.5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
31 Xà rẽ XR-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
32 Xà rẽ XRL-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
33 Xà phụ XP-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
34 Giằng cột đúp GC-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
35 Giằng cột đúp GC-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
36 Giằng cột đúp GC-20 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
37 Cổ dề néo dây CDG-115 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
38 Cổ dề néo dây CDG-105 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
39 Dây néo TK50-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 bộ
40 Dây néo TK50-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 bộ
41 Tiếp địa RC-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Bộ
42 Tiếp địa RC-8 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
43 Cột BTLT 14m NPC.I-14-190-9.2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 7 Cột
44 Cột BTLT 14m NPC.I-14-190-11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Cột
45 Cột BTLT 16m NPC.I-16-190-11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 Cột
46 Cột BTLT 20m NPC.I-20-190-11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cột
47 Sứ đỡ VHD-35 cả ty Mô tả kỹ thuật theo chương V 23 quả
48 Chuỗi néo CN-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 92 Chuỗi
49 Biển an toàn (Biển tôn + đai thép) Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 vị trí
50 Biển báo cột cầu dao Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
51 Móng cột MT4-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
52 Móng cột MT5-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 7 Cái
53 Móng cột MTK-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Cái
54 Móng cột MTK-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cái
55 Móng cột MTK-20 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cái
56 Móng néo MN15-5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Cái
57 Móng néo MN20-5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Cái
58 Xà xuất tuyến XXT-Đ Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 bộ
59 Xà xuất tuyến XXT-K Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
60 Xà đỡ XĐV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 87 bộ
61 Xà néo XNV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 167 bộ
62 Xà néo XNV-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 63 bộ
63 Xà néo XNV-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 28 bộ
64 Xà néo XNT-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 bộ
65 Xà néo XNT-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 17 bộ
66 Xà néo XNT-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 bộ
67 Cột bê tông H 7.5B Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 Cột
68 Cột bê tông H 7.5C Mô tả kỹ thuật theo chương V 165 Cột
69 Cột bê tông ly tâm LT-8.5B Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cột
70 Cột bê tông ly tâm LT-8.5C Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Cột
71 Sứ hạ thế A30 cả ty Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.872 quả
72 Dây nhôm buộc cổ sứ A 25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 348 m
73 Móng cột MH2-7.5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 73 cái
74 Móng cột MH1-7.5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 cái
75 Móng cột MH3-7.5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 46 Cái
76 Móng cột MLT-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Cái
77 Móng cột MĐLT-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cái
78 Tiếp địa lặp lại Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 Bộ
79 Tháo, lắp đặt lại dây M2x4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 m
80 Tháo, lắp đặt lại dây M2x6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 60 m
81 Tháo, lắp đặt lại dây M2x10 Mô tả kỹ thuật theo chương V 104 m
82 Tháo, lắp đặt lại dây M3x10+1x16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 77 m
83 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Hộp
84 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 Hộp
85 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 19 Hộp
86 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H3F Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Hộp
87 Tháo dây bằng thủ công; dây cáp vặn xoắn 4x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 165 m
88 Tháo dây bằng thủ công; dây cáp vặn xoắn 4x70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 864 m
89 Tháo dây bằng thủ công; dây nhôm AV-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6.013 m
90 Tháo dây bằng thủ công; dây nhôm AV-50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 13.668 m
91 Tháo dây bằng thủ công; dây nhôm AV-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 7.338 m
92 Tháo dây bằng thủ công; dây nhôm A 35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.452 m
93 Tháo dây bằng thủ công; dây nhôm AC- 35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 638 m
94 Cột bê tông vuông 5,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Cột
95 Cột bê tông vuông 6,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 13 Cột
96 Cột bê tông vuông 7,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 17 Cột
97 Cột bê tông ly tâm 5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cột
98 Kẹp treo cáp Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Cái
99 Kẹp hãm cáp Mô tả kỹ thuật theo chương V 27 Cái
100 Xà đỡ 1 pha cột vuông Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Bộ
101 Xà néo 1 pha cột vuông Mô tả kỹ thuật theo chương V 7 Bộ
102 Xà đỡ 3 pha cột vuông đơn Mô tả kỹ thuật theo chương V 129 Bộ
103 Xà néo 3 pha cột vuông đơn Mô tả kỹ thuật theo chương V 91 Bộ
104 Sứ hạ thế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.224 quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->