Gói thầu: Gói thầu số 200.2019 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ TSCĐ năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114290-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Tên gói thầu Gói thầu số 200.2019 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ TSCĐ năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200114127
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020 của Công ty
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:43:00 đến ngày 2020-01-10 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 404,283,621 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 CTH-MBA 40MVA T3 115/24(11)kV thứ 2 Trạm 110kVA Bình Tân + MBA 100kVA Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-MBA 40MVA T3 115/24(11)kV thứ 2 Trạm 110kVA Bình Tân + MBA 100kVA; 2) Nguyên giá: 23,657,125,197 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 19,243,856,734 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 28/12/2017 Máy 1
2 CTH-HT TBA 110kV Ninh Thuỷ, MBA 40MVA- 123/24kV ( E Ninh Thuỷ) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-HT TBA 110kV Ninh Thuỷ, MBA 40MVA- 123/24kV ( E Ninh Thuỷ); 2) Nguyên giá: 31,263,426,994 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 5,504,315,443 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 15/12/2011 Bộ 1
3 CTH-HT TBA 110kV Vạn Giã ( E33) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-HT TBA 110kV Vạn Giã ( E33); 2) Nguyên giá: 17,203,052,747 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 3,440,610,549 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 HT 1
4 CTH-HT TBA 110kV Suối Dầu ( E 30) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-HT TBA 110kV Suối Dầu ( E 30); 2) Nguyên giá: 25,616,356,000 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 5,123,271,200 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 HT 1
5 CTH-TBA 110kV E Diên Khánh MBA T2-40MVA Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-TBA 110kV E Diên Khánh MBA T2-40MVA; 2) Nguyên giá: 23,225,237,403 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 18,815,096,105 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 27/12/2017 Hệ thống 1
6 CTH-MBA Thứ 2 T3 25MVA 115/24/6.6kV No VN1318 ABB trạm 110kV Nam Cam Ranh Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-MBA Thứ 2 T3 25MVA 115/24/6.6kV No VN1318 ABB trạm 110kV Nam Cam Ranh; 2) Nguyên giá: 21,394,164,565 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 17,356,614,783 VNĐ ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 22/12/2017 Máy 1
7 CTH-Trạm Biến áp 6300 kVA tại TBA 110kV Nam cam Ranh ( E Nam Cam Ranh) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-Trạm Biến áp 6300 kVA tại TBA 110kV Nam cam Ranh ( E Nam Cam Ranh); 2) Nguyên giá: 812,231,101 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 97,017,636 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
8 CTH-TBA 110kV E28 Cam Ranh 6300kVA Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-TBA 110kV E28 Cam Ranh 6300kVA; 2) Nguyên giá: 230,584,890 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 3,987,985 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/05/2010 Trạm 1
9 CTH-Máy biến áp 16 MVA của TBA 110kV Nam Cam Ranh ( E Nam Cam Ranh) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-Máy biến áp 16 MVA của TBA 110kV Nam Cam Ranh ( E Nam Cam Ranh); 2) Nguyên giá: 27,577,293,657 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 8,200,337,106 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2010 Trạm 1
10 CTH-TBA 110kV Diên Khánh 25MVA 115/38,5/24kV 4611939+ 100kV 37/0.4kV( E 32 Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-TBA 110kV Diên Khánh 25MVA 115/38,5/24kV 4611939+ 100kV 37/0.4kV( E 32; 2) Nguyên giá: 15,169,435,000 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 3,033,887,000 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
11 CTH-TBA 110kV Bán đảo Cam Ranh E Bán đảo Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-TBA 110kV Bán đảo Cam Ranh E Bán đảo; 2) Nguyên giá: 51,423,886,989 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 10,284,777,398 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 11/11/2009 Trạm 1
12 CTH-Trạm biến áp 110kV Ninh Hoà MBA 115/38.5/23kV-40MVA E 24) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-Trạm biến áp 110kV Ninh Hoà MBA 115/38.5/23kV-40MVA E 24); 2) Nguyên giá: 17,706,650,488 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 3,541,330,098 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
13 CTH-TBA 110kV Bình Tân MBA 40MVA 115/23/11kV (E Bình Tân) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-TBA 110kV Bình Tân MBA 40MVA 115/23/11kV (E Bình Tân); 2) Nguyên giá: 36,296,266,240 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 7,259,253,248 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
14 CTH-HT TBA 110kV Cam Ranh 02 MBA x 25MVA (E 28) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-HT TBA 110kV Cam Ranh 02 MBA x 25MVA (E 28); 2) Nguyên giá: 24,036,929,139 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 4,807,385,828 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
15 CTH-Trạm biến áp 110kV Đồng Đế ( E 31) 02MBA: 40MVA và 25MVA Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-Trạm biến áp 110kV Đồng Đế ( E 31) 02MBA: 40MVA và 25MVA; 2) Nguyên giá: 35,421,413,998 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 16,447,540,635 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
16 CTH-Trạm biến áp 110kV Nha Trang : 2MBA x 115/38.5/23kV-63MVA,( E27) Bảo hiểm cháy nổ TBA 110KV (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: CTH-Trạm biến áp 110kV Nha Trang : 2MBA x 115/38.5/23kV-63MVA,( E27); 2) Nguyên giá: 50,367,489,374 VNĐ; 3) Giá trị còn lại đến 30/11/2019: 877,273,559 VNĐ; 4) Năm đưa vào sử dụng: 01/01/2008 Trạm 1
17 VPP-Nhà điều hành ĐL và kinh doanh số 11 Lý Thánh Tôn Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà điều hành ĐL và kinh doanh số 11 Lý Thánh Tôn; 2) Nguyên giá: 124,557,688,273 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 30/12/2016 1000m2 13
18 VPP-HT quản lý tòa nhà điều hành ĐL và KD 11 Lý Thánh Tôn Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-HT quản lý tòa nhà điều hành ĐL và KD 11 Lý Thánh Tôn; 2) Nguyên giá: 1,700,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2017 HT 1
19 VPP-Phần mềm BMS quản lý tòa nhà ĐL và KD 11 Lý Thánh Tônô Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Phần mềm BMS quản lý tòa nhà ĐL và KD 11 Lý Thánh Tônô; 2) Nguyên giá: 200,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2017 HT 1
20 VPP-Tuyến cáp quang và cáp đồng Outdoor tại TT điều hành ĐL và Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Tuyến cáp quang và cáp đồng Outdoor tại TT điều hành ĐL và; 2) Nguyên giá: 461,814,337 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 23/01/2017 Km 1
21 VPP-HT thông tin trung tâm điều hành ĐL và KD 11 Lý Thánh Tôn Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-HT thông tin trung tâm điều hành ĐL và KD 11 Lý Thánh Tôn; 2) Nguyên giá: 512,929,943 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 17/12/2016 HT 1
22 VPP-HT Thiết bị truyền dẫn thông tin tại KHPC Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-HT Thiết bị truyền dẫn thông tin tại KHPC; 2) Nguyên giá: 532,089,847 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 15/12/2016 HT 1
23 NTR-MBA TT điều hành ĐL và KD 2000kva số: 10002942 Thibidi Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: NTR-MBA TT điều hành ĐL và KD 2000kva số: 10002942 Thibidi; 2) Nguyên giá: 1,157,413,796 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/12/2016 Trạm 1
24 NTR_TBT_TBA TT điều hành ĐL và KD 2000kva Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: NTR_TBT_TBA TT điều hành ĐL và KD 2000kva; 2) Nguyên giá: 676,258,251 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/12/2016 TBT 1
25 NTR-Đz cáp ngầm TT điều hành ĐL và KD cu/XLPE/PVC/AWA/PVC-W 1X70 24K Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: NTR-Đz cáp ngầm TT điều hành ĐL và KD cu/XLPE/PVC/AWA/PVC-W 1X70 24K; 2) Nguyên giá: 184,045,951 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/12/2016 Km 0,3
26 VPP-HT điều hòa không khí trung tâm điều hành và KD 11 Lý Thánh T Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-HT điều hòa không khí trung tâm điều hành và KD 11 Lý Thánh T; 2) Nguyên giá: 19,000,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 30/12/2016 HT 1
27 VPP-Thang máy trung tâm điều hành và kinh doanh 11 Lý Thánh Tôn Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Thang máy trung tâm điều hành và kinh doanh 11 Lý Thánh Tôn; 2) Nguyên giá: 3,200,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 30/12/2016 Cái 3
28 VPP-Máy phát điện dự phòng nhà điều hành và KD ĐL 11 Lý Thánh T Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Máy phát điện dự phòng nhà điều hành và KD ĐL 11 Lý Thánh T; 2) Nguyên giá: 2,000,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 30/12/2016 Cái 1
29 VPP-Thang máy quan sát TT điều hành Điện lực và KD 11 Lý Thánh tô Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Thang máy quan sát TT điều hành Điện lực và KD 11 Lý Thánh tô; 2) Nguyên giá: 3,460,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 26/12/2017 Bộ 2
30 VPP-HT nội thất và trang trí nội thất tòa nhà 11 Lý Thánh Tôn Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-HT nội thất và trang trí nội thất tòa nhà 11 Lý Thánh Tôn; 2) Nguyên giá: 5,496,555,532 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2017 HT 1
31 Nội thất là CCDC Bảo hiểm cháy, nổ tại nhà điều hành Điện Lực Khánh Hòa, Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, Thành phố Nha Trang (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020)), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: Nội thất là CCDC; 2) Nguyên giá: 7,203,444,468 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: Gói 1
32 VPP-Nhà làm việc Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà làm việc Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa; 2) Nguyên giá: 592,285,706 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2016 m2 120
33 VPP-Nhà làm việc đội thí nghiệm Tổng kho Vật tư Cty tại V.Hòa Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà làm việc đội thí nghiệm Tổng kho Vật tư Cty tại V.Hòa; 2) Nguyên giá: 450,710,453 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2016 m2 100
34 VPP-Nhà kho chính Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà kho chính Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa; 2) Nguyên giá: 4,207,660,507 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/09/2016 m2 900
35 VPP-Nhà kho phụ Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà kho phụ Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa; 2) Nguyên giá: 317,908,873 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2016 m2 104,4
36 VPP-Nhà kho chứa chất thải nguy hại Tổng kho vật tư Cty tại V.H Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà kho chứa chất thải nguy hại Tổng kho vật tư Cty tại V.H; 2) Nguyên giá: 124,447,159 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2016 m2 103,5
37 VPP-Nhà bảo vệ Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: VPP-Nhà bảo vệ Tổng kho vật tư Công ty tại Vĩnh Hòa; 2) Nguyên giá: 164,186,503 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: 01/07/2016 m2 12
38 Hàng hóa trong kho Bảo hiểm cháy, nổ tại kho Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (12 tháng bắt đầu từ ngày 15/03/2020), cụ thể: 1) Tên tài sản tham gia bảo hiểm: Hàng hóa trong kho; 2) Nguyên giá: 60,000,000,000 VNĐ; 3) Năm đưa vào sử dụng: trọn gói 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->