Chỉ định thầu có từ bao giờ?

Tham gia thầu trường một thời gian, bạn sẽ được nghe các tiền bối kể về nguồn gốc hình thức chỉ định thầu...

news Bidwinner
access_time  15/06/2020 09:54:33
Binh pháp Tôn Tử trong đấu thầu

Binh bất yếm trá? Nhà thầu nào cũng cần nằm lòng những kế sách này...

news Bidwinner
access_time  12/08/2020 09:59:36
Địch chiến kế - Binh pháp Tôn tử trong đấu thầu

Nhóm chiến kế vi diệu và được áp dụng nhiều nhất trong đấu thầu

news Bidwinner
access_time  20/09/2020 10:05:15
Hỗn chiến kế - binh pháp Tôn Tử trong đấu thầu

Nhóm chiến kế các nhà thầu lão luyện thường áp dụng

news Bidwinner
access_time  30/10/2020 10:08:48
Thắng chiến kế - binh pháp Tôn Tử trong đấu thầu

Những kế sách để luôn duy trì thế chủ động trên thầu trường

news Bidwinner
access_time  15/03/2021 10:17:54