Gói thầu: Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131099-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình
Số hiệu KHLCNT 20200123329
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM hoặc trái phiếu và KHCB của NPC
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-31 11:28:00 đến ngày 2020-02-07 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 80,159,684 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,000,000 VNĐ ((Một triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công trình: Xây dựng MBA tự dùng thứ hai cho TBA 110kV Chợ Đồn (lấy từ nguồn trung áp địa phương) Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 301.092.108 VND Giá trị thiết bị: 180.793.392 VND Tổng: 481.885.500 VND
2 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 748.134.545 VND Giá trị thiết bị: 1.162.440.678 VND Tổng: 1.910.575.223 VND
3 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Chu Hương, Mỹ Phương, huyện Ba Bể Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 613.171.411 VND Giá trị thiết bị: 704.060.176 VND Tổng: 1.317.231.587 VND
4 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Hà Hiệu, Phúc Lộc, Bành Trạch, huyện Ba Bể Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.462.294.725 VND Giá trị thiết bị: 938.839.611 VND Tổng: 2.401.134.336 VND
5 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cao Tân, Giáo Hiệu, Công Bằng, huyện Pác Nặm Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.014.033.441 VND Giá trị thiết bị: 542.780.204 VND Tổng: 2.556.813.645 VND
6 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bằng Vân, Thượng Ân, Cốc Đán, huyện Ngân Sơn Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.217.285.403 VND Giá trị thiết bị: 722.239.735 VND Tổng: 1.939.525.138 VND
7 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Hòa Mục, Thanh Vận, huyện Chợ Mới Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.123.251.874 VND Giá trị thiết bị: 361.535.480 VND Tổng: 2.484.787.354VND
8 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Yên Nhuận, Nghĩa Tá, Lương Bằng, huyện Chợ Đồn Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.722.034.353 VND Giá trị thiết bị: 542.607.092 VND Tổng: 3.264.641.445 VND
9 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Xuân Dương, Dương Sơn, Quang Phong, huyện Na Rì Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.125.855.814 VND Giá trị thiết bị: 723.487.405 VND Tổng: 2.849.343.219 VND
10 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Hữu Thác, Lương Thành, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.792.251.246 VND Giá trị thiết bị: 723.613.288 VND Tổng: 3.515.864.534 VND
11 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.373.113.794 VND Giá trị thiết bị: 361.652.821 VND Tổng: 1.734.766.615 VND
12 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Trung Hòa, Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.328.452.602 VND Giá trị thiết bị: 361.639.907 VND Tổng: 1.690.092.509 VND
13 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bộc Bố, Bằng Thành, huyện Pác Nặm Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.171.466.407 VND Giá trị thiết bị: 593.484.757 VND Tổng: 1.754.951.164 VND
14 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 2.702.600.584 VND Giá trị thiết bị: 542.302.352 VND Tổng: 3.244.902.936 VND
15 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 679.219.971 VND Giá trị thiết bị: 174.067.003 VND Tổng: 853.286.974 VND
16 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Đồng Phúc, Quảng Khê, huyện Ba Bể Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.622.761.027 VND Giá trị thiết bị: 412.380.490 VND Tổng: 2.035.141.517 VND Giá trị xây lắp: 1.147.440.092 VND Giá trị thiết bị: 542.416.315 VND Tổng: 1.689.856.407 VND
17 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Tân Tiến, Nguyên Phúc, Lục Bình, huyện Bạch Thông Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.147.440.092 VND Giá trị thiết bị: 542.416.315 VND Tổng: 1.689.856.407 VND
18 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 654.758.493 VND Giá trị thiết bị: 180.511.532 VND Tổng: 835.270.025 VND
19 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bằng Lãng, Bình Trung, huyện Chợ Đồn Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.418.815.614 VND Giá trị thiết bị: 361.738.061 VND Tổng: 1.780.553.675 VND
20 Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực tổ 18 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn Cung cấp bảo hiểm công trình Công trình 1 Giá trị xây lắp: 1.394.077.150 VND Giá trị thiết bị: 335.141.136 VND Tổng: 1.729.218.286 VND
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->