Bộ chỉ số đánh giá năng lực nhà thầu

Bộ chỉ số giúp nhà thầu đánh giá năng lực nội tại và so sánh với đối thủ của mình trên thương trường.

news Bidwinner
access_time  19/03/2022 16:50:54