Gói thầu: Gói thầu số 18: Xây lắp đường dây đấu nối đoạn từ vị trí T15 đến ĐC

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102381-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/05/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Tên gói thầu Gói thầu số 18: Xây lắp đường dây đấu nối đoạn từ vị trí T15 đến ĐC
Số hiệu KHLCNT 20191156243
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn EVNNPT
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 16:55:00 đến ngày 2020-05-07 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 90,253,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,800,000,000 VNĐ ((Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN CỘT (PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH, NHÀ THẦU LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Cột tháp 4 mạch đỡ thẳng Đ242-64. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 45886kg/trụ - (số lượng 08 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 367.088 kg
2 Cột tháp 4 mạch đỡ thẳng Đ242-68. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 51524kg/trụ - (số lượng 06 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 309.144 kg
3 Cột tháp 4 mạch néo góc N242-70A. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ)tổng cộng: 97782 kg/trụ - (số lượng 02 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 195.564 kg
4 Cột tháp 4 mạch néo góc N242-74A. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 101993 kg/trụ - (số lượng 02 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 203.986 kg
5 Cột tháp 4 mạch néo góc N242-74DN. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 187075 kg/trụ - (số lượng 02 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 374.150 kg
6 Cột tháp 4 mạch néo góc N242-70C+XP. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 169288 kg/trụ - (số lượng 04 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 677.152 kg
7 Cột tháp 4 mạch néo góc N242-74C+XP. Trọng lượng thép mạ kẽm (đã trừ cắt vát, đột lỗ) tổng cộng: 185640 kg/trụ - (số lượng 02 trụ) Xem tập 2 E-HSMT 371.280 kg
B CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN (PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP TẠI KHO BAN QLDA, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Chuỗi cách điện đỡ lèo dây dẫn 2xACSR330/43 (+ tạ bù 100kg) loại ĐLD2.2-1x70 Xem tập 2 E-HSMT 192 Bộ
2 Chuỗi cách điện kép đỡ dây dẫn 2xACSR330/43 loại ĐDD2.2-2x120 Xem tập 2 E-HSMT 120 Bộ
3 Chuỗi cách điện đơn đỡ dây dẫn 2xACSR330/43 loại ĐDD2.2-1x120 Xem tập 2 E-HSMT 48 Bộ
4 Chuỗi cách điện kép néo dây dẫn 2xACSR330/43 loại NDD2.2-2x300 Xem tập 2 E-HSMT 288 Bộ
5 Chuỗi cách điện kép néo dây dẫn 2xACSR330/43 loại NDD2.1-2x300B Xem tập 2 E-HSMT 12 Bộ
6 Chuỗi đỡ dây chống sét Phlox 147.1 Xem tập 2 E-HSMT 14 Bộ
7 Chuỗi néo dây chống sét Phlox 147.1 Xem tập 2 E-HSMT 24 Bộ
8 Chuỗi néo dây chống sét GSW 7/16 Xem tập 2 E-HSMT 4 Bộ
9 Ống nối dây dẫn ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 131 Cái
10 Ống vá dây dẫn ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 65 Cái
11 Tạ chống rung dây dẫn ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 1.296 Bộ
12 Khung định vị cho dây dẫn ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 2.868 Bộ
13 Khung định vị cho dây lèo ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 264 Bộ
14 Ống nối dây chống sét Phlox 147.1 Xem tập 2 E-HSMT 6 Cái
15 Ống vá dây chống sét Phlox 147.1 Xem tập 2 E-HSMT 2 Cái
16 Tạ chống rung dây chống sét Phlox 147.1 (cả amour rod) Xem tập 2 E-HSMT 54 Bộ
C CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN (PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP TẠI KHO BAN QLDA, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Dây cáp quang OPGW 150, 48 sợi quang, ITU - T.G652 Xem tập 2 E-HSMT 8,6 km
2 Tạ chống rung dùng cho dây OPGW 150 (cả amour rod) Xem tập 2 E-HSMT 54 Cái
3 Hộp nối rẽ T loại OPGW150 (48 sợi)/OPGW150 (2x24 sợi), ITU-T.G652 Xem tập 2 E-HSMT 2 Hộp
4 Kẹp bắt dây cáp quang trên cột Xem tập 2 E-HSMT 65 Cái
5 Kẹp cuộn cáp quang trên cột Xem tập 2 E-HSMT 8 Cái
6 Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW 150 (cả armour rod) Xem tập 2 E-HSMT 14 Bộ
7 Chuỗi néo dây cáp quang OPGW 150 (cả armour rod) Xem tập 2 E-HSMT 24 Bộ
8 Chuỗi néo dây cáp quang OPGW 70 (cả armour rod) Xem tập 2 E-HSMT 2 Bộ
D ĐẤU NỐI TẠM (PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP TẠI KHO BAN QLDA, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Dây cáp quang OPGW 150, 24 sợi quang, ITU - T.G652 Xem tập 2 E-HSMT 0,271 km
2 Dây nhôm lõi thép ACSR-330/43 ( bao gồm công tác lắp đặt đầu cosse: 24 cái, khung định vị: 72 cái) (phần vật tư dây dẫn do A cấp và giao tại kho công trường) Xem tập 2 E-HSMT 1,457 km
3 Dây chống sét PHLOX 147 (do A cấp và giao tại kho công trường) Xem tập 2 E-HSMT 0,073 km
4 Chuỗi néo dây chống sét PHLOX 147,1 Xem tập 2 E-HSMT 2 Bộ
5 Chuỗi néo dây cáp quang OPGW 150 (cả armour rod) Xem tập 2 E-HSMT 2 Bộ
E KÉO RÃI CĂNG DÂY, LẤY ĐỘ VÕNG (PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP VÀ GIAO TẠI KHO CÔNG TRƯỜNG, NHÀ THẦU LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Dây dẫn ACSR330/43 Xem tập 2 E-HSMT 192,581 km
2 Dây chống sét Phlox 147.1 Xem tập 2 E-HSMT 8,0242 km
3 Thi công kéo dây giao chéo đường dây 110kV không cắt điện Xem tập 2 E-HSMT 2 vị trí
4 Thi công kéo dây giao chéo đường dây trung thế không cắt điện Xem tập 2 E-HSMT 6 vị trí
F Móng cột 2 mạch đỡ thẳng Đ242-64 loại Móng 4T115 35-41. Số lượng móng 03 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 119,94 m3
2 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 36 m3
3 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 22,2 m3
4 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 1.540,56 kg
5 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 6.018,45 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 4.153,29 kg
7 Bu lông neo M64 Xem tập 2 E-HSMT 48 bộ
8 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
9 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
G Móng cột 2 mạch đỡ thẳng Đ242-64 loại Móng MB115 20-170x184. Số lượng móng 05 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 762,4 m3
2 Bê tông đà giằng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 150,65 m3
3 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 36 m3
4 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 156,6 m3
5 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 4.178,2 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 53.687,8 kg
7 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 22.434,9 kg
8 Bu lông neo M64 Xem tập 2 E-HSMT 80 bộ
9 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
10 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
H Móng cột 2 mạch đỡ thẳng Đ242-68 loại Móng 4T127 35-41. Số lượng móng 01 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 39,98 m3
2 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 12 m3
3 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 7,4 m3
4 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 513,52 kg
5 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 2.006,15 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 1.384,43 kg
7 Bu lông neo M64 Xem tập 2 E-HSMT 16 bộ
8 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
9 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
I Móng cột 2 mạch đỡ thẳng Đ242-68 loại Móng MB127 20-181x196. Số lượng móng 05 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 864,4 m3
2 Bê tông đà giằng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 160,3 m3
3 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 36 m3
4 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 177,25 m3
5 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 4.445,45 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 60.426,95 kg
7 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 29.621,85 kg
8 Bu lông neo M64 Xem tập 2 E-HSMT 80 bộ
9 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
10 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
J Móng cột 2 mạch néo góc N242-70A loại Móng 4T150 40-63. Số lượng móng 02 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 256,224 m3
2 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 78,496 m3
3 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 33,8 m3
4 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 2.400,64 kg
5 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 15.065,76 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 7.789,2 kg
7 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
8 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
K Móng cột 2 mạch néo góc N242-74A loại Móng 4T162 40-63. Số lượng móng 02 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 256,224 m3
2 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 78,496 m3
3 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 33,8 m3
4 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 2.400,64 kg
5 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 15.065,76 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 7.789,2 kg
7 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
8 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
L Móng cột 2 mạch néo góc N242-74ĐN loại Móng MC162 229-4. Số lượng móng 02 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 460,8 m3
2 Bê tông đà giằng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 132,844 m3
3 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 53,056 m3
4 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 40,46 m3
5 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 5.399 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 22.799,28 kg
7 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 24.295,18 kg
8 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
9 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
10 Cọc móng bê tông cốt thép: Khối lượng cọc cho 1 vị trí móng: - Bê tông cọc mác 350: 311.47 m3 - Gia công lắp đặt sắt móng f<=10: 16.537,76 kg - Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18: 178,99 kg - Gia công lắp đặt sắt móng f>18: 48.263,49 kg Xem tập 2 E-HSMT 168 cọc
M Móng cột 2 mạch néo góc N242-70C+XP loại Móng MC150 229-4. Số lượng móng 04 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 921,6 m3
2 Bê tông đà giằng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 244,008 m3
3 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 106,112 m3
4 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 78,96 m3
5 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 10.170,72 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 35.346,36 kg
7 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 41.589,88 kg
8 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
9 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
10 Cọc móng bê tông cốt thép: Khối lượng cọc cho 1 vị trí móng: - Bê tông cọc mác 350: 237.31 m3 - Gia công lắp đặt sắt móng f<=10: 12.596,39 kg - Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18: 136,37 kg - Gia công lắp đặt sắt móng f>18: 36.772,18 kg Xem tập 2 E-HSMT 256 cọc
N Móng cột 2 mạch néo góc N242-74C+XP loại Móng MC160 229-4. Số lượng móng 02 (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Bê tông móng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 460,8 m3
2 Bê tông đà giằng mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 132,844 m3
3 Bê tông cổ cột mác 200 Xem tập 2 E-HSMT 53,056 m3
4 Bêtông lót móng bản đá 4x6 mác 100 Xem tập 2 E-HSMT 40,46 m3
5 Gia công lắp đặt sắt móng f<=10 Xem tập 2 E-HSMT 5.399 kg
6 Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18 Xem tập 2 E-HSMT 17.735,5 kg
7 Gia công lắp đặt sắt móng f>18 Xem tập 2 E-HSMT 21.619,2 kg
8 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
9 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
10 Cọc móng bê tông cốt thép: Khối lượng cọc cho 1 vị trí móng: - Bê tông cọc mác 350: 311.47 m3 - Gia công lắp đặt sắt móng f<=10: 16.537,76 kg - Gia công lắp đặt sắt móng 10<f<=18: 178,99 kg - Gia công lắp đặt sắt móng f>18: 48.263,49 kg Xem tập 2 E-HSMT 168 cọc
O Tiếp địa loại RS-1. Khối lượng tính cho 10 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tia nối đất thép dẹt 40x4, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 920 m
2 Cờ tiếp địa CT3, δ=4 (200x60), mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 40 Cái
3 Cọc nối đất L63x63x6 - 2500, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 40 Cọc
4 Bu lông kèm rông đen, đai ốc M16/35 mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 80 Bộ
5 Tấm ốp L63x63x6 - 100, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 40 Cái
P Tiếp địa loại RS-2. Khối lượng tính cho 08 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tia nối đất thép dẹt 40x4, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 1.888 m
2 Cờ tiếp địa CT3, δ=4 (200x60), mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 32 Cái
3 Cọc nối đất L63x63x6 - 2500, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 320 Cọc
4 Bu lông kèm rông đen, đai ốc M16/35 mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 64 Bộ
5 Tấm ốp L63x63x6 - 100, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 320 Cái
6 Đào đất Xem tập 2 E-HSMT 1
7 Đắp đất Xem tập 2 E-HSMT 1
Q Tiếp địa loại RG-1. Khối lượng tính cho 08 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tia nối đất thép dẹt 40x4, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 928 m
2 Cờ tiếp địa CT3, δ=4 (200x60), mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 32 Cái
3 Bu lông kèm rông đen, đai ốc M16/35 mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 64 Bộ
4 Ống thép mạ kẽm ф75,6x3,2 Xem tập 2 E-HSMT 576 m
5 Măng sông nối ống mạ kẽm ф88,3x4,5 - 100 Xem tập 2 E-HSMT 64 Cái
6 Giếng khoan Xem tập 2 E-HSMT 576 m
7 Hóa chất giảm điện trở suất của đất Xem tập 2 E-HSMT 384 bao
R BẢNG SỐ TRỤ. Khối lượng tính cho 26 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tấm thép dày 2mm, 320mm x 780mm Xem tập 2 E-HSMT 26 Cái
2 Bu lông M12x35 + đai ốc Xem tập 2 E-HSMT 52 Bộ
3 Vòng đệm vênh phẳng dày 2mm Xem tập 2 E-HSMT 104 Cái
S BIỂN BÁO NGUY HIỂM. Khối lượng tính cho 26 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tấm thép dày 2mm, 240mm x 360mm Xem tập 2 E-HSMT 26 Cái
2 Bu lông M12x35 + đai ốc Xem tập 2 E-HSMT 52 Bộ
3 Vòng đệm vênh phẳng dày 2mm Xem tập 2 E-HSMT 104 Cái
T BẢNG PHÂN MẠCH LOẠI B2 (4 MẠCH). Khối lượng tính cho 26 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Tấm thép dày 2mm, 1130mm x 2280mm Xem tập 2 E-HSMT 26 Cái
2 Bu lông M12x35 + đai ốc Xem tập 2 E-HSMT 52 Bộ
3 Vòng đệm vênh phẳng dày 2mm Xem tập 2 E-HSMT 104 Cái
U BIỂN BÁO (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Biển báo vượt đường Xem tập 2 E-HSMT 4 Bộ
V TIẾP ĐỊA MÁI TÔN Khối lượng tính cho 180 bộ (VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG THUỘC ĐƯỜNG DÂY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG).
1 Dây tiếp địa bằng thép ф8, mạ kẽm Xem tập 2 E-HSMT 2.700 m
2 Cọc thép mạ kẽm L63x63x6 - 2000 Xem tập 2 E-HSMT 180 Cọc
3 Đầu cosse ф12 Xem tập 2 E-HSMT 180 Cái
4 Bu lông ф10x15 (cả đai ốc và vòng đệm) Xem tập 2 E-HSMT 180 Bộ
5 Ống nhựa PVC ф17 Xem tập 2 E-HSMT 540 m
6 Kẹp cố định ống nhựa và dây tiếp địa vào tường Xem tập 2 E-HSMT 540 Cái
W THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH
1 Đo thông số đường dây Xem tập 2 E-HSMT 1 Trọn bộ
2 Tiếp địa cột Xem tập 2 E-HSMT 26 vị trí
3 Ghép nối mạng đường truyền quang Xem tập 2 E-HSMT 1 Hệ thống
X THU HỒI VẬT TƯ PHẦN ĐIỆN
1 Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn ACSR-795MCM Xem tập 2 E-HSMT 6 Bộ
2 Chuỗi đỡ dây chống sét Xem tập 2 E-HSMT 1 Bộ
3 Chuỗi đỡ dây cáp quang Xem tập 2 E-HSMT 1 Bộ
4 Tạ chống rung dây dẫn Xem tập 2 E-HSMT 12 Cái
5 Tạ chống rung dây chống sét Xem tập 2 E-HSMT 2 Cái
6 Tạ chống rung cáp quang Xem tập 2 E-HSMT 2 Cái
7 Bảng số trụ Xem tập 2 E-HSMT 1 Cái
8 Bảng tên đường dây Xem tập 2 E-HSMT 1 Cái
9 Biển báo nguy hiểm Xem tập 2 E-HSMT 1 Cái
Y THU HỒI VẬT TƯ PHẦN XÂY DỰNG
1 Cột đỡ trụ tháp sắt Xem tập 2 E-HSMT 1 cột
2 Đập cổ móng cột đỡ tháp sắt Xem tập 2 E-HSMT 1 móng
Chi phí dự phòng
1 Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->