Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, hoa, cây cảnh đô thị trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020 – 2021

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127065-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 22:05:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Đội quản lý đô thị huyện Đắk Mil
Tên gói thầu Duy trì, chăm sóc cây xanh, hoa, cây cảnh đô thị trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020 – 2021
Số hiệu KHLCNT 20200127060
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn ngân sách huyện cấp theo Quyết định 1106/QĐ-UBND ngày 24/12/2019, của UBND huyện Đắk Mil về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 21:58:00 đến ngày 2020-01-21 22:05:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,814,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 70,000,000 VNĐ ((Bảy mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Duy trì cây cảnh tạo hình (Hoàng Nam) Khu vực tiểu hoa viên 100 Cây/năm 0,08 Thực hiện 1 lần/năm
2 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng bơm điện Khu vực tiểu hoa viên 100 Cây/lần 9,6 Thực hiện 120 lần/năm
3 Tưới nước bồn hoa bằng bơm điện Khu vực tiểu hoa viên 100m2/ lần 114 Thực hiện 120 lần/năm
4 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 5,7 Thực hiện 6 lần/năm
5 Duy trì cây hàng rào, đường viền Khu vực tiểu hoa viên 100m2/ năm 1,13 Thực hiện 6 lần/năm
6 Tưới nước cây hàng rào bằng bơm điện Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 135,6 Thực hiện 120 lần/năm
7 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng bơm điện Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 556,8 Thực hiện 120 lần/năm
8 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 27,84  Thực hiện 6 lần/năm
9 Làm cỏ tạp Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 27,84  Thực hiện 6 lần/năm
10 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 27,84  Thực hiện 6 lần/năm
11 Bón phân vi sinh thảm cỏ Khu vực tiểu hoa viên 100 m2/lần 27,84  Thực hiện 6 lần/năm
12 Duy trì cây cảnh tạo hình (Hồng lộc, Ngâu) Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100Cây/ năm 7  Thực hiện 1 lần/năm
13 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 5m3 Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100 Cây/lần 840  Thực hiện 120 lần/năm
14 Duy trì cây cảnh trổ hoa (Bông trang) Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100Cây/ năm 9,23  Thực hiện 1 lần/năm
15 Tưới nước cây cảnh trổ hoa bằng xe bồn 5m3 Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100Cây/ lần 1.107,6  Thực hiện 120 lần/năm
16 Duy trì cây hàng rào, đường viền Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ năm 0,45  Thực hiện 1 lần/năm
17 Tưới nước cây hàng rào, đường viền bằng xe bồn 5m3 Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 54  Thực hiện 120 lần/năm
18 Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ năm 0,36   Thực hiện 1 lần/năm
19 Tưới nước cây bồn cảnh lá màu bằng xe bồn 5m3 Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 43,2  Thực hiện 120 lần/năm
20 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3 Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 3.486  Thực hiện 120 lần/năm
21 Làm cỏ tạp Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 174,3  Thực hiện 6 lần/năm
22 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 174,3  Thực hiện 6 lần/năm
23 Bón phân vi sinh thảm cỏ Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100m2/ lần 174,3  Thực hiện 6 lần/năm
24 Xén lề cỏ lá tre Khu vực dải phân cách, tiểu đảo, cổng UBND huyện 100md/ lần  174,3  Thực hiện 6 lần/năm
25 Duy trì cây cảnh tạo hình Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 Cây/năm 2,52 Thực hiện 1 lần/năm
26 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 Cây/năm 302,4  Thực hiện 120 lần/năm
27 Duy trì cây cảnh trổ hoa Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 Cây/năm 0,69 Thực hiện 1 lần/năm
28 Tưới nước cây cảnh trổ hoa bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 Cây/lần 82,8 Thực hiện 120 lần/năm
29 Duy trì cây hàng rào, đường viền Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/năm 0,23 Thực hiện 1 lần/năm
30 Tưới nước cây hàng rào bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100m2/ lần 27,6 Thực hiện 120 lần/năm
31 Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/năm 1,53 Thực hiện 1 lần/năm
32 Tưới nước cây bồn cảnh lá màu bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100m2/ lần 183,6 Thực hiện 120 lần/năm
33 Tưới nước bồn hoa bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100m2/ lần 4,12 Thực hiện 120 lần/năm
34 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100m2/ lần 24,72 Thực hiện 6 lần/năm
35 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/lần 28.288,8 Thực hiện 120 lần/năm
36 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/lần 1.414,44 Thực hiện 6 lần/năm
37 Làm cỏ tạp Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/lần 1.414,44 Thực hiện 6 lần/năm
38 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/lần 1.414,44 Thực hiện 6 lần/năm
39 Bón phân vi sinh thảm cỏ Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 m2/lần 1.414,44 Thực hiện 6 lần/năm
40 Xén lề cỏ Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây 100 md/lần 1.414,44 Thực hiện 6 lần/năm
41 Duy trì cây bóng mát loại 1 Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây Cây/ năm 741 Thực hiện 1 lần/năm
42 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 1 Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây cây 2.223  Thực hiện 3 lần/năm
43 Duy trì cây bóng mát loại 2 Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây cây/ năm 432 Thực hiện 1 lần/năm
44 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 2 Hoa viên Hồ Tây và đường vành đai Hồ Tây cây 1.296 Thực hiện 3 lần/năm
45 Duy trì cây cảnh tạo hình Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 Cây/năm 2,54 Thực hiện 1 lần/năm
46 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 Cây/năm 304,8 Thực hiện 120 lần/năm
47 Duy trì cây cảnh trổ hoa (Bông trang) Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 Cây/năm 0,47 Thực hiện 1 lần/năm
48 Tưới nước cây cảnh trổ hoa bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 Cây/năm 56,4 Thực hiện 120 lần/năm
49 Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/năm 13,77 Thực hiện 1 lần/năm
50 Tưới nước bồn cảnh lá màu bằng bơm dầu Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 1.652,4 Thực hiện 120 lần/năm
51 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng bơm điện Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 7.054,8 Thực hiện 120 lần/năm
52 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 352,74 Thực hiện 6 lần/năm
53 Làm cỏ tạp Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 352,74 Thực hiện 6 lần/năm
54 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 352,74 Thực hiện 6 lần/năm
55 Bón phân vi sinh thảm cỏ Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 m2/lần 352,74 Thực hiện 6 lần/năm
56 Xén lề cỏ lá tre Hoa viên Hồ Tây giai đoạn 4 100 md/lần 352,74 Thực hiện 6 lần/năm
57 Duy trì cây cảnh tạo hình Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 Cây/năm 0,88 Thực hiện 1 lần/năm
58 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng bơm điện Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 Cây/lần 105,6 Thực hiện 120 lần/năm
59 Duy trì cây hàng rào, đường viền Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/năm 4,5 Thực hiện 1 lần/năm
60 Tưới nước cây hàng rào bằng bơm điện Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 540 Thực hiện 120 lần/năm
61 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng bơm điện Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 1.080 Thực hiện 120 lần/năm
62 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 54 Thực hiện 6 lần/năm
63 Làm cỏ tạp Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 54 Thực hiện 6 lần/năm
64 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 54 Thực hiện 6 lần/năm
65 Bón phân vi sinh thảm cỏ Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 m2/lần 54 Thực hiện 6 lần/năm
66 Duy trì cây cảnh trổ hoa (Bông trang) Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 Cây/năm 0,19 Thực hiện 1 lần/năm
67 Tưới nước cây cảnh trổ hoa bằng bơm điện Nghĩa trang liệt sỹ huyện 100 Cây/năm 22,8  Thực hiện 6 lần/năm
68 Duy trì cây bóng mát loại 2 Nghĩa trang liệt sỹ huyện cây/năm 79 Thực hiện 1 lần/năm
69 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 2 Nghĩa trang liệt sỹ huyện cây 237 Thực hiện 3 lần/năm 
70 Duy trì cây bóng mát loại 1 Cây xanh hai bên đường QL14 đoạn qua TT Đắk Mil và một số tuyến đường nội thị chính Cây/ năm 1.759 Thực hiện 1 lần/năm
71 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 1 Cây xanh hai bên đường QL14 đoạn qua TT Đắk Mil và một số tuyến đường nội thị chính cây 5.277 Thực hiện 3 lần/năm
72 Duy trì cây bóng mát loại 2 Cây xanh hai bên đường QL14 đoạn qua TT Đắk Mil và một số tuyến đường nội thị chính cây/ năm 116 Thực hiện 1 lần/năm
73 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 2 Cây xanh hai bên đường QL14 đoạn qua TT Đắk Mil và một số tuyến đường nội thị chính cây 348 Thực hiện 3 lần/năm
74 Duy trì cây bóng mát mới trồng Cây xanh hai bên đường QL14 đoạn qua TT Đắk Mil và một số tuyến đường nội thị chính cây/ năm 100 Thực hiện 1 lần/năm
75 Duy trì cây cảnh tạo hình không trổ hoa Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 Cây/năm 1,74 Thực hiện 1 lần/năm 
76 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng bơm điện Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 Cây/năm 208,8 Thực hiện 120 lần/năm
77 Duy trì cây cảnh trổ hoa Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 Cây/năm 0,33 Thực hiện 1 lần/năm
78 Tưới nước cây cảnh trổ hoa bằng bơm điện Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 Cây/lần 39,6 Thực hiện 120 lần/năm
79 Duy trì cây hàng rào, đường viền Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/năm 4,722 Thực hiện 1 lần/năm
80 Tưới nước cây hàng rào bằng bơm điện Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 566,64  Thực hiện 120 lần/năm
81 Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/năm 0,275 Thực hiện 1 lần/năm
82 Tưới nước cây bồn cảnh hoa lá màu bằng bơm điện Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 33 Thực hiện 120 lần/năm
83 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng bơm điện Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 2.618,28 Thực hiện 120 lần/năm
84 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 130,914 Thực hiện 6 lần/năm
85 Làm cỏ tạp Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 130,914 Thực hiện 6 lần/năm
86 Phun thuốc trừ sâu thảm cỏ Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 130,914 Thực hiện 6 lần/năm 
87 Bón phân vi sinh thảm cỏ Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100 m2/lần 130,914  Thực hiện 6 lần/năm
88 Xén lề cỏ Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi 100md/lần 130,914  Thực hiện 6 lần/năm
89 Duy trì cây bóng mát loại 1 Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi Cây/ năm 56  Thực hiện 1 lần/năm
90 Quét vôi gốc cây bóng mát loại 1 Khuôn viên Huyện Uỷ, UBND, hoa viên Người cao tuổi cây/ năm 168  Thực hiện 3 lần/năm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->