Tìm hiểu nhanh các phương thức lựa chọn nhà thầu

Tìm hiểu nhanh các phương thức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia, ưu và nhược điểm của mỗi phương thức lựa chọn nhà thầu này

news Bidwinner
access_time  06/04/2023 18:48:25